ἐθεραπεύθη
Englishman's Concordance
ἐθεραπεύθη (etherapeuthē) — 3 Occurrences

Matthew 17:18 V-AIP-3S
GRK: δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς
NAS: out of him, and the boy was cured at once.
KJV: and the child was cured from that very
INT: demon and was healed the boy

Revelation 13:3 V-AIP-3S
GRK: θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη καὶ ἐθαυμάσθη
NAS: wound was healed. And the whole
KJV: deadly wound was healed: and all
INT: death of it was healed and there was wonder

Revelation 13:12 V-AIP-3S
GRK: πρῶτον οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ
NAS: fatal wound was healed.
KJV: deadly wound was healed.
INT: first of whom was healed the wound

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page