ἑαυτοῦ
Englishman's Concordance
ἑαυτοῦ (heautou) — 47 Occurrences

Matthew 12:45 RefPro-GM3S
GRK: παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα
NAS: more wicked than itself, and they go
KJV: taketh with himself seven other
INT: takes with itself seven other

Matthew 12:45 RefPro-GM3S
GRK: πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ εἰσελθόντα
KJV: more wicked than himself, and
INT: spirits more evil than itself and having entered in

Luke 2:3 RefPro-GM3S
GRK: εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν
NAS: each to his own city.
INT: to the of themselves city

Luke 11:21 RefPro-GM3S
GRK: φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν ἐν
NAS: guards his own house,
KJV: keepeth his palace, his goods
INT: might keep the of himself house in

Luke 11:26 RefPro-GM3S
GRK: πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά καὶ
NAS: more evil than itself, and they go
KJV: more wicked than himself; and
INT: spirits more evil than itself seven and

Luke 13:19 RefPro-GM3S
GRK: εἰς κῆπον ἑαυτοῦ καὶ ηὔξησεν
NAS: and threw into his own garden;
KJV: and cast into his garden; and
INT: into garden his and it grew

Luke 14:26 RefPro-GM3S
GRK: τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν
NAS: yes, and even his own life, he cannot
KJV: hate not his father, and
INT: the father of himself and the

Luke 14:26 RefPro-GM3S
GRK: τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ οὐ δύναται
KJV: yea, and his own life also,
INT: the life of him not he is able

Luke 14:27 RefPro-GM3S
GRK: τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται
NAS: does not carry his own cross
INT: the cross of themselves and comes

Luke 14:33 RefPro-GM3S
GRK: πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ
NAS: up all his own possessions.
INT: all that he himself possesses not

Luke 15:20 RefPro-GM3S
GRK: τὸν πατέρα ἑαυτοῦ ἔτι δὲ
KJV: and came to his father. But
INT: the father of himself still moreover

Luke 16:5 RefPro-GM3S
GRK: τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ
KJV: every one of his lord's debtors
INT: the master of him he said to the

Luke 19:13 RefPro-GM3S
GRK: δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς
KJV: And he called his ten servants,
INT: ten servants of himself he gave to them

Luke 24:27 RefPro-GM3S
GRK: τὰ περὶ ἑαυτοῦ
NAS: to them the things concerning Himself in all
KJV: the things concerning himself.
INT: the things concerning himself

John 5:19 RefPro-GM3S
GRK: ποιεῖν ἀφ' ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν
NAS: nothing of Himself, unless
KJV: nothing of himself, but what
INT: to do from himself nothing if

John 7:18 RefPro-GM3S
GRK: ὁ ἀφ' ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν
NAS: He who speaks from himself seeks
KJV: of himself seeketh
INT: He that from himself speaks the

John 9:21 RefPro-GM3S
GRK: αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει
NAS: he will speak for himself.
INT: he concerning himself he will speak

John 11:51 RefPro-GM3S
GRK: δὲ ἀφ' ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν
NAS: this on his own initiative, but being
KJV: not of himself: but being
INT: moreover from himself not he said

John 15:4 RefPro-GM3S
GRK: φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ
NAS: bear fruit of itself unless it abides
KJV: fruit of itself, except it abide
INT: to bear of itself if not

John 16:13 RefPro-GM3S
GRK: λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ ἀλλ' ὅσα
NAS: for He will not speak on His own initiative, but whatever
KJV: speak of himself; but whatsoever
INT: he will speak from himself but whatever

Acts 8:34 RefPro-GM3S
GRK: τοῦτο περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ
NAS: say this? Of himself or of someone
KJV: this? of himself, or of
INT: this concerning himself or concerning

Acts 21:11 RefPro-GM3S
GRK: Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας
NAS: belt and bound his own feet and hands,
INT: of Paul having bound of himself the feet

Romans 4:19 RefPro-GM3S
GRK: κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη
NAS: he contemplated his own body,
KJV: he considered not his own body now
INT: he considered of himself [the] body already

Romans 5:8 RefPro-GM3S
GRK: δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς
NAS: demonstrates His own love
KJV: God commendeth his love toward
INT: moreover the of himself love to

Romans 8:3 RefPro-GM3S
GRK: θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας
NAS: [did]: sending His own Son
KJV: God sending his own Son in
INT: God of himself Son having sent

Romans 14:12 RefPro-GM3S
GRK: ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει
NAS: an account of himself to God.
KJV: account of himself to God.
INT: of us concerning himself account will give

Romans 14:14 RefPro-GM3S
GRK: κοινὸν δι' ἑαυτοῦ εἰ μὴ
NAS: is unclean in itself; but to him who thinks
KJV: of itself: but
INT: unclean of itself if not

1 Corinthians 7:2 RefPro-GM3S
GRK: ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω
NAS: man is to have his own wife, and each
KJV: every man have his own wife, and
INT: each one of himself wife let have

1 Corinthians 7:37 RefPro-GM3S
GRK: τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς
NAS: to keep his own virgin
KJV: that he will keep his virgin,
INT: to keep of himself virginity well

1 Corinthians 7:38 RefPro-GM3S
GRK: γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς
NAS: he who gives his own virgin
INT: gives the own virgin well

1 Corinthians 10:24 RefPro-GM3S
GRK: μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ
NAS: seek his own [good], but that of his neighbor.
KJV: no man seek his own, but every man
INT: No one the [good] of himself let seek but

1 Corinthians 10:29 RefPro-GM3S
GRK: οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν
NAS: I mean not your own conscience,
KJV: not thine own, but
INT: not that of yourself but that

2 Corinthians 10:7 RefPro-GM3S
GRK: πάλιν ἐφ' ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς
NAS: within himself, that just
KJV: let him of himself think this
INT: again within himself that as

Galatians 6:4 RefPro-GM3S
GRK: δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος
NAS: must examine his own work,
KJV: every man prove his own work, and
INT: but [the] work of himself let prove each

Galatians 6:8 RefPro-GM3S
GRK: τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς
NAS: For the one who sows to his own flesh
KJV: he that soweth to his flesh shall
INT: the flesh of himself for the

Ephesians 4:16 RefPro-GM3S
GRK: εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ
NAS: for the building up of itself in love.
KJV: unto the edifying of itself in love.
INT: to [the] building up of itself in love

Ephesians 5:28 RefPro-GM3S
GRK: ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν
NAS: He who loves his own wife
KJV: bodies. He that loveth his wife loveth
INT: loves the of himself wife himself

Ephesians 5:29 RefPro-GM3S
GRK: ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν
NAS: hated his own flesh,
KJV: ever yet hated his own flesh; but
INT: at any time the of himself flesh hated

Ephesians 5:33 RefPro-GM3S
GRK: ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως
NAS: is to love his own wife
KJV: so love his wife even as
INT: each the of himself wife so

1 Thessalonians 2:11 RefPro-GM3S
GRK: πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ
NAS: of you as a father [would] his own children,
KJV: as a father [doth] his children,
INT: a father children his own

1 Thessalonians 2:12 RefPro-GM3S
GRK: εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ
NAS: who calls you into His own kingdom
KJV: you unto his kingdom and
INT: to the of himself kingdom and

1 Thessalonians 4:4 RefPro-GM3S
GRK: ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι
NAS: to possess his own vessel
KJV: how to possess his vessel
INT: of you [how] the of himself vessel to possess

2 Thessalonians 2:6 RefPro-GM3S
GRK: ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ
INT: in his time

Hebrews 6:13 RefPro-GM3S
GRK: ὤμοσεν καθ' ἑαυτοῦ
NAS: greater, He swore by Himself,
KJV: he sware by himself,
INT: swore by himself

Hebrews 9:7 RefPro-GM3S
GRK: προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν
NAS: he offers for himself and for the sins
KJV: for himself, and
INT: he offers for himself and the

Hebrews 12:16 RefPro-GM3S
GRK: τὰ πρωτοτόκια ἑαυτοῦ
NAS: sold his own birthright
INT: the birthright of himself

Revelation 10:7 RefPro-GM3S
GRK: εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς
KJV: he hath declared to his servants
INT: he did preach the gospel to the of himself servants the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page