ὀφθαλμοὺς
Englishman's Concordance
ὀφθαλμοὺς (ophthalmous) — 37 Occurrences

Matthew 13:15 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν
NAS: AND THEY HAVE CLOSED THEIR EYES, OTHERWISE
KJV: their eyes they have closed;
INT: and the eyes of them they have closed

Matthew 17:8 N-AMP
GRK: δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα
NAS: And lifting up their eyes, they saw
KJV: their eyes, they saw
INT: and the eyes of them no one

Matthew 18:9 N-AMP
GRK: ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι
NAS: two eyes and be cast
KJV: having two eyes to be cast into
INT: [rather] than two eyes having to be cast

Mark 8:18 N-AMP
GRK: ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ
NAS: HAVING EYES, DO YOU NOT SEE?
KJV: Having eyes, see ye not?
INT: Eyes having not

Mark 8:25 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ
NAS: His hands on his eyes; and he looked intently
KJV: upon his eyes, and made
INT: upon the eyes of him and

Mark 9:47 N-AMP
GRK: ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι
NAS: having two eyes, to be cast into hell,
KJV: having two eyes to be cast into
INT: [rather] than two eyes having to be cast

Luke 6:20 N-AMP
GRK: ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς
NAS: And turning His gaze toward
KJV: lifted up his eyes on his
INT: having lifted up the gaze of him upon

Luke 16:23 N-AMP
GRK: ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὑπάρχων
NAS: he lifted up his eyes, being
KJV: he lift up his eyes, being in
INT: having lifted up the eyes of him being

Luke 18:13 N-AMP
GRK: οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς
NAS: to lift up his eyes to heaven,
KJV: so much as [his] eyes unto
INT: not even the eyes lift up to

John 4:35 N-AMP
GRK: ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ
NAS: to you, lift up your eyes and look
KJV: Lift up your eyes, and look on
INT: Lift up the eyes of you and

John 6:5 N-AMP
GRK: οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς
NAS: lifting up His eyes and seeing
KJV: then lifted up [his] eyes, and saw
INT: then the eyes Jesus

John 9:6 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς
NAS: and applied the clay to his eyes,
KJV: he anointed the eyes of the blind man
INT: to the eyes

John 9:11 N-AMP
GRK: μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέν
NAS: and anointed my eyes, and said
KJV: anointed mine eyes, and said
INT: of me the eyes and said

John 9:14 N-AMP
GRK: αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς
NAS: the clay and opened his eyes.
KJV: opened his eyes.
INT: of him the eyes

John 9:15 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς καὶ ἐνιψάμην
NAS: clay to my eyes, and I washed,
KJV: upon mine eyes, and I washed,
INT: on the eyes and I washed

John 9:17 N-AMP
GRK: σου τοὺς ὀφθαλμούς ὁ δὲ
NAS: He opened your eyes? And he said,
KJV: he hath opened thine eyes? He said,
INT: of you the eyes and

John 9:21 N-AMP
GRK: αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ
NAS: opened his eyes, we do not know.
KJV: hath opened his eyes, we know
INT: of him the eyes we not

John 9:26 N-AMP
GRK: σου τοὺς ὀφθαλμούς
NAS: to you? How did He open your eyes?
KJV: opened he thine eyes?
INT: of you the eyes

John 9:30 N-AMP
GRK: μου τοὺς ὀφθαλμούς
NAS: He is from, and [yet] He opened my eyes.
KJV: [yet] he hath opened mine eyes.
INT: my the eyes

John 9:32 N-AMP
GRK: ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου
NAS: opened the eyes of a person
KJV: opened the eyes of one that was born
INT: opened anyone [the] eyes of [one] blind having been born

John 10:21 N-AMP
GRK: δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι
NAS: open the eyes of the blind,
KJV: a devil open the eyes of the blind?
INT: is able of [the] blind [the] eyes to open

John 11:37 N-AMP
GRK: ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ
NAS: who opened the eyes of the blind
KJV: opened the eyes of the blind,
INT: having opened the eyes of the blind [man]

John 11:41 N-AMP
GRK: ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ
NAS: raised His eyes, and said,
KJV: lifted up [his] eyes, and said,
INT: lifted his eyes upwards and

John 12:40 N-AMP
GRK: αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν
NAS: HE HAS BLINDED THEIR EYES AND HE HARDENED
KJV: their eyes, and
INT: of them the eyes and has hardened

John 17:1 N-AMP
GRK: ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς
NAS: and lifting up His eyes to heaven,
KJV: lifted up his eyes to heaven,
INT: having lifted up the eyes of him to

Acts 9:40 N-AMP
GRK: ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς καὶ
NAS: And she opened her eyes, and when she saw
KJV: she opened her eyes: and when she saw
INT: she opened the eyes of her and

Acts 26:18 N-AMP
GRK: ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ
NAS: to open their eyes so that they may turn
KJV: their eyes, [and] to turn
INT: to open eyes of them that

Acts 28:27 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν
NAS: AND THEY HAVE CLOSED THEIR EYES; OTHERWISE
KJV: and their eyes have they closed; lest
INT: and the eyes of them they have closed

Romans 11:8 N-AMP
GRK: πνεῦμα κατανύξεως ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ
NAS: OF STUPOR, EYES TO SEE
KJV: of slumber, eyes that they should
INT: a spirit of slumber eyes not

Galatians 3:1 N-AMP
GRK: οἷς κατ' ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς
NAS: you, before whose eyes Jesus Christ
KJV: before whose eyes Jesus Christ
INT: whose before eyes Jesus Christ

Galatians 4:15 N-AMP
GRK: δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες
NAS: you would have plucked out your eyes and given
KJV: your own eyes, and have given them
INT: possible the eyes of you having plucked out

Ephesians 1:18 N-AMP
GRK: πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας
NAS: [I pray that] the eyes of your heart
KJV: The eyes of your understanding
INT: being enlightened the eyes of the heart

2 Peter 2:14 N-AMP
GRK: ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς
NAS: having eyes full of adultery
KJV: Having eyes full of adultery,
INT: eyes having full

1 John 2:11 N-AMP
GRK: ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ
NAS: the darkness has blinded his eyes.
KJV: hath blinded his eyes.
INT: blinded the eyes of him

Revelation 2:18 N-AMP
GRK: ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς
NAS: of God, who has eyes like a flame
KJV: hath his eyes like unto a flame
INT: has the eyes of him as

Revelation 3:18 N-AMP
GRK: ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα
NAS: to anoint your eyes so
KJV: anoint thine eyes with eyesalve, that
INT: anoint you with the eyes of you that

Revelation 5:6 N-AMP
GRK: ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά οἵ
NAS: and seven eyes, which
KJV: and seven eyes, which are
INT: seven and eyes seven which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page