1163. δεῖ3rd (dei)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1163. δεῖ3rd (dei) — 104 Occurrences

Matthew 16:21 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς
NAS: His disciples that He must go
KJV: how that he must go unto
INT: of him that it is necessary for him to

Matthew 17:10 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
NAS: say that Elijah must come first?
KJV: that Elias must first come?
INT: that Elijah must come first

Matthew 18:33 V-IIA-3S
GRK: οὐκ ἔδει καὶ σὲ
NAS: Should you not also have had
KJV: Shouldest not thou
INT: not did it behove also you

Matthew 23:23 V-IIA-3S
GRK: ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα
NAS: but these are the things you should have done
KJV: these ought ye to have done,
INT: these moreover it behoved [you] to do and those [others]

Matthew 24:6 V-PIA-3S
GRK: μὴ θροεῖσθε Δεῖ γὰρ γενέσθαι
NAS: that you are not frightened, for [those things] must take place,
KJV: all [these things] must come to pass,
INT: not be alarmed it is necessary indeed to take place

Matthew 25:27 V-IIA-3S
GRK: ἔδει σε οὖν
NAS: Then you ought to have put my money
KJV: Thou oughtest therefore to have put
INT: it behoved you therefore

Matthew 26:35 V-PSA-3S
GRK: Πέτρος Κἂν δέῃ με σὺν
NAS: to Him, Even if I have to die
KJV: Though I should die with
INT: Peter Even if it were needful for me with

Matthew 26:54 V-PIA-3S
GRK: ὅτι οὕτως δεῖ γενέσθαι
NAS: be fulfilled, [which say] that it must happen
KJV: that thus it must be?
INT: that thus it must be

Mark 8:31 V-PIA-3S
GRK: αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν
NAS: of Man must suffer
KJV: of man must suffer
INT: them that it is necessary for the Son

Mark 9:11 V-PIA-3S
GRK: ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον
NAS: say that Elijah must come first?
KJV: that Elias must first come?
INT: that Elijah must come first

Mark 13:7 V-PIA-3S
GRK: μὴ θροεῖσθε δεῖ γενέσθαι ἀλλ'
NAS: do not be frightened; [those things] must take place;
KJV: for [such things] must needs be;
INT: not be disturbed it must come to pass but

Mark 13:10 V-PIA-3S
GRK: ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ
NAS: The gospel must first be preached
KJV: And the gospel must first be published
INT: nations first must be proclaimed the

Mark 13:14 V-PIA-3S
GRK: ὅπου οὐ δεῖ ὁ ἀναγινώσκων
NAS: where it should not be (let the reader
KJV: where it ought not,
INT: where not it should he who reads

Mark 14:31 V-PSA-3S
GRK: ἐλάλει Ἐὰν δέῃ με συναποθανεῖν
KJV: If I should die with thee,
INT: he said If it is needful I to die with

Luke 2:49 V-PIA-3S
GRK: πατρός μου δεῖ εἶναί με
NAS: for Me? Did you not know that I had to be in My Father's
KJV: that I must be about
INT: father of me it behoves to be me

Luke 4:43 V-PIA-3S
GRK: εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν
NAS: But He said to them, I must preach
KJV: I must preach the kingdom
INT: to preach good news me it behoves the kingdom

Luke 9:22 V-PIA-3S
GRK: εἰπὼν ὅτι Δεῖ τὸν υἱὸν
NAS: of Man must suffer
KJV: of man must suffer
INT: having said It is necessary for the Son

Luke 11:42 V-IIA-3S
GRK: ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα
NAS: but these are the things you should have done
KJV: these ought ye to have done,
INT: These things also it behoved [you] to do and those

Luke 12:12 V-PIA-3S
GRK: ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖν
NAS: hour what you ought to say.
KJV: hour what ye ought to say.
INT: hour what it behoves [you] to say

Luke 13:14 V-PIA-3S
GRK: ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι ἐν
NAS: in which work should be done; so
KJV: in which men ought to work: in
INT: in which it behoves [men] to work in

Luke 13:16 V-IIA-3S
GRK: ἔτη οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ
NAS: years, should she not have been released
KJV: And ought not this woman,
INT: years not ought [she] to be loosed from

Luke 13:33 V-PIA-3S
GRK: πλὴν δεῖ με σήμερον
NAS: Nevertheless I must journey on today
KJV: Nevertheless I must walk to day,
INT: but it behoves me today

Luke 15:32 V-IIA-3S
GRK: καὶ χαρῆναι ἔδει ὅτι ὁ
NAS: But we had to celebrate and rejoice,
KJV: It was meet that we should make merry,
INT: and rejoice was becoming because the

Luke 17:25 V-PIA-3S
GRK: πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ
NAS: But first He must suffer many things
KJV: But first must he suffer
INT: first however it behoves him many things

Luke 18:1 V-PNA
GRK: πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι
NAS: to show that at all times they ought to pray
KJV: unto them [to this end], that men ought always
INT: about the [way] it behoves always to pray

Luke 19:5 V-PIA-3S
GRK: οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι
NAS: for today I must stay
KJV: to day I must abide at
INT: house of you it behoves me to remain

Luke 21:9 V-PIA-3S
GRK: μὴ πτοηθῆτε δεῖ γὰρ ταῦτα
NAS: for these things must take place
KJV: these things must first
INT: not be terrified must for these things

Luke 22:7 V-IIA-3S
GRK: ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ
NAS: the Passover [lamb] had to be sacrificed.
KJV: when the passover must be killed.
INT: on which was needful to be killed the

Luke 22:37 V-PIA-3S
GRK: τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν
NAS: which is written must be fulfilled
KJV: that is written must yet
INT: which has been written must be accomplished in

Luke 24:7 V-PIA-3S
GRK: ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς
NAS: of Man must be delivered
KJV: The Son of man must be delivered into
INT: of man must be delivered into

Luke 24:26 V-IIA-3S
GRK: οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν
NAS: Was it not necessary for the Christ
KJV: Ought not Christ
INT: Not these things was it needful for to suffer the

Luke 24:44 V-PIA-3S
GRK: ὑμῖν ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα
NAS: and the Psalms must be fulfilled.
KJV: all things must be fulfilled,
INT: you that must be fulfilled all things

John 3:7 V-PIA-3S
GRK: εἶπόν σοι Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι
NAS: that I said to you, 'You must be born
KJV: unto thee, Ye must be born again.
INT: I said to you It is needful for you to be born

John 3:14 V-PIA-3S
GRK: οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν
NAS: even so must the Son
KJV: even so must the Son
INT: thus to be lifted up it behoves the Son

John 3:30 V-PIA-3S
GRK: ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν ἐμὲ
NAS: He must increase,
KJV: He must increase, but
INT: Him it behoves to increase me

John 4:4 V-IIA-3S
GRK: Ἔδει δὲ αὐτὸν
NAS: And He had to pass through Samaria.
KJV: And he must needs go through
INT: it was necessary for moreover him

John 4:20 V-PIA-3S
GRK: ὅπου προσκυνεῖν δεῖ
NAS: where men ought to worship.
KJV: the place where men ought to worship.
INT: where to worship it is necessary

John 4:24 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν
NAS: who worship Him must worship
KJV: him must worship
INT: and truth must worship

John 9:4 V-PIA-3S
GRK: ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ
NAS: We must work the works
KJV: I must work the works
INT: Us it behoves to work the

John 10:16 V-PIA-3S
GRK: ταύτης κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν
NAS: fold; I must bring
KJV: them also I must bring, and
INT: this those also it behoves me to bring

John 12:34 V-PIA-3S
GRK: σὺ ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι τὸν
NAS: The Son of Man must be lifted up'? Who
KJV: The Son of man must be lifted up? who
INT: you that must be lifted up the

John 20:9 V-PIA-3S
GRK: γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ
NAS: the Scripture, that He must rise again
KJV: that he must rise again from
INT: Scripture that it behoves him from among

Acts 1:16 V-IIA-3S
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἔδει πληρωθῆναι τὴν
NAS: the Scripture had to be fulfilled,
KJV: scripture must needs have been fulfilled,
INT: Men brothers it is necessary to have been fulfilled the

Acts 1:21 V-PIA-3S
GRK: δεῖ οὖν τῶν
NAS: Therefore it is necessary that of the men
INT: It behoves therefore of the

Acts 3:21 V-PIA-3S
GRK: ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν
NAS: whom heaven must receive until
KJV: Whom the heaven must receive until
INT: whom must heaven indeed

Acts 4:12 V-PIA-3S
GRK: ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς
NAS: men by which we must be saved.
KJV: whereby we must be saved.
INT: by which must be saved we

Acts 5:29 V-PIA-3S
GRK: εἶπαν Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον
NAS: answered, We must obey
KJV: and said, We ought to obey
INT: said To obey it is necessary God rather

Acts 9:6 V-PIA-3S
GRK: ὅτι σε δεῖ ποιεῖν
NAS: you what you must do.
KJV: what thou must do.
INT: what you it behoves to do

Acts 9:16 V-PIA-3S
GRK: αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ
NAS: him how much he must suffer
KJV: how great things he must suffer for
INT: to him how much it behoves him for

Acts 10:6 V-PIA-3S
GRK: τί σε δεῖ ποιεῖν
KJV: thou oughtest to do.
INT: what you it behoves to do

Acts 14:22 V-PIA-3S
GRK: πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν
NAS: tribulations we must enter
KJV: that we must through much
INT: many tribulations must we enter

Acts 15:5 V-PIA-3S
GRK: λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς
NAS: up, saying, It is necessary to circumcise
KJV: That it was needful to circumcise
INT: saying It is necessary to circumcise them

Acts 16:30 V-PIA-3S
GRK: τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα
NAS: Sirs, what must I do to be saved?
KJV: Sirs, what must I do
INT: what I is necessary to do that

Acts 17:3 V-IIA-3S
GRK: τὸν χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ
NAS: that the Christ had to suffer
KJV: Christ must needs have suffered,
INT: the Christ it behoved to have suffered and

Acts 18:21 V-PIA-3S
GRK: καὶ εἰπών Δεῖ με πάντως
KJV: I must by all means
INT: and having said It behoves me by all means

Acts 19:21 V-PIA-3S
GRK: με ἐκεῖ δεῖ με καὶ
NAS: I have been there, I must also see
KJV: there, I must also see
INT: my there it behoves me also

Acts 19:36 V-PPA-NNS
GRK: ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶς
KJV: ye ought to be
INT: being these things necessary it is for you

Acts 20:35 V-PIA-3S
GRK: οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν
NAS: in this manner you must help
KJV: labouring ye ought to support
INT: thus straining it behoves [us] to aid those

Acts 23:11 V-PIA-3S
GRK: οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς
NAS: so you must witness
KJV: Jerusalem, so must thou bear witness
INT: so you must also at

Acts 24:19 V-IIA-3S
GRK: οὓς ἔδει ἐπὶ σοῦ
NAS: who ought to have been present before
KJV: Who ought to have been here before
INT: who ought before you

Acts 25:10 V-PIA-3S
GRK: οὗ με δεῖ κρίνεσθαι Ἰουδαίους
NAS: where I ought to be tried.
KJV: I ought to be judged:
INT: where me it behoves to be judged To [the] Jews

Acts 25:24 V-PNA
GRK: βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῇν
NAS: loudly declaring that he ought not to live
KJV: crying that he ought not
INT: crying out [that] not ought him to live

Acts 26:9 V-PNA
GRK: τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία
NAS: to myself that I had to do
KJV: with myself, that I ought to do
INT: the Nazarene I ought many things contrary

Acts 27:21 V-IIA-3S
GRK: αὐτῶν εἶπεν Ἔδει μέν ὦ
NAS: Men, you ought to have followed my advice
KJV: Sirs, ye should have hearkened
INT: of them said It behoved [you] indeed O

Acts 27:24 V-PIA-3S
GRK: Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι καὶ
NAS: Paul; you must stand before
KJV: thou must be brought before
INT: Ceasar you must stand before and

Acts 27:26 V-PIA-3S
GRK: δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν
NAS: But we must run aground on a certain
KJV: Howbeit we must be cast upon
INT: however a certain must we fall

Romans 1:27 V-IIA-3S
GRK: ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης
NAS: in their own persons the due penalty
KJV: error which was meet.
INT: recompense which was fit of the error

Romans 8:26 V-PIA-3S
GRK: προσευξώμεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαμεν
NAS: to pray as we should, but the Spirit
KJV: as we ought: but
INT: we should pray for as it behoves not we know

Romans 12:3 V-PIA-3S
GRK: παρ' ὃ δεῖ φρονεῖν ἀλλὰ
NAS: of himself than he ought to think;
KJV: highly than he ought to think; but
INT: above what it behoves [you] to be minded but

1 Corinthians 8:2 V-PIA-3S
GRK: ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι
NAS: known as he ought to know;
KJV: yet as he ought to know.
INT: he has yet known as it is necessary to know

1 Corinthians 11:19 V-PIA-3S
GRK: δεῖ γὰρ καὶ
NAS: For there must also be factions
KJV: For there must be also
INT: there must indeed also

1 Corinthians 15:25 V-PIA-3S
GRK: δεῖ γὰρ αὐτὸν
NAS: For He must reign until
KJV: For he must reign, till
INT: it behoves indeed him

1 Corinthians 15:53 V-PIA-3S
GRK: δεῖ γὰρ τὸ
NAS: perishable must put
KJV: corruptible must put on
INT: it behoves indeed the

2 Corinthians 2:3 V-IIA-3S
GRK: ἀφ' ὧν ἔδει με χαίρειν
NAS: from those who ought to make me rejoice;
KJV: I ought to rejoice;
INT: from [those] of whom it behoves me to rejoice

2 Corinthians 5:10 V-PIA-3S
GRK: ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ
NAS: For we must all appear
KJV: For we must all appear
INT: we be revealed must before the

2 Corinthians 11:30 V-PIA-3S
GRK: εἰ καυχᾶσθαι δεῖ τὰ τῆς
NAS: If I have to boast, I will boast
KJV: If I must needs glory, I will glory
INT: If to boast it behoves [in] the things of the

2 Corinthians 12:1 V-PIA-3S
GRK: Καυχᾶσθαι δεῖ οὐ συμφέρον
NAS: Boasting is necessary, though
INT: To boast indeed not is profitable

Ephesians 6:20 V-PIA-3S
GRK: παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι
NAS: that in [proclaiming] it I may speak boldly, as I ought to speak.
KJV: as I ought to speak.
INT: I might be bold as it behoves me to speak

Colossians 4:4 V-PIA-3S
GRK: αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι
NAS: in the way I ought to speak.
KJV: as I ought to speak.
INT: it as it behoves me to speak

Colossians 4:6 V-PIA-3S
GRK: εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ
NAS: how you should respond
KJV: how ye ought to answer every
INT: to know how it behoves you one

1 Thessalonians 4:1 V-PIA-3S
GRK: τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν
NAS: from us [instruction] as to how you ought to walk
KJV: how ye ought to walk and
INT: how it behoves you to walk

2 Thessalonians 3:7 V-PIA-3S
GRK: οἴδατε πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς
NAS: how you ought to follow our example,
KJV: know how ye ought to follow us:
INT: you know how it behoves [you] to imitate us

1 Timothy 3:2 V-PIA-3S
GRK: δεῖ οὖν τὸν
NAS: then, must be above reproach,
KJV: A bishop then must be blameless,
INT: It behoves then the

1 Timothy 3:7 V-PIA-3S
GRK: δεῖ δὲ καὶ
NAS: And he must have a good
KJV: Moreover he must have a good
INT: it behoves moreover also

1 Timothy 3:15 V-PIA-3S
GRK: εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ
NAS: how one ought to conduct
KJV: how thou oughtest to behave thyself
INT: you might know how it behoves [one] in [the] house

1 Timothy 5:13 V-PPA-ANP
GRK: τὰ μὴ δέοντα
KJV: speaking things which they ought not.
INT: things [they] not ought

2 Timothy 2:6 V-PIA-3S
GRK: κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν
NAS: farmer ought to be the first
KJV: that laboureth must be first
INT: hard-working farmer must first of the

2 Timothy 2:24 V-PIA-3S
GRK: κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι ἀλλὰ
NAS: bond-servant must not be quarrelsome,
KJV: of the Lord must not
INT: of [the] Lord not it behoves to contend but

Titus 1:7 V-PIA-3S
GRK: δεῖ γὰρ τὸν
NAS: For the overseer must be above reproach
KJV: For a bishop must be blameless,
INT: it behoves indeed the

Titus 1:11 V-PIA-3S
GRK: οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν οἵτινες
NAS: who must be silenced because
KJV: Whose mouths must be stopped, who
INT: whom it is necessary to silence who

Titus 1:11 V-PIA-3S
GRK: ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους
NAS: things they should not [teach] for the sake
KJV: things which they ought not,
INT: things which [they] not ought base gain

Hebrews 2:1 V-PIA-3S
GRK: Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως προσέχειν
NAS: reason we must pay
KJV: we ought to give the more earnest
INT: On account of this it behoves more abundantly to give heed

Hebrews 9:26 V-IIA-3S
GRK: ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις
NAS: Otherwise, He would have needed to suffer
KJV: For then must he often
INT: since it was necessary for him often

Hebrews 11:6 V-PIA-3S
GRK: πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον
NAS: to God must believe
KJV: to God must believe
INT: to believe indeed it behoves him who draws near

1 Peter 1:6 V-PPA-NNS
GRK: ἄρτι εἰ δέον ἐστὶν λυπηθέντες
KJV: if need be,
INT: at present if being necessary you are having been put to grief

2 Peter 3:11 V-PIA-3S
GRK: λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς
NAS: what sort of people ought you to be in holy
KJV: what manner [of persons] ought ye
INT: being to be dissolved what kind of [persons] ought to be you

Revelation 1:1 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν
NAS: the things which must soon
KJV: things which must shortly
INT: of him what things must take place in

Revelation 4:1 V-PIA-3S
GRK: σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ
NAS: you what must take place
KJV: thee things which must be hereafter.
INT: to you what things must take place after

Revelation 10:11 V-PIA-3S
GRK: λέγουσίν μοι Δεῖ σε πάλιν
NAS: And they said to me, You must prophesy
KJV: unto me, Thou must prophesy again
INT: he says to me it is necessary you again

Revelation 11:5 V-PIA-3S
GRK: ἀδικῆσαι οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι
NAS: to harm them, he must be killed
KJV: them, he must in this manner
INT: to harm thus must he him be killed

Revelation 13:10 V-PIA-3S
GRK: μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι δεῖ αὐτὸν ἐν
NAS: with the sword he must be killed.
KJV: with the sword must be killed with
INT: [the] sword will kill must him with

Revelation 17:10 V-PIA-3S
GRK: ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι
NAS: he comes, he must remain
KJV: he must continue
INT: a little while him he must remain

Revelation 20:3 V-PIA-3S
GRK: μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν
NAS: these things he must be released
KJV: that he must be loosed a little
INT: after these things it is necessary for must be released him

Revelation 22:6 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν
NAS: the things which must soon
KJV: the things which must shortly
INT: of him the things which must come to pass in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page