ὀλίγον
Englishman's Concordance
ὀλίγον (oligon) — 13 Occurrences

Mark 1:19 Adv
GRK: Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον
NAS: Going on a little farther, He saw
KJV: when he had gone a little further
INT: And having gone on a little he saw James

Mark 6:31 Adv
GRK: καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον ἦσαν γὰρ
NAS: and rest a while. (For there were many
KJV: and rest a while: for there were
INT: and rest a little Were indeed

Luke 5:3 Adj-AMS
GRK: γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον καθίσας δὲ
NAS: him to put out a little way from the land.
KJV: that he would thrust out a little from
INT: land to put off a little having sat down moreover

Luke 7:47 Adj-ANS
GRK: ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον
NAS: is forgiven little, loves
KJV: to whom little is forgiven,
INT: to whom however little is forgiven little

Luke 7:47 Adj-ANS
GRK: ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ
NAS: little, loves little.
KJV: is forgiven, [the same] loveth little.
INT: little is forgiven little he loves

Acts 14:28 Adj-AMS
GRK: χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς
INT: time not a little with the

2 Corinthians 8:15 Adj-ANS
GRK: ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν
NAS: DID NOT HAVE TOO MUCH, AND HE WHO [gathered] LITTLE HAD
KJV: he that [had gathered] little had
INT: he that [gathered] little no did lack

1 Timothy 4:8 Adj-AMS
GRK: γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος
NAS: discipline is only of little profit,
INT: exercise for a little is profitable

James 4:14 Adj-ANS
GRK: ἡ πρὸς ὀλίγον φαινομένη ἔπειτα
NAS: that appears for a little while and then
KJV: appeareth for a little time, and
INT: that for a little [while] appears then

1 Peter 1:6 Adj-AMS
GRK: ᾧ ἀγαλλιᾶσθε ὀλίγον ἄρτι εἰ
NAS: even though now for a little while, if
KJV: though now for a season, if
INT: this you greatly rejoice for a little while at present if

1 Peter 5:10 Adv
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ ὀλίγον παθόντας αὐτὸς
NAS: After you have suffered for a little while, the God
KJV: after that ye have suffered a while,
INT: Christ Jesus a little while [you] having suffered himself

Revelation 12:12 Adj-AMS
GRK: εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει
NAS: that he has [only] a short time.
KJV: that he hath but a short time.
INT: knowing that a short time he has

Revelation 17:10 Adj-ANS
GRK: ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ
NAS: he must remain a little while.
KJV: must continue a short space.
INT: when he shall have come a little while him he must

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page