ἐγνώκαμεν
Englishman's Concordance
ἐγνώκαμεν (egnōkamen) — 6 Occurrences

John 6:69 V-RIA-1P
GRK: πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ
NAS: We have believed and have come to know that You are the Holy One
KJV: believe and are sure that thou
INT: have believed and have known that you

John 8:52 V-RIA-1P
GRK: Ἰουδαῖοι Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον
NAS: to Him, Now we know that You have
KJV: unto him, Now we know that thou hast
INT: Jews Now we know that a demon

2 Corinthians 5:16 V-RIA-1P
GRK: εἰ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα
NAS: though we have known Christ
KJV: yea, though we have known Christ after
INT: if even we have regarded according to flesh

1 John 2:3 V-RIA-1P
GRK: γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν ἐὰν
NAS: we know that we have come to know Him, if
KJV: we do know that we know him, if
INT: we know that we have known him if

1 John 3:16 V-RIA-1P
GRK: Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην
NAS: We know love by this,
KJV: Hereby perceive we the love
INT: By this we have known love

1 John 4:16 V-RIA-1P
GRK: Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν
NAS: We have come to know and have believed
KJV: And we have known and believed
INT: And we have known and have believed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1097
222 Occurrences


ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Additional Entries
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page