ἔχω
Englishman's Concordance
ἔχω (echō) — 48 Occurrences

Matthew 3:14 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ
NAS: Him, saying, I have need
KJV: I have need
INT: I need have by you

Luke 7:40 V-PIA-1S
GRK: αὐτόν Σίμων ἔχω σοί τι
NAS: him, Simon, I have something
KJV: him, Simon, I have somewhat to say
INT: him Simon I have to you something

Luke 11:6 V-PIA-1S
GRK: καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω
NAS: to me from a journey, and I have nothing
KJV: me, and I have nothing to set before
INT: and nothing I have what I will set before

Luke 12:17 V-PIA-1S
GRK: ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω
NAS: shall I do, since I have no place
KJV: because I have no
INT: for not I have where I will lay up

Luke 12:50 V-PIA-1S
GRK: βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι καὶ
NAS: But I have a baptism to undergo,
KJV: But I have a baptism
INT: baptism moreover I have to be baptized [with] and

Luke 14:18 V-PIA-1S
GRK: ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν
NAS: at it; please consider me excused.'
KJV: a piece of ground, and I must needs go
INT: I have bought and I have need going out

Luke 16:28 V-PIA-1S
GRK: ἔχω γὰρ πέντε
NAS: for I have five brothers--
KJV: For I have five brethren;
INT: I have indeed five

John 4:17 V-PIA-1S
GRK: αὐτῷ Οὐκ ἔχω ἄνδρα λέγει
NAS: and said, I have no
KJV: and said, I have no husband.
INT: to him not I have a husband Says

John 4:17 V-PIA-1S
GRK: Ἄνδρα οὐκ ἔχω
NAS: said, 'I have no
KJV: said, I have no husband:
INT: A husband not I have

John 4:32 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν
NAS: But He said to them, I have food
KJV: unto them, I have meat to eat
INT: I food have to eat which

John 5:7 V-PIA-1S
GRK: ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν
NAS: man answered Him, Sir, I have no man
KJV: him, Sir, I have no man,
INT: a man not I have that when

John 5:36 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν
NAS: But the testimony which I have is greater
KJV: But I have greater witness
INT: I however have the witness

John 8:26 V-PIA-1S
GRK: πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν
NAS: I have many things to speak
KJV: I have many things to say
INT: Many things I have concerning you

John 8:49 V-PIA-1S
GRK: δαιμόνιον οὐκ ἔχω ἀλλὰ τιμῶ
NAS: answered, I do not have a demon;
KJV: answered, I have not a devil;
INT: a demon not have but I honor

John 10:16 V-PIA-1S
GRK: ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ
NAS: I have other sheep,
KJV: other sheep I have, which are
INT: other sheep I have which not

John 10:18 V-PIA-1S
GRK: ἐμαυτοῦ ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν
NAS: on My own initiative. I have authority
KJV: of myself. I have power to lay
INT: myself Authority I have to lay down it

John 10:18 V-PIA-1S
GRK: καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν
NAS: to lay it down, and I have authority
KJV: down, and I have power to take
INT: and authority I have again to take

John 16:12 V-PIA-1S
GRK: Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν
NAS: I have many more
KJV: I have yet many things
INT: Yet many things I have to you to say

John 19:10 V-PIA-1S
GRK: ὅτι ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε
NAS: to me? Do You not know that I have authority
KJV: not that I have power to crucify
INT: that authority I have to release you

John 19:10 V-PIA-1S
GRK: καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε
NAS: to release You, and I have authority
KJV: thee, and have power to release
INT: and authority I have to crucify you

Acts 3:6 V-PIA-1S
GRK: ὃ δὲ ἔχω τοῦτό σοι
NAS: but what I do have I give
KJV: but such as I have give I thee:
INT: what moreover I have this to you

Acts 21:13 V-PIA-1S
GRK: Ἰερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ
NAS: my heart? For I am ready
KJV: for I am ready not
INT: Jerusalem readiness have for the

Acts 25:26 V-PIA-1S
GRK: κυρίῳ οὐκ ἔχω διὸ προήγαγον
NAS: Yet I have nothing definite
KJV: Of whom I have no certain
INT: [my] lord nothing I have Therefore I brought forth

Romans 15:17 V-PIA-1S
GRK: ἔχω οὖν τὴν
NAS: Jesus I have found reason for boasting
KJV: I have therefore whereof I may glory
INT: I have therefore the

1 Corinthians 7:25 V-PIA-1S
GRK: κυρίου οὐκ ἔχω γνώμην δὲ
NAS: concerning virgins I have no command
KJV: virgins I have no
INT: of [the] Lord not I have judgment however

1 Corinthians 9:17 V-PIA-1S
GRK: πράσσω μισθὸν ἔχω εἰ δὲ
NAS: voluntarily, I have a reward;
KJV: willingly, I have a reward:
INT: I do a reward I have if however

1 Corinthians 12:21 V-PIA-1S
GRK: σου οὐκ ἔχω ἢ πάλιν
NAS: say to the hand, I have no need
KJV: say unto the hand, I have no need
INT: of you not I have or again

1 Corinthians 12:21 V-PIA-1S
GRK: ὑμῶν οὐκ ἔχω
NAS: the head to the feet, I have no need
KJV: the head to the feet, I have no need
INT: of you not I have

1 Corinthians 13:1 V-PSA-1S
GRK: δὲ μὴ ἔχω γέγονα χαλκὸς
NAS: and of angels, but do not have love,
KJV: of angels, and have not charity,
INT: however not have I have become brass

1 Corinthians 13:2 V-PSA-1S
GRK: καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ
NAS: If I have [the gift of] prophecy,
KJV: though I have [the gift of] prophecy,
INT: and if I have prophecy and

1 Corinthians 13:2 V-PSA-1S
GRK: καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν
NAS: knowledge; and if I have all faith,
KJV: and though I have all faith,
INT: and if I have all the

1 Corinthians 13:2 V-PSA-1S
GRK: δὲ μὴ ἔχω οὐθέν εἰμι
NAS: mountains, but do not have love,
KJV: mountains, and have not charity,
INT: however not have nothing I am

1 Corinthians 13:3 V-PSA-1S
GRK: δὲ μὴ ἔχω οὐδὲν ὠφελοῦμαι
NAS: to be burned, but do not have love,
KJV: be burned, and have not charity,
INT: however not have nothing I am profited

1 Corinthians 15:31 V-PIA-1S
GRK: ἀδελφοί ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ
NAS: in you which I have in Christ
KJV: rejoicing which I have in Christ
INT: brothers which I have in Christ

2 Corinthians 2:4 V-PIA-1S
GRK: γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς
NAS: which I have especially
KJV: which I have more abundantly
INT: you might know which I have more abundantly toward

2 Corinthians 12:14 V-PIA-1S
GRK: τοῦτο ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς
NAS: for this third time I am ready to come
KJV: the third time I am ready
INT: this ready I am to come to

Philippians 2:20 V-PIA-1S
GRK: οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον ὅστις
NAS: For I have no one
KJV: For I have no man likeminded,
INT: no one indeed I have like-minded who

Colossians 2:1 V-PIA-1S
GRK: ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: a struggle I have on your behalf
KJV: what great conflict I have for you,
INT: how great conflict I have for you

1 Timothy 1:12 V-PIA-1S
GRK: Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί
KJV: And I thank Christ Jesus
INT: Thankfulness I have for the [one] having strengthened

2 Timothy 1:3 V-PIA-1S
GRK: Χάριν ἔχω τῷ θεῷ
NAS: did, as I constantly remember you in my prayers
KJV: I thank God, whom
INT: thankful I am to God

2 Timothy 1:3 V-PIA-1S
GRK: ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ
KJV: without ceasing I have remembrance
INT: how unceasingly I have the of

James 2:18 V-PIA-1S
GRK: κἀγὼ ἔργα ἔχω δεῖξον μοι
NAS: You have faith and I have works; show
KJV: faith, and I have works: shew
INT: and I works have Show me

3 John 1:4 V-PIA-1S
GRK: τούτων οὐκ ἔχω χαράν ἵνα
NAS: I have no greater
KJV: I have no greater
INT: than these things not I have joy that

Revelation 1:18 V-PIA-1S
GRK: αἰώνων καὶ ἔχω τὰς κλεῖς
NAS: forevermore, and I have the keys
KJV: Amen; and have the keys of hell
INT: ages and have the keys

Revelation 2:4 V-PIA-1S
GRK: ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ
NAS: But I have [this] against
KJV: Nevertheless I have [somewhat] against
INT: but I have against you

Revelation 2:14 V-PIA-1S
GRK: ἀλλ' ἔχω κατὰ σοῦ
NAS: But I have a few things against
KJV: But I have a few things against
INT: But I have against you

Revelation 2:20 V-PIA-1S
GRK: ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ
NAS: But I have [this] against
KJV: Notwithstanding I have a few things
INT: But I have against you

Revelation 3:17 V-PIA-1S
GRK: οὐδὲν χρείαν ἔχω καὶ οὐκ
NAS: and have become wealthy, and have need
KJV: and have need
INT: of nothing need have and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2192
711 Occurrences


ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχω — 48 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.
ἔχοντα — 28 Occ.
ἔχοντας — 16 Occ.
ἔχοντες — 47 Occ.
ἔχοντι — 10 Occ.
ἐχόντων — 9 Occ.
ἔχοντος — 5 Occ.
ἔχουσα — 15 Occ.
ἔχουσαι — 3 Occ.
ἐχούσαις — 3 Occ.
ἔχουσαν — 6 Occ.
ἐχούσῃ — 1 Occ.
ἐχούσης — 2 Occ.
Ἔχουσι — 3 Occ.
ἔχουσιν — 33 Occ.
Εἶχε — 1 Occ.
εἶχεν — 24 Occ.
εἶχες — 1 Occ.
εἴχετε — 3 Occ.
εἴχομεν — 2 Occ.
εἶχον — 19 Occ.
εἴχοσαν — 2 Occ.
ἔσχηκα — 1 Occ.
ἐσχήκαμεν — 2 Occ.
ἔσχηκεν — 1 Occ.
ἐσχηκότα — 1 Occ.
ἔσχεν — 5 Occ.
ἔσχες — 1 Occ.
ἔσχομεν — 1 Occ.
ἔσχον — 5 Occ.
ἕξει — 6 Occ.
ἕξεις — 4 Occ.
ἕξετε — 1 Occ.
ἕξουσιν — 2 Occ.
σχῆτε — 1 Occ.
σχῶ — 5 Occ.
σχῶμεν — 2 Occ.
Additional Entries
ἔχιδνα — 1 Occ.
ἐχιδνῶν — 4 Occ.
ἔχε — 4 Occ.
ἔχῃ — 11 Occ.
ἔχητε — 11 Occ.
ἔχει — 104 Occ.
ἔχειν — 30 Occ.
ἔχεις — 28 Occ.
ἔχετε — 51 Occ.
ἐχέτω — 3 Occ.
ἔχωμεν — 4 Occ.
ἔχων — 86 Occ.
ἔχωσιν — 5 Occ.
ἔχοι — 2 Occ.
ἔχοιεν — 1 Occ.
ἔχομεν — 43 Occ.
ἐχόμενα — 1 Occ.
ἐχομένας — 1 Occ.
ἐχομένῃ — 3 Occ.
ἔχον — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page