πλῆθος
Englishman's Concordance
πλῆθος (plēthos) — 25 Occurrences

Mark 3:7 N-NNS
GRK: καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς
NAS: and a great multitude from Galilee
KJV: and a great multitude from Galilee
INT: and great multitude from

Mark 3:8 N-NNS
GRK: καὶ Σιδῶνα πλῆθος πολύ ἀκούοντες
NAS: a great number of people heard
KJV: a great multitude, when they had heard
INT: and Sidon a multitude great having heard

Luke 1:10 N-NNS
GRK: πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ
NAS: And the whole multitude of the people
KJV: the whole multitude of the people
INT: all the multitude were of the

Luke 2:13 N-NNS
GRK: τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου
NAS: with the angel a multitude of the heavenly
KJV: the angel a multitude of the heavenly
INT: the angel a multitude of [the] host heavenly

Luke 5:6 N-ANS
GRK: ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ
NAS: a great quantity of fish,
KJV: a great multitude of fishes:
INT: having done they enclosed a multitude of fishes great

Luke 6:17 N-NNS
GRK: αὐτοῦ καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ
NAS: and a great throng of people
KJV: and a great multitude of people out of
INT: of him and a multitude great of the

Luke 8:37 N-NNS
GRK: ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου
NAS: And all the people of the country
KJV: the whole multitude of the country
INT: all the multitude of the region around

Luke 19:37 N-NNS
GRK: ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν
NAS: the whole crowd of the disciples
KJV: the whole multitude of the disciples
INT: all the multitude of the disciples

Luke 23:1 N-NNS
GRK: ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον
NAS: the whole body of them got
KJV: And the whole multitude of them arose,
INT: all the multitude of them led

Luke 23:27 N-NNS
GRK: αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ
NAS: Him was a large crowd of the people,
KJV: him a great company of people, and
INT: him a great multitude of the people

John 5:3 N-NNS
GRK: ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων
NAS: lay a multitude of those
KJV: a great multitude of impotent folk,
INT: these were lying a multitude of those who were sick

Acts 2:6 N-NNS
GRK: συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη
NAS: occurred, the crowd came together,
KJV: noised abroad, the multitude came together,
INT: came together the multitude and were confounded

Acts 5:16 N-NNS
GRK: καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ
NAS: Also the people from the cities
KJV: also a multitude [out] of the cities
INT: also the multitude of the surrounding

Acts 6:2 N-ANS
GRK: δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν
NAS: summoned the congregation of the disciples
KJV: called the multitude of the disciples
INT: twelve the multitude of the disciples

Acts 14:1 N-ANS
GRK: Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος
NAS: that a large number of people believed,
KJV: a great multitude both
INT: Hellenists a great number

Acts 14:4 N-NNS
GRK: δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως
NAS: But the people of the city
KJV: But the multitude of the city
INT: moreover the multitude of the city

Acts 15:12 N-NNS
GRK: πᾶν τὸ πλῆθος καὶ ἤκουον
NAS: All the people kept silent,
KJV: all the multitude kept silence,
INT: all the multitude and heard

Acts 15:30 N-ANS
GRK: συναγαγόντες τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν
NAS: and having gathered the congregation together,
KJV: when they had gathered the multitude together,
INT: having gathered the multitude delivered the

Acts 17:4 N-NNS
GRK: σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν
KJV: a great multitude, and
INT: worshipping Greeks a multitude great women

Acts 21:36 N-NNS
GRK: γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ
NAS: for the multitude of the people
KJV: For the multitude of the people
INT: indeed the multitude of the people

Acts 23:7 N-NNS
GRK: ἐσχίσθη τὸ πλῆθος
NAS: and Sadducees, and the assembly was divided.
KJV: and the multitude was divided.
INT: was divided the multitude

Acts 25:24 N-NNS
GRK: ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων
NAS: all the people of the Jews
KJV: all the multitude of the Jews
INT: all the multitude of the Jews

Acts 28:3 N-ANS
GRK: φρυγάνων τι πλῆθος καὶ ἐπιθέντος
NAS: had gathered a bundle of sticks
KJV: had gathered a bundle of sticks,
INT: of sticks a quantity and having laid [them]

James 5:20 N-ANS
GRK: καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν
NAS: and will cover a multitude of sins.
KJV: and shall hide a multitude of sins.
INT: and will cover a multitude of sins

1 Peter 4:8 N-ANS
GRK: ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν
NAS: love covers a multitude of sins.
KJV: shall cover the multitude of sins.
INT: love will cover a multitude of sins

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page