εἰσελθεῖν
Englishman's Concordance
εἰσελθεῖν (eiselthein) — 36 Occurrences

Matthew 12:29 V-ANA
GRK: δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: can anyone enter the strong man's
KJV: can one enter into a strong man's
INT: is able anyone to enter into the

Matthew 18:8 V-ANA
GRK: σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: it from you; it is better for you to enter life
KJV: for thee to enter into life
INT: for you it is to enter into

Matthew 18:9 V-ANA
GRK: τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν ἢ δύο
NAS: it from you. It is better for you to enter life
KJV: better for thee to enter into life
INT: the life to enter [rather] than two

Matthew 19:17 V-ANA
GRK: τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν τήρησον τὰς
NAS: you wish to enter into life,
KJV: if thou wilt enter into life,
INT: life to enter keep the

Matthew 19:24 V-ANA
GRK: ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν
KJV: for a rich man to enter into
INT: than a rich man to enter into the

Matthew 23:13 V-ANA
GRK: εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν
NAS: those who are entering to go in.
KJV: them that are entering to go in.
INT: are entering do you allow to enter

Mark 1:45 V-ANA
GRK: εἰς πόλιν εἰσελθεῖν ἀλλ' ἔξω
NAS: publicly enter a city,
KJV: no more openly enter into the city,
INT: into [the] city to enter but out

Mark 9:43 V-ANA
GRK: σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: it is better for you to enter life
KJV: better for thee to enter into life
INT: for you crippled to enter into

Mark 9:45 V-ANA
GRK: ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: it is better for you to enter life
KJV: better for thee to enter halt into
INT: it is for you to enter into

Mark 9:47 V-ANA
GRK: ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: it out; it is better for you to enter the kingdom
KJV: for thee to enter into
INT: it is with one eye to enter into the

Mark 10:24 V-ANA
GRK: τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν τοὺς πεποιθότας
NAS: hard it is to enter the kingdom
KJV: in riches to enter into the kingdom
INT: of God to enter those who trust

Mark 10:25 V-ANA
GRK: τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν
NAS: for a rich man to enter the kingdom
KJV: for a camel to go through
INT: of God to enter

Luke 6:6 V-ANA
GRK: ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς
NAS: Sabbath He entered the synagogue
KJV: that he entered into
INT: another Sabbath entered him into

Luke 8:32 V-ANA
GRK: εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν καὶ ἐπέτρεψεν
NAS: Him to permit them to enter the swine. And He gave them permission.
KJV: them to enter into
INT: into those to enter and he allowed

Luke 8:41 V-ANA
GRK: παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν
NAS: and [began] to implore Him to come to his house;
KJV: him that he would come into
INT: he begged him to come to the

Luke 8:51 V-ANA
GRK: οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν
NAS: anyone to enter with Him, except
KJV: And when he came into the house,
INT: not he did allow to go in anyone with

Luke 9:34 V-ANA
GRK: ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς
NAS: them; and they were afraid as they entered the cloud.
KJV: as they entered into the cloud.
INT: as they entered them into

Luke 13:24 V-ANA
GRK: Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς
NAS: Strive to enter through the narrow
KJV: Strive to enter in at the strait
INT: Strive to enter in through the

Luke 13:24 V-ANA
GRK: ὑμῖν ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ
NAS: you, will seek to enter and will not be able.
KJV: will seek to enter in, and
INT: to you will seek to enter in and not

Luke 14:23 V-ANA
GRK: καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν ἵνα γεμισθῇ
NAS: and compel [them] to come in, so
KJV: and compel [them] to come in, that my
INT: and compel to come in that might be filled

Luke 15:28 V-ANA
GRK: οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν ὁ δὲ
NAS: and was not willing to go in; and his father
KJV: would not go in: therefore came
INT: not was willing to go in and

Luke 18:25 V-ANA
GRK: τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον
NAS: for a camel to go through
KJV: for a camel to go through
INT: an eye of a needle to enter than a rich man

Luke 18:25 V-ANA
GRK: τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν
NAS: for a rich man to enter the kingdom
KJV: for a rich man to enter into
INT: of God to enter

Luke 22:40 V-ANA
GRK: Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν
NAS: to them, Pray that you may not enter into temptation.
KJV: unto them, Pray that ye enter not into
INT: Pray not to enter into temptation

Luke 24:26 V-ANA
GRK: χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: these things and to enter into His glory?
KJV: these things, and to enter into his
INT: Christ and to enter into the

John 3:4 V-ANA
GRK: αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι
NAS: He cannot enter a second time
KJV: old? can he enter the second time into
INT: of him a second time enter and be born

John 3:5 V-ANA
GRK: οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: he cannot enter into the kingdom
KJV: he cannot enter into
INT: not he is able to enter into the

Acts 10:25 V-ANA
GRK: ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον
NAS: When Peter entered, Cornelius met
KJV: Peter was coming in, Cornelius met
INT: was coming in Peter

Acts 14:1 V-ANA
GRK: τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς
NAS: In Iconium they entered the synagogue
KJV: Iconium, that they went both together
INT: the same entered they into

Acts 14:22 V-ANA
GRK: δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: we must enter the kingdom
KJV: tribulation enter into
INT: must we enter into the

Acts 19:30 V-ANA
GRK: δὲ βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν
NAS: wanted to go into the assembly,
KJV: would have entered in
INT: however intending to go in to the

Hebrews 3:19 V-ANA
GRK: οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν δι' ἀπιστίαν
NAS: that they were not able to enter because
KJV: not enter in because
INT: not they were able to enter in on account of unbelief

Hebrews 4:1 V-ANA
GRK: καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν
NAS: remains of entering His rest,
KJV: being left [us] of entering into
INT: being left a promise to enter into the

Hebrews 4:6 V-ANA
GRK: ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν
NAS: for some to enter it, and those
KJV: that some must enter therein,
INT: it remains [for] some to enter into it

Hebrews 4:11 V-ANA
GRK: Σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην
NAS: let us be diligent to enter that rest,
KJV: therefore to enter into
INT: We should be earnest therefore to enter into that

Revelation 15:8 V-ANA
GRK: οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν
NAS: was able to enter the temple
KJV: was able to enter into
INT: no one was able to enter into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1525
194 Occurrences


εἰσήλθατε — 1 Occ.
εἰσῆλθεν — 43 Occ.
εἰσῆλθες — 2 Occ.
εἰσήλθομεν — 2 Occ.
εἰσῆλθον — 12 Occ.
εἰσεληλύθασιν — 1 Occ.
εἰσεληλύθατε — 1 Occ.
εἰσελεύσεσθαι — 1 Occ.
εἰσελεύσεται — 3 Occ.
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
Εἰσέλθατε — 1 Occ.
εἰσελθάτω — 1 Occ.
εἴσελθε — 4 Occ.
εἰσέλθῃ — 9 Occ.
εἰσέλθῃς — 4 Occ.
εἰσέλθητε — 10 Occ.
εἰσελθεῖν — 36 Occ.
εἰσέλθωμεν — 1 Occ.
εἰσελθὼν — 20 Occ.
εἰσέλθωσιν — 2 Occ.
εἰσελθόντα — 4 Occ.
εἰσελθόντες — 5 Occ.
εἰσελθόντι — 1 Occ.
εἰσελθόντων — 2 Occ.
Εἰσελθόντος — 3 Occ.
εἰσελθοῦσα — 1 Occ.
εἰσελθοῦσαι — 2 Occ.
εἰσελθούσης — 1 Occ.
εἰσέρχησθε — 1 Occ.
εἰσέρχεσθε — 1 Occ.
εἰσερχέσθωσαν — 1 Occ.
εἰσέρχεται — 1 Occ.
εἰσερχομένην — 1 Occ.
εἰσερχόμενοι — 2 Occ.
εἰσερχόμενον — 1 Occ.
εἰσερχόμενος — 3 Occ.
εἰσερχομένου — 1 Occ.
εἰσερχομένους — 2 Occ.
Εἰσερχόμεθα — 1 Occ.
Additional Entries
εἰσελεύσεσθαι — 1 Occ.
εἰσελεύσεται — 3 Occ.
εἰσελεύσομαι — 1 Occ.
εἰσελεύσονται — 5 Occ.
Εἰσέλθατε — 1 Occ.
εἰσελθάτω — 1 Occ.
εἴσελθε — 4 Occ.
εἰσέλθῃ — 9 Occ.
εἰσέλθῃς — 4 Occ.
εἰσέλθητε — 10 Occ.
εἰσέλθωμεν — 1 Occ.
εἰσελθὼν — 20 Occ.
εἰσέλθωσιν — 2 Occ.
εἰσελθόντα — 4 Occ.
εἰσελθόντες — 5 Occ.
εἰσελθόντι — 1 Occ.
εἰσελθόντων — 2 Occ.
Εἰσελθόντος — 3 Occ.
εἰσελθοῦσα — 1 Occ.
εἰσελθοῦσαι — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page