ὄρος
Englishman's Concordance
ὄρος (oros) — 29 Occurrences

Matthew 4:8 N-ANS
GRK: διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν
NAS: high mountain and showed
KJV: high mountain, and
INT: devil to a mountain high exceedingly

Matthew 5:1 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος καὶ καθίσαντος
NAS: He went up on the mountain; and after He sat down,
KJV: into a mountain: and
INT: on the mountain and having sat down

Matthew 14:23 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος κατ' ἰδίαν
NAS: He went up on the mountain by Himself
KJV: into a mountain apart
INT: on the mountain apart himself

Matthew 15:29 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ
NAS: and having gone up on the mountain, He was sitting
KJV: into a mountain, and sat down
INT: on the mountain he was sitting there

Matthew 17:1 N-ANS
GRK: αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ'
NAS: them up on a high mountain by themselves.
KJV: into an high mountain apart,
INT: them into a mountain high by

Matthew 21:1 N-ANS
GRK: εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: to Bethphage, at the Mount of Olives,
KJV: unto the mount of Olives,
INT: on the mount of Olives

Matthew 26:30 N-ANS
GRK: εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: they went out to the Mount of Olives.
KJV: into the mount of Olives.
INT: to the mount of Olives

Matthew 28:16 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο
NAS: to Galilee, to the mountain which
KJV: Galilee, into a mountain where Jesus
INT: to the mountain where appointed

Mark 3:13 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος καὶ προσκαλεῖται
NAS: And He went up on the mountain and summoned
KJV: into a mountain, and
INT: on the mountain and calls to [him]

Mark 6:46 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι
NAS: He left for the mountain to pray.
KJV: he departed into a mountain to pray.
INT: into the moutain to pray

Mark 9:2 N-ANS
GRK: αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ'
NAS: them up on a high mountain by themselves.
KJV: an high mountain apart
INT: them into a mountain high apart

Mark 11:1 N-ANS
GRK: πρὸς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: near the Mount of Olives,
KJV: at the mount of Olives,
INT: near the mount of Olives

Mark 13:3 N-ANS
GRK: εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: As He was sitting on the Mount of Olives
KJV: upon the mount of Olives
INT: upon the mount of Olives

Mark 14:26 N-ANS
GRK: εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: they went out to the Mount of Olives.
KJV: into the mount of Olives.
INT: to the mount of Olives

Luke 3:5 N-NNS
GRK: καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς
NAS: AND EVERY MOUNTAIN AND HILL
KJV: and every mountain and hill
INT: and every mountain and hill

Luke 4:5 Noun-ANS
GRK: διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν
KJV: into an high mountain, shewed unto him
INT: devil into a mountain high showed

Luke 6:12 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι καὶ
NAS: that He went off to the mountain to pray,
KJV: into a mountain to pray,
INT: on the mountain to pray and

Luke 9:28 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι
NAS: and went up on the mountain to pray.
KJV: and went up into a mountain to pray.
INT: on the mountain to pray

Luke 19:29 N-ANS
GRK: πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον
NAS: near the mount that is called
KJV: at the mount called
INT: toward the mount called

Luke 21:37 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον
NAS: out and spend the night on the mount that is called
KJV: in the mount that is called
INT: on the mount called

Luke 22:39 N-ANS
GRK: εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: as was His custom to the Mount of Olives;
KJV: to the mount of Olives;
INT: to the mount of Olives

John 6:3 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς καὶ
NAS: went up on the mountain, and there
KJV: went up into a mountain, and there
INT: into the moutain Jesus and

John 6:15 N-ANS
GRK: εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος
NAS: again to the mountain by Himself
KJV: again into a mountain himself alone.
INT: to the moutain himself alone

John 8:1 N-ANS
GRK: εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν
NAS: But Jesus went to the Mount of Olives.
KJV: went unto the mount of Olives.
INT: to the mount of Olives

Galatians 4:25 N-NNS
GRK: Ἅγαρ Σινὰ ὄρος ἐστὶν ἐν
NAS: this Hagar is Mount Sinai in Arabia
KJV: this Agar is mount Sinai in
INT: Hagar Sinai mount is in

Revelation 6:14 N-NNS
GRK: καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος
NAS: up, and every mountain and island
KJV: and every mountain and island
INT: and every mountain and island

Revelation 8:8 N-NNS
GRK: καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ
NAS: a great mountain burning
KJV: a great mountain burning
INT: and as a mountain great with fire

Revelation 14:1 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών καὶ
NAS: [was] standing on Mount Zion,
KJV: stood on the mount Sion, and
INT: upon Mount Zion and

Revelation 21:10 N-ANS
GRK: πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ
NAS: and high mountain, and showed
KJV: and high mountain, and shewed
INT: [the] Spirit to a mountain great and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page