ἔτι
Englishman's Concordance
ἔτι (eti) — 93 Occurrences

Matthew 5:13 Adv
GRK: οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ
NAS: [again]? It is no longer good
KJV: shall it be salted? it is thenceforth good
INT: nothing it is potent any longer if not

Matthew 12:46 Adv
GRK: Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
NAS: While He was still speaking
KJV: While he yet
INT: But while yet he was speaking

Matthew 17:5 Adv
GRK: ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
NAS: While he was still speaking, a bright
KJV: While he yet spake, behold,
INT: While yet he was speaking

Matthew 18:16 Adv
GRK: μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ
NAS: two more with you, so
KJV: or two more, that in
INT: with you more one or

Matthew 19:20 Adv
GRK: ἐφύλαξα τί ἔτι ὑστερῶ
NAS: what am I still lacking?
KJV: what lack I yet?
INT: I have kept what yet lack I

Matthew 26:47 Adv
GRK: Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
NAS: While He was still speaking, behold,
KJV: while he yet spake, lo,
INT: And yet of him as he is speaking

Matthew 26:65 Adv
GRK: Ἐβλασφήμησεν τί ἔτι χρείαν ἔχομεν
NAS: What further need
KJV: what further need
INT: He has blasphemed why any more need have we

Matthew 27:63 Adv
GRK: πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν Μετὰ
NAS: we remember that when He was still alive
KJV: said, while he was yet alive,
INT: deceiver said while living After

Mark 5:35 Adv
GRK: Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
NAS: While He was still speaking, they came
KJV: While he yet spake, there came
INT: [While] yet of him he is speaking

Mark 5:35 Adv
GRK: ἀπέθανεν τί ἔτι σκύλλεις τὸν
NAS: trouble the Teacher anymore?
KJV: troublest thou the Master any further?
INT: is dead why still trouble you the

Mark 12:6 Adv
GRK: ἔτι ἕνα εἶχεν
NAS: one more [to send], a beloved
KJV: Having yet therefore one
INT: Yet one having

Mark 14:43 Adv
GRK: Καὶ εὐθὺς ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
NAS: Immediately while He was still speaking,
KJV: while he yet spake,
INT: And immediately yet of him as he is speaking

Mark 14:63 Adv
GRK: λέγει Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν
NAS: said, What further need do we have
KJV: need we any further witnesses?
INT: says What any more need have we

Luke 1:15 Adv
GRK: ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας
NAS: Spirit while yet in his mother's
KJV: with the Holy Ghost, even from his
INT: holy he will be filled even from [the] womb

Luke 8:49 Adv
GRK: Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
NAS: While He was still speaking, someone
KJV: While he yet spake, there cometh
INT: still of him As yet was speaking

Luke 9:42 Adv
GRK: ἔτι δὲ προσερχομένου
NAS: While he was still approaching,
KJV: as he was yet a coming, the devil
INT: while moreover he was coming near

Luke 14:22 Adv
GRK: ἐπέταξας καὶ ἔτι τόπος ἐστίν
NAS: has been done, and still there is room.'
KJV: and yet there is
INT: you did command and still room there is

Luke 14:26 Adv
GRK: τὰς ἀδελφάς ἔτι τε καὶ
NAS: and sisters, yes, and even
KJV: and sisters, yea, and his own
INT: the sisters yes and also

Luke 14:32 Adv
GRK: δὲ μή¦γε ἔτι αὐτοῦ πόρρω
NAS: while the other is still far away,
KJV: is yet a great way off,
INT: moreover not still of him far off

Luke 15:20 Adv
GRK: πατέρα ἑαυτοῦ ἔτι δὲ αὐτοῦ
NAS: to his father. But while he was still a long way
KJV: But when he was yet a great way off,
INT: father of himself still moreover he

Luke 16:2 Adv
GRK: γὰρ δύνῃ ἔτι οἰκονομεῖν
NAS: for you can no longer be manager.'
KJV: thou mayest be no longer steward.
INT: indeed you are able any longer be manager

Luke 18:22 Adv
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἔτι ἕν σοι
NAS: to him, One thing you still lack;
KJV: he said unto him, Yet lackest thou
INT: said to him Yet one thing to you

Luke 20:36 Adv
GRK: γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται ἰσάγγελοι
NAS: die anymore, because
KJV: can they die any more: for they are
INT: indeed die any more they can angels

Luke 22:47 Adv
GRK: Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος
NAS: While He was still speaking, behold,
KJV: And while he yet spake, behold
INT: And yet of him as he was speaking

Luke 22:60 Adv
GRK: καὶ παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ
NAS: about. Immediately, while he was still speaking,
KJV: while he yet spake,
INT: And immediately while he was speaking of him

Luke 22:71 Adv
GRK: εἶπαν Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας
NAS: What further need
KJV: need we any further witness? for
INT: they said What any more have we of witness

Luke 24:6 Adv
GRK: ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν
NAS: He spoke to you while He was still in Galilee,
KJV: unto you when he was yet in Galilee,
INT: he spoke to you yet being in

Luke 24:41 Adv
GRK: Ἔτι δὲ ἀπιστούντων
NAS: While they still could not believe
KJV: And while they yet believed not for
INT: still moreover while they were disbelieving

Luke 24:44 Adv
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν
NAS: I spoke to you while I was still with you, that all things
KJV: you, while I was yet with you,
INT: to you yet being with

John 4:35 Adv
GRK: λέγετε ὅτι Ἔτι τετράμηνός ἐστιν
NAS: Do you not say, 'There are yet four months,
KJV: There are yet four months, and
INT: say that yet four months it is

John 7:33 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἔτι χρόνον μικρὸν
NAS: while longer I am
KJV: Jesus unto them, Yet a little while
INT: Jesus Yet time a little

John 11:30 Adv
GRK: ἀλλ' ἦν ἔτι ἐν τῷ
NAS: into the village, but was still in the place
INT: but was still in the

John 12:35 Adv
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἔτι μικρὸν χρόνον
NAS: while longer the Light
KJV: said unto them, Yet a little while
INT: Jesus Yet a little while

John 13:33 Adv
GRK: Τεκνία ἔτι μικρὸν μεθ'
NAS: with you a little while longer. You will seek
KJV: Little children, yet a little while
INT: Little children yet a little while with

John 14:19 Adv
GRK: ἔτι μικρὸν καὶ
NAS: After a little while the world
KJV: Yet a little while, and
INT: Yet a little while and

John 16:12 Adv
GRK: Ἔτι πολλὰ ἔχω
NAS: I have many more things to say
KJV: I have yet many things to say
INT: Yet many things I have

John 20:1 Adv
GRK: πρωὶ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς
NAS: to the tomb, while it was still dark,
KJV: early, when it was yet dark, unto
INT: early dark still it being to

Acts 2:26 Adv
GRK: γλῶσσά μου ἔτι δὲ καὶ
NAS: EXULTED; MOREOVER MY FLESH
INT: tongue of me and moreover also

Acts 9:1 Adv
GRK: δὲ Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς
NAS: Now Saul, still breathing threats
KJV: Saul, yet breathing out
INT: but Saul still breathing out threats

Acts 10:44 Adv
GRK: Ἔτι λαλοῦντος τοῦ
NAS: While Peter was still speaking these
KJV: While Peter yet spake these
INT: Yet as is speaking

Acts 18:18 Adv
GRK: δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας
NAS: days longer, took leave
KJV: [after this] tarried [there] yet a good
INT: and Paul yet having remained days

Acts 21:28 Adv
GRK: πανταχῇ διδάσκων ἔτι τε καὶ
NAS: place; and besides he has even
KJV: place: and further brought Greeks
INT: everywhere teaches besides and also

Romans 3:7 Adv
GRK: αὐτοῦ τί ἔτι κἀγὼ ὡς
NAS: am I also still being judged
KJV: glory; why yet am I also
INT: of him why yet also I as

Romans 5:6 Adv
GRK: ἔτι γὰρ Χριστὸς
NAS: For while we were still helpless,
KJV: were yet without strength,
INT: still for Christ

Romans 5:6 Adv
GRK: ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν
INT: of us without strength still according to right time

Romans 5:8 Adv
GRK: θεὸς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων
NAS: toward us, in that while we were yet sinners,
KJV: while we were yet sinners, Christ
INT: God that still sinners being

Romans 6:2 Adv
GRK: ἁμαρτίᾳ πῶς ἔτι ζήσομεν ἐν
NAS: died to sin still live in it?
KJV: to sin, live any longer therein?
INT: to sin how still will we live in

Romans 9:19 Adv
GRK: Τί οὖν ἔτι μέμφεται τῷ
NAS: Why does He still find fault?
KJV: Why doth he yet find fault?
INT: Why then yet does he find fault the

1 Corinthians 3:2 Adv
GRK: Ἀλλ' οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε
NAS: even now you are not yet able,
KJV: [to bear it], neither yet now
INT: but neither yet now are you able

1 Corinthians 3:3 Adv
GRK: ἔτι γὰρ σαρκικοί
NAS: for you are still fleshly. For since
KJV: For ye are yet carnal: for
INT: still indeed fleshly

1 Corinthians 12:31 Adv
GRK: μείζονα Καὶ ἔτι καθ' ὑπερβολὴν
NAS: And I show you a still more excellent
KJV: gifts: and yet shew I unto you
INT: greater and yet by more surpassing

1 Corinthians 15:17 Adv
GRK: ὑμῶν ἐστίν ἔτι ἐστὲ ἐν
NAS: is worthless; you are still in your sins.
KJV: [is] vain; ye are yet in your
INT: of you is still you are in

2 Corinthians 1:10 Adv
GRK: ὅτι καὶ ἔτι ῥύσεται
NAS: we have set our hope. And He will yet deliver
KJV: that he will yet deliver [us];
INT: that also still he will deliver

Galatians 1:10 Adv
GRK: ἀρέσκειν εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον
NAS: If I were still trying to please
KJV: if I yet pleased men,
INT: to please For if yet men I were pleasing

Galatians 5:11 Adv
GRK: εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω τί
NAS: if I still preach
KJV: if I yet preach circumcision,
INT: if circumcision yet I proclaim why

Galatians 5:11 Adv
GRK: κηρύσσω τί ἔτι διώκομαι ἄρα
NAS: why am I still persecuted?
KJV: why do I yet suffer persecution? then
INT: I proclaim why yet am I persecuted Then

Philippians 1:9 Adv
GRK: ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ
NAS: may abound still more
KJV: love may abound yet more and
INT: love of you yet more and

2 Thessalonians 2:5 Adv
GRK: μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς
NAS: Do you not remember that while I was still with you, I was telling
KJV: that, when I was yet with you,
INT: do you remember that yet being with

Hebrews 7:10 Adv
GRK: ἔτι γὰρ ἐν
NAS: for he was still in the loins
KJV: For he was yet in the loins
INT: still indeed in

Hebrews 7:11 Adv
GRK: νενομοθέτηται τίς ἔτι χρεία κατὰ
NAS: what further need
KJV: what further need
INT: had received [the] law what still need [was there] according to

Hebrews 7:15 Adv
GRK: Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν
NAS: And this is clearer still, if another
KJV: And it is yet far more evident:
INT: And more abundantly yet evident it is

Hebrews 8:12 Adv
GRK: μὴ μνησθῶ ἔτι
NAS: THEIR SINS NO MORE.
KJV: will I remember no more.
INT: not I might remember more

Hebrews 9:8 Adv
GRK: ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης
NAS: tabernacle is still standing,
KJV: tabernacle was yet standing:
INT: holy places way still the first

Hebrews 10:2 Adv
GRK: μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν
NAS: would no longer have had
KJV: no more conscience
INT: no having any longer conscience of sins

Hebrews 10:17 Adv
GRK: μὴ μνησθήσομαι ἔτι
NAS: I WILL REMEMBER NO MORE.
KJV: will I remember no more.
INT: not will I remember any more

Hebrews 10:37 Adv
GRK: ἔτι γὰρ μικρὸν
NAS: FOR YET IN A VERY LITTLE
KJV: For yet a little while,
INT: yet indeed little

Hebrews 11:4 Adv
GRK: αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ
NAS: faith, though he is dead, he still speaks.
KJV: it he being dead yet speaketh.
INT: it having died yet he speaks

Hebrews 11:32 Adv
GRK: Καὶ τί ἔτι λέγω ἐπιλείψει
NAS: And what more shall I say? For time
KJV: what shall I more say? for
INT: And what more do I say will fail

Hebrews 11:36 Adv
GRK: πεῖραν ἔλαβον ἔτι δὲ δεσμῶν
NAS: and scourgings, yes, also
KJV: scourgings, yea, moreover of bonds and
INT: trial received yes moreover of chains

Hebrews 12:26 Adv
GRK: ἐπήγγελται λέγων Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ
NAS: saying, YET ONCE MORE
KJV: saying, Yet once more
INT: he has promised saying Yet once I

Hebrews 12:27 Adv
GRK: τὸ δέ Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ
NAS: This [expression], Yet once more,
KJV: And this [word], Yet once more,
INT: this moreover Yet once signifies

Revelation 3:12 Adv
GRK: μὴ ἐξέλθῃ ἔτι καὶ γράψω
NAS: and he will not go out from it anymore; and I will write
KJV: he shall go no more out: and
INT: not shall he go more and I will write

Revelation 6:11 Adv
GRK: ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν
NAS: while longer, until
KJV: they should rest yet for a little
INT: that they should rest yet a time little

Revelation 7:16 Adv
GRK: οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν
NAS: no longer, nor
KJV: no more, neither
INT: not they will hunger any more neither will they thirst

Revelation 7:16 Adv
GRK: οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι οὐδὲ μὴ
NAS: nor thirst anymore; nor will the sun
KJV: neither thirst any more; neither shall
INT: neither will they thirst any more nor at all

Revelation 9:12 Adv
GRK: ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο Οὐαὶ
NAS: two woes are still coming after
KJV: two woes more hereafter.
INT: Behold come yet two woes

Revelation 12:8 Adv
GRK: εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ
NAS: and there was no longer a place
KJV: place found any more in heaven.
INT: was found their any more in

Revelation 18:21 Adv
GRK: μὴ εὑρεθῇ ἔτι
NAS: and will not be found any longer.
KJV: shall be found no more at all.
INT: not might be found any longer

Revelation 18:22 Adv
GRK: ἐν σοὶ ἔτι καὶ πᾶς
NAS: will not be heard in you any longer;
KJV: shall be heard no more at all in thee;
INT: in you any longer and any

Revelation 18:22 Adv
GRK: ἐν σοὶ ἔτι καὶ φωνὴ
NAS: in you any longer; and no
KJV: [he be], shall be found any more in
INT: in you any longer and sound

Revelation 18:22 Adv
GRK: ἐν σοὶ ἔτι
NAS: will be found in you any longer; and the sound
KJV: shall be heard no more at all in thee;
INT: in you any longer

Revelation 18:23 Adv
GRK: ἐν σοὶ ἔτι καὶ φωνὴ
NAS: will not shine in you any longer;
KJV: shall shine no more at all in thee;
INT: in you any longer and voice

Revelation 18:23 Adv
GRK: ἐν σοὶ ἔτι ὅτι οἱ
NAS: in you any longer; and the voice
KJV: shall be heard no more at all in thee:
INT: in you any longer for the

Revelation 20:3 Adv
GRK: μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη
NAS: the nations any longer, until
KJV: the nations no more, till the thousand
INT: not he should mislead any longer the nations

Revelation 21:1 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν ἔτι
NAS: and there is no longer [any] sea.
KJV: there was no more sea.
INT: not is any longer

Revelation 21:4 Adv
GRK: οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε πένθος
NAS: and there will no longer be [any] death;
KJV: there shall be no more death, neither
INT: not will be any longer nor mourning

Revelation 21:4 Adv
GRK: οὐκ ἔσται ἔτι ὅτι τὰ
NAS: there will no longer be [any] mourning,
KJV: shall there be any more pain:
INT: not will be any longer for the

Revelation 22:3 Adv
GRK: οὐκ ἔσται ἔτι καὶ ὁ
NAS: There will no longer be any curse;
KJV: there shall be no more curse: but
INT: not will be any longer and the

Revelation 22:5 Adv
GRK: οὐκ ἔσται ἔτι καὶ οὐκ
NAS: And there will no longer be [any] night;
INT: not will be there and not

Revelation 22:11 Adv
GRK: ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι καὶ ὁ
NAS: wrong, still do wrong;
KJV: let him be unjust still: and
INT: is unrighteous let him be unrighteous still and he that

Revelation 22:11 Adv
GRK: ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι καὶ ὁ
NAS: and the one who is filthy, still be filthy;
KJV: let him be filthy still: and
INT: is filthy let him be filthy still and he that

Revelation 22:11 Adv
GRK: δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι καὶ ὁ
NAS: is righteous, still practice
KJV: let him be righteous still: and
INT: righteousness let him practice still and he that [is]

Revelation 22:11 Adv
GRK: ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι
NAS: and the one who is holy, still keep himself holy.
KJV: let him be holy still.
INT: holy let him be holy still

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page