πλείονας
Englishman's Concordance
πλείονας (pleionas) — 6 Occurrences

Matthew 21:36 Adj-AMP-C
GRK: ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων
KJV: servants more than the first:
INT: other servants more than the first

John 4:1 Adj-AMP-C
GRK: ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ
KJV: and baptized more disciples than
INT: that Jesus more disciples makes

Acts 27:20 Adj-AMP-C
GRK: ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας χειμῶνός
KJV: stars in many days appeared,
INT: appearing for many days storm

1 Corinthians 9:19 Adj-AMP-C
GRK: ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω
KJV: that I might gain the more.
INT: that the more I might gain

2 Corinthians 9:2 Adj-AMP-C
GRK: ἠρέθισεν τοὺς πλείονας
KJV: zeal hath provoked very many.
INT: provokes the greater number

Philippians 1:14 Adj-AMP-C
GRK: καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν
KJV: [places];And many of the brethren in
INT: and most of the brothers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page