προσκυνήσουσιν
Englishman's Concordance
προσκυνήσουσιν (proskynēsousin) — 7 Occurrences

John 4:23 V-FIA-3P
GRK: ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ
NAS: worshipers will worship the Father
KJV: worshippers shall worship the Father
INT: true worshippers will worship the Father

Revelation 3:9 V-FIA-3P
GRK: ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν
NAS: them come and bow down at your feet,
KJV: come and worship before thy
INT: they should come and should worship before the

Revelation 4:10 V-FIA-3P
GRK: θρόνου καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι
NAS: on the throne, and will worship Him who lives
KJV: and worship him that liveth
INT: throne and they worship him who lives

Revelation 9:20 V-FIA-3P
GRK: ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια
NAS: so as not to worship demons,
KJV: they should not worship devils, and
INT: that not they should worship the demons

Revelation 13:8 V-FIA-3P
GRK: καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες
NAS: on the earth will worship him, [everyone] whose
KJV: the earth shall worship him,
INT: and will worship it all

Revelation 13:12 V-FIA-3P
GRK: κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον
NAS: who dwell in it to worship the first
KJV: therein to worship the first beast,
INT: dwell that they should worship the beast

Revelation 15:4 V-FIA-3P
GRK: ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου
NAS: WILL COME AND WORSHIP BEFORE
KJV: shall come and worship before thee;
INT: will come and worship before you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4352
60 Occurrences


προσεκύνησαν — 12 Occ.
προσεκύνησεν — 4 Occ.
προσεκύνει — 4 Occ.
προσεκύνουν — 1 Occ.
προσκυνῆσαι — 3 Occ.
προσκυνήσαντες — 1 Occ.
προσκυνήσατε — 1 Occ.
προσκυνησάτωσαν — 1 Occ.
προσκυνήσῃς — 2 Occ.
προσκυνήσει — 1 Occ.
προσκυνήσεις — 2 Occ.
προσκυνήσετε — 1 Occ.
προσκυνήσω — 1 Occ.
προσκυνήσων — 2 Occ.
προσκυνήσωσιν — 2 Occ.
προσκύνησον — 2 Occ.
προσκυνήσουσιν — 7 Occ.
προσκυνεῖ — 1 Occ.
προσκυνεῖν — 3 Occ.
προσκυνεῖτε — 1 Occ.
προσκυνοῦμεν — 1 Occ.
προσκυνοῦντας — 5 Occ.
προσκυνοῦντες — 1 Occ.
προσκυνοῦσα — 1 Occ.
Additional Entries
προσκυνήσατε — 1 Occ.
προσκυνησάτωσαν — 1 Occ.
προσκυνήσῃς — 2 Occ.
προσκυνήσει — 1 Occ.
προσκυνήσεις — 2 Occ.
προσκυνήσετε — 1 Occ.
προσκυνήσω — 1 Occ.
προσκυνήσων — 2 Occ.
προσκυνήσωσιν — 2 Occ.
προσκύνησον — 2 Occ.
προσκυνεῖ — 1 Occ.
προσκυνεῖν — 3 Occ.
προσκυνεῖτε — 1 Occ.
προσκυνοῦμεν — 1 Occ.
προσκυνοῦντας — 5 Occ.
προσκυνοῦντες — 1 Occ.
προσκυνοῦσα — 1 Occ.
προσκυνηταὶ — 1 Occ.
προσλαλῆσαι — 1 Occ.
προσλαλοῦντες — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page