καθίσας
Englishman's Concordance
καθίσας (kathisas) — 11 Occurrences

Mark 9:35 V-APA-NMS
GRK: καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς
NAS: Sitting down, He called the twelve
KJV: And he sat down, and called
INT: And having sat down he called the

Mark 12:41 V-APA-NMS
GRK: Καὶ καθίσας κατέναντι τοῦ
NAS: And He sat down opposite the treasury,
KJV: Jesus sat over against
INT: And having sat down opposite the

Luke 5:3 V-APA-NMS
GRK: ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον καθίσας δὲ ἐκ
NAS: from the land. And He sat down and [began] teaching
KJV: And he sat down, and taught
INT: to put off a little having sat down moreover from

Luke 14:28 V-APA-NMS
GRK: οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν
NAS: does not first sit down and calculate
KJV: sitteth not down first, and counteth
INT: not first having sat down counts the

Luke 14:31 V-APA-NMS
GRK: πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται
NAS: will not first sit down and consider
KJV: sitteth not down first, and consulteth
INT: war not having sat down first takes counsel

Luke 16:6 V-APA-NMS
GRK: γράμματα καὶ καθίσας ταχέως γράψον
NAS: your bill, and sit down quickly
KJV: bill, and sit down quickly, and write
INT: bill and having sat down quickly write

John 8:2 V-APA-NMS
GRK: αὐτόν καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς
NAS: were coming to Him; and He sat down and [began] to teach
KJV: him; and he sat down, and taught them.
INT: him and having sat down he was teaching them

Acts 12:21 V-APA-NMS
GRK: βασιλικὴν καὶ καθίσας ἐπὶ τοῦ
NAS: apparel, took his seat on the rostrum
KJV: in royal apparel, sat upon his throne,
INT: royal and having sat on the

Acts 25:6 V-APA-NMS
GRK: τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ
NAS: and on the next day he took his seat on the tribunal
KJV: and the next day sitting on
INT: on the next day having sat on the

Acts 25:17 V-APA-NMS
GRK: τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ
NAS: but on the next day took my seat on the tribunal
KJV: on the morrow I sat on
INT: the next [day] having sat on the

Ephesians 1:20 V-APA-NMS
GRK: νεκρῶν καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ
NAS: Him from the dead and seated Him at His right hand
KJV: the dead, and set [him] at his ownINT: [the] dead and having set [him] at [the] right hand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page