ἐξαπέστειλεν
Englishman's Concordance
ἐξαπέστειλεν (exapesteilen) — 6 Occurrences

Mark 16:20 V-AIA-3S
GRK: ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι' αὐτῶν
INT: to west sent out through them

Luke 1:53 V-AIA-3S
GRK: καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς
NAS: WITH GOOD THINGS; And sent away the rich
KJV: he hath sent empty away.
INT: and [the] rich he sent away empty

Acts 7:12 V-AIA-3S
GRK: εἰς Αἴγυπτον ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας
NAS: in Egypt, he sent our fathers
KJV: in Egypt, he sent out our fathers
INT: in Egypt sent forth the fathers

Acts 12:11 V-AIA-3S
GRK: ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν ὁ κύριος
NAS: that the Lord has sent forth His angel
KJV: that the Lord hath sent his angel,
INT: truly that sent forth the Lord

Galatians 4:4 V-AIA-3S
GRK: τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς
NAS: came, God sent forth His Son, born
KJV: was come, God sent forth his Son,
INT: of the time sent forth God

Galatians 4:6 V-AIA-3S
GRK: ἐστε υἱοί ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς
NAS: God has sent forth the Spirit
KJV: God hath sent forth the Spirit
INT: you are sons sent forth God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page