Παῦλον
Englishman's Concordance
Παῦλον (Paulon) — 30 Occurrences

Acts 13:13 N-AMS
GRK: οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς
NAS: Now Paul and his companions
KJV: Now when Paul and his company loosed
INT: [with] those about [him] Paul came to

Acts 13:50 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν
NAS: against Paul and Barnabas,
KJV: persecution against Paul and Barnabas,
INT: against Paul and Barnabas

Acts 14:12 N-AMS
GRK: τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν ἐπειδὴ
NAS: Zeus, and Paul, Hermes,
KJV: Jupiter; and Paul, Mercurius, because
INT: and Paul Hermes because

Acts 14:19 N-AMS
GRK: λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω
NAS: they stoned Paul and dragged
KJV: having stoned Paul, drew
INT: having stoned Paul dragged [him] outside

Acts 15:2 N-AMS
GRK: ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν
NAS: with them, [the brethren] determined that Paul and Barnabas
KJV: they determined that Paul and
INT: they appointed to go up Paul and Barnabas

Acts 16:19 N-AMS
GRK: ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν
NAS: they seized Paul and Silas
KJV: was gone, they caught Paul and Silas,
INT: having taken hold of Paul and

Acts 16:36 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Παῦλον ὅτι Ἀπέσταλκαν
NAS: words to Paul, [saying], The chief magistrates
KJV: saying to Paul, The magistrates
INT: to Paul Have sent

Acts 17:10 N-AMS
GRK: τόν τε Παῦλον καὶ τὸν
NAS: immediately sent Paul and Silas away
KJV: immediately sent away Paul and Silas
INT: both Paul and

Acts 17:14 N-AMS
GRK: τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ
NAS: sent Paul out to go
KJV: sent away Paul to go
INT: then Paul sent away the

Acts 17:15 N-AMS
GRK: καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως
NAS: who escorted Paul brought
KJV: they that conducted Paul brought
INT: escorting Paul brought [him] unto

Acts 19:1 N-AMS
GRK: ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ
NAS: was at Corinth, Paul passed through
KJV: Corinth, Paul having passed
INT: in Corinth Paul having passed through the

Acts 19:15 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι ὑμεῖς
NAS: and I know about Paul, but who
KJV: I know, and Paul I know; but
INT: and Paul I am acquainted with you

Acts 20:13 N-AMS
GRK: ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον οὕτως γὰρ
NAS: to take Paul on board;
KJV: intending to take in Paul: for so
INT: to take in Paul thus indeed

Acts 21:32 N-AMS
GRK: τύπτοντες τὸν Παῦλον
NAS: they stopped beating Paul.
KJV: they left beating of Paul.
INT: beating Paul

Acts 22:30 N-AMS
GRK: καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς
NAS: and brought Paul down
KJV: and brought Paul down, and set him
INT: having brought down Paul he set [him] among

Acts 23:12 N-AMS
GRK: ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον
NAS: until they had killed Paul.
KJV: till they had killed Paul.
INT: they should kill Paul

Acts 23:14 N-AMS
GRK: ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον
NAS: until we have killed Paul.
KJV: until we have slain Paul.
INT: we should kill Paul

Acts 23:20 N-AMS
GRK: αὔριον τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς
NAS: to ask you to bring Paul down tomorrow
KJV: thou wouldest bring down Paul to morrow
INT: tomorrow Paul you might bring down into

Acts 23:24 N-AMS
GRK: ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς
NAS: to put Paul on and bring him safely
KJV: they may set Paul on,
INT: having set on Paul they might carry [him] safely through to

Acts 23:31 N-AMS
GRK: ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ
NAS: took Paul and brought
KJV: them, took Paul, and brought [him] by
INT: having taken Paul brought [him] by

Acts 23:33 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ
NAS: they also presented Paul to him.
KJV: presented Paul also
INT: also Paul to him

Acts 24:24 N-AMS
GRK: μετεπέμψατο τὸν Παῦλον καὶ ἤκουσεν
NAS: and sent for Paul and heard
KJV: a Jewess, he sent for Paul, and heard
INT: he sent for Paul and heard

Acts 24:27 N-AMS
GRK: κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον
NAS: Felix left Paul imprisoned.
KJV: a pleasure, left Paul bound.
INT: left Paul imprisoned

Acts 25:4 N-AMS
GRK: τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον εἰς Καισάρειαν
NAS: answered that Paul was being kept in custody
KJV: answered, that Paul should be kept
INT: should be kept Paul in Ceasarea

Acts 25:6 N-AMS
GRK: ἐκέλευσεν τὸν Παῦλον ἀχθῆναι
NAS: and ordered Paul to be brought.
KJV: commanded Paul to be brought.
INT: he commanded Paul to be brought

Acts 25:14 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν Παῦλον λέγων Ἀνήρ
NAS: laid Paul's case
KJV: declared Paul's cause
INT: relating to Paul saying A man

Acts 26:1 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη Ἐπιτρέπεταί
NAS: said to Paul, You are permitted
KJV: said unto Paul, Thou art permitted
INT: to Paul said It is allowed

Acts 26:28 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Παῦλον Ἐν ὀλίγῳ
NAS: Agrippa [replied] to Paul, In a short time
KJV: said unto Paul, Almost thou persuadest
INT: [said] to Paul Almost little

Acts 27:1 N-AMS
GRK: τόν τε Παῦλον καί τινας
NAS: they proceeded to deliver Paul and some
KJV: Italy, they delivered Paul and certain
INT: moreover Paul and certain

Acts 27:43 N-AMS
GRK: διασῶσαι τὸν Παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς
NAS: to bring Paul safely through,
KJV: willing to save Paul, kept them
INT: to save Paul hindered them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page