πιστεύσητε
Englishman's Concordance
πιστεύσητε (pisteusēte) — 11 Occurrences

Matthew 24:23 V-ASA-2P
GRK: Ὧδε μὴ πιστεύσητε
NAS: There [He is],' do not believe [him].
KJV: or there; believe [it] not.
INT: here not believe [it]

Matthew 24:26 V-ASA-2P
GRK: ταμείοις μὴ πιστεύσητε
NAS: He is in the inner rooms,' do not believe [them].
KJV: the secret chambers; believe [it] not.
INT: inner rooms not believe [it]

Luke 22:67 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ πιστεύσητε
NAS: I tell you, you will not believe;
KJV: ye will not believe:
INT: no not would you believe

John 4:48 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ πιστεύσητε
NAS: and wonders, you [simply] will not believe.
KJV: ye will not believe.
INT: no not will you believe

John 8:24 V-ASA-2P
GRK: γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ
NAS: for unless you believe that I am
KJV: for if ye believe not that
INT: indeed not you believe that I

John 11:15 V-ASA-2P
GRK: ὑμᾶς ἵνα πιστεύσητε ὅτι οὐκ
NAS: so that you may believe; but let us go
KJV: to the intent ye may believe; nevertheless
INT: you in order that you might believe that not

John 13:19 V-PSA-2P
GRK: γενέσθαι ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται
NAS: it does occur, you may believe that I am
KJV: it is come to pass, ye may believe that
INT: it comes to pass that you might believe when it come to pass

John 14:29 V-ASA-2P
GRK: ὅταν γένηται πιστεύσητε
NAS: that when it happens, you may believe.
KJV: it is come to pass, ye might believe.
INT: when it shall have come to pass you might believe

John 19:35 V-PSA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε
NAS: so that you also may believe.
KJV: that ye might believe.
INT: also you might believe

John 20:31 V-PSA-2P
GRK: γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς
NAS: so that you may believe that Jesus
KJV: that ye might believe that
INT: have been written that you might believe that Jesus

Acts 13:41 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις
NAS: YOU WILL NEVER BELIEVE, THOUGH
KJV: in no wise believe, though
INT: never not you would believe even if one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4100
244 Occurrences


ἐπίστευεν — 1 Occ.
ἐπιστεύετε — 2 Occ.
ἐπίστευον — 4 Occ.
Ἐπίστευσα — 1 Occ.
ἐπιστεύσαμεν — 2 Occ.
ἐπίστευσαν — 22 Occ.
ἐπίστευσας — 2 Occ.
ἐπιστεύσατε — 7 Occ.
ἐπίστευσεν — 14 Occ.
ἐπιστεύθη — 2 Occ.
ἐπιστεύθην — 2 Occ.
ἐπιστεύθησαν — 1 Occ.
πεπίστευκα — 2 Occ.
πεπιστεύκαμεν — 2 Occ.
πεπίστευκας — 1 Occ.
πεπιστεύκατε — 1 Occ.
πεπιστεύκεισαν — 1 Occ.
πεπίστευκεν — 2 Occ.
πεπιστευκὼς — 1 Occ.
πεπιστευκόσιν — 1 Occ.
πεπιστευκότας — 1 Occ.
πεπιστευκότες — 2 Occ.
πεπιστευκότων — 3 Occ.
πεπίστευμαι — 2 Occ.
πίστευε — 2 Occ.
πιστεύῃ — 2 Occ.
πιστεύητε — 3 Occ.
πιστεύει — 3 Occ.
πιστεύειν — 5 Occ.
πιστεύεις — 8 Occ.
πιστεύεται — 1 Occ.
Πιστεύετε — 21 Occ.
Πιστεύω — 5 Occ.
πιστεύων — 24 Occ.
πιστεύομεν — 6 Occ.
πιστεύοντα — 1 Occ.
πιστεύοντας — 4 Occ.
πιστεύοντες — 7 Occ.
πιστεύοντι — 4 Occ.
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσητε — 11 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.
πιστεύσωσιν — 4 Occ.
πιστεύσομεν — 1 Occ.
πίστευσον — 2 Occ.
πιστεύσουσιν — 1 Occ.
πιστευθῆναι — 1 Occ.
Additional Entries
πιστευόντων — 4 Occ.
πιστεύουσιν — 14 Occ.
πιστεῦσαι — 6 Occ.
πιστεύσαντας — 1 Occ.
πιστεύσαντες — 7 Occ.
πιστευσάντων — 1 Occ.
πιστεύσας — 2 Occ.
πιστεύσασα — 1 Occ.
πιστεύσασιν — 3 Occ.
πιστεύσῃς — 2 Occ.
πιστεύσει — 1 Occ.
πιστεύσετε — 2 Occ.
πιστεύσω — 2 Occ.
πιστεύσωμεν — 3 Occ.
πιστεύσωσιν — 4 Occ.
πιστεύσομεν — 1 Occ.
πίστευσον — 2 Occ.
πιστεύσουσιν — 1 Occ.
πιστευθῆναι — 1 Occ.
πιστικῆς — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page