Σίμωνος
Englishman's Concordance
Σίμωνος (Simōnos) — 16 Occurrences

Matthew 26:6 N-GMS
GRK: ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ
NAS: at the home of Simon the leper,
KJV: in the house of Simon the leper,
INT: in [the] house of Simon the leper

Mark 1:16 N-GMS
GRK: τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν
NAS: the brother of Simon, casting a net
INT: the brother of Simon casting a net into

Mark 1:29 N-GMS
GRK: τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου
NAS: into the house of Simon and Andrew,
KJV: into the house of Simon and Andrew,
INT: the house of Simon and Andrew

Mark 1:30 N-GMS
GRK: δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα
NAS: Now Simon's mother-in-law
KJV: But Simon's wife's mother lay
INT: and [the] mother-in-law of Simon was laying sick in a fever

Mark 6:3 N-GMS
GRK: Ἰούδα καὶ Σίμωνος καὶ οὐκ
NAS: and Judas and Simon? Are not His sisters
KJV: of Juda, and Simon? and are
INT: Judas and Simon And not

Mark 14:3 N-GMS
GRK: τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ
NAS: at the home of Simon the leper,
KJV: in the house of Simon the leper, as he
INT: the house of Simon the leper

Luke 4:38 N-GMS
GRK: τὴν οἰκίαν Σίμωνος πενθερὰ δὲ
NAS: and entered Simon's home.
KJV: and entered into Simon's house. And
INT: the house of Simon [the] mother-in-law moreover

Luke 4:38 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη
NAS: Now Simon's mother-in-law
KJV: house. And Simon's wife's mother was
INT: moreover of Simon was oppressed with

Luke 5:3 N-GMS
GRK: ὃ ἦν Σίμωνος ἠρώτησεν αὐτὸν
NAS: which was Simon's, and asked
KJV: which was Simon's, and prayed him
INT: which was Simon's he asked him

John 1:40 N-GMS
GRK: ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς
NAS: Him, was Andrew, Simon Peter's
KJV: was Andrew, Simon Peter's brother.
INT: the brother of Simon Peter one

John 6:8 N-GMS
GRK: ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου
NAS: Andrew, Simon Peter's
KJV: Andrew, Simon Peter's
INT: the brother of Simon Peter

John 6:71 N-GMS
GRK: τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτου οὗτος
NAS: Judas [the son] of Simon Iscariot,
KJV: Iscariot [the son] of Simon: for
INT: of Judas [son] of Simon Iscariot he

John 13:2 N-GMS
GRK: αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: Iscariot, [the son] of Simon, to betray
KJV: Iscariot, Simon's [son], to
INT: him of Judas [son] of Simon Iscariot

John 13:26 N-GMS
GRK: δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου
NAS: it to Judas, [the son] of Simon Iscariot.
KJV: Iscariot, [the son] of Simon.
INT: he gives [it] to Judas [son] of Simon Iscariot

Acts 10:17 N-GMS
GRK: οἰκίαν τοῦ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ
NAS: having asked directions for Simon's house,
KJV: had made enquiry for Simon's house,
INT: house of Simon stood at

Acts 10:32 N-GMS
GRK: ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ
NAS: at the house of Simon [the] tanner
KJV: the house of [one] Simon a tanner
INT: in [the] house of Simon a tanner by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page