πρεσβυτέροις
Englishman's Concordance
πρεσβυτέροις (presbyterois) — 5 Occurrences

Matthew 27:3 Adj-DMP
GRK: ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις
NAS: to the chief priests and elders,
KJV: to the chief priests and elders,
INT: chief priests and elders

Luke 20:1 Adj-DMP
GRK: σὺν τοῖς πρεσβυτέροις
NAS: and the scribes with the elders confronted
KJV: came upon [him] with the elders,
INT: with the elders

Acts 15:22 Adj-DMP
GRK: καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ
NAS: to the apostles and the elders, with the whole
KJV: and elders, with
INT: and to the elders with all

Acts 23:14 Adj-DMP
GRK: καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν Ἀναθέματι
NAS: to the chief priests and the elders and said,
KJV: and elders, and said,
INT: and the elders said With an oath

1 Peter 5:5 Adj-DMP
GRK: νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις Πάντες δὲ
NAS: be subject to [your] elders; and all
KJV: submit yourselves unto the elder. Yea,
INT: [you] younger [ones] be subject to [the] elder [ones] all moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page