1188. δεξιός (dexios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1188. δεξιός (dexios) — 54 Occurrences

Matthew 5:29 Adj-NMS
GRK: σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε
NAS: If your right eye makes you stumble,
KJV: if thy right eye offend
INT: of you right cause to stumble you

Matthew 5:30 Adj-NFS
GRK: εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ
NAS: If your right hand makes you stumble,
KJV: if thy right hand offend
INT: if the right of you hand

Matthew 5:39 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα σου
NAS: slaps you on your right cheek,
KJV: on thy right cheek, turn
INT: on the right cheek of you

Matthew 6:3 Adj-NFS
GRK: ποιεῖ ἡ δεξιά σου
NAS: know what your right hand is doing,
KJV: what thy right hand doeth:
INT: does the right hand of you

Matthew 20:21 Adj-GMP
GRK: εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ
NAS: one on Your right and one
KJV: on thy right hand, and the other
INT: one on [the] right hand of you and

Matthew 20:23 Adj-GMP
GRK: καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ
NAS: but to sit on My right and on [My] left,
KJV: on my right hand, and on
INT: to sit on [the] right hand of me and

Matthew 22:44 Adj-GMP
GRK: Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως
NAS: SIT AT MY RIGHT HAND, UNTIL
KJV: on my right hand, till I make
INT: Sit on [the] right hand of me until

Matthew 25:33 Adj-GMP
GRK: πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ
NAS: the sheep on His right, and the goats
KJV: on his right hand, but the goats
INT: [the] sheep on [the] right hand of him

Matthew 25:34 Adj-GMP
GRK: τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ Δεῦτε
NAS: to those on His right, 'Come,
KJV: his right hand, Come,
INT: to those on [the] right hand of him Come

Matthew 26:64 Adj-GMP
GRK: καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως
NAS: SITTING AT THE RIGHT HAND OF POWER,
KJV: on the right hand of power,
INT: sitting at [the] right hand of Power

Matthew 27:29 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ
NAS: and a reed in His right hand; and they knelt down
KJV: his right hand: and
INT: in the right hand of him and

Matthew 27:38 Adj-GMP
GRK: εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς
NAS: with Him, one on the right and one
KJV: one on the right hand, and another
INT: one at [the] right hand and one

Mark 10:37 Adj-GMP
GRK: σου ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς
NAS: one on Your right and one
KJV: on thy right hand, and the other
INT: of [us] at your right hand and one

Mark 10:40 Adj-GMP
GRK: καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ
NAS: But to sit on My right or
KJV: on my right hand and on
INT: [the] to sit at [the] right hand of me or

Mark 12:36 Adj-GMP
GRK: Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως
NAS: SIT AT MY RIGHT HAND, UNTIL
KJV: on my right hand, till I make
INT: Sit at right hand of me until

Mark 14:62 Adj-GMP
GRK: ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς
NAS: SITTING AT THE RIGHT HAND OF POWER,
KJV: on the right hand of power,
INT: of man at [the] right hand sitting of the

Mark 15:27 Adj-GMP
GRK: ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα
NAS: with Him, one on His right and one
KJV: on his right hand, and
INT: one at [the] right hand and one

Mark 16:5 Adj-DNP
GRK: ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν
NAS: sitting at the right, wearing
KJV: on the right side, clothed
INT: on the right clothed with a robe

Mark 16:19 Adj-GMP
GRK: ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ
NAS: and sat down at the right hand of God.
KJV: sat on the right hand of God.
INT: sat at [the] right hand of God

Luke 1:11 Adj-GMP
GRK: ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου
NAS: to him, standing to the right of the altar
KJV: on the right side of the altar
INT: standing at [the] right of the altar

Luke 6:6 Adj-NFS
GRK: αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά
NAS: there whose right hand was withered.
KJV: a man whose right hand was
INT: of him the right was withered

Luke 20:42 Adj-GMP
GRK: Κάθου ἐκ δεξιῶν μου
NAS: TO MY LORD, SIT AT MY RIGHT HAND,
KJV: on my right hand,
INT: Sit at [the] right hand of me

Luke 22:50 Adj-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ δεξιόν
NAS: and cut off his right ear.
KJV: cut off his right ear.
INT: his right

Luke 22:69 Adj-GMP
GRK: καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως
NAS: WILL BE SEATED AT THE RIGHT HAND of the power
KJV: on the right hand of the power
INT: sitting at [the] right hand of the power

Luke 23:33 Adj-GMP
GRK: μὲν ἐκ δεξιῶν ὃν δὲ
NAS: one on the right and the other
KJV: one on the right hand, and the other
INT: indeed on [the] right one moreover

John 18:10 Adj-ANS
GRK: ὠτάριον τὸ δεξιόν ἦν δὲ
NAS: and cut off his right ear;
KJV: cut off his right ear.
INT: ear right was moreover

John 21:6 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ
NAS: the net on the right-hand side
KJV: the net on the right side of the ship,
INT: to the right side of the

Acts 2:25 Adj-GMP
GRK: ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν
NAS: IN MY PRESENCE; FOR HE IS AT MY RIGHT HAND, SO
KJV: on my right hand, that I should
INT: because at [the] right hand of me he is

Acts 2:33 Adj-DFS
GRK: τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ
NAS: having been exalted to the right hand of God,
KJV: being by the right hand of God
INT: By the right hand therefore

Acts 2:34 Adj-GMP
GRK: Κάθου ἐκ δεξιῶν μου
NAS: TO MY LORD, SIT AT MY RIGHT HAND,
KJV: on my right hand,
INT: Sit at [the] right hand of me

Acts 3:7 Adj-GFS
GRK: αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν
NAS: And seizing him by the right hand,
KJV: him by the right hand,
INT: him by the right hand he raised up

Acts 5:31 Adj-DFS
GRK: ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ τοῦ
NAS: exalted to His right hand as a Prince
KJV: with his right hand [to be] a Prince
INT: exalted by the right hand of him to

Acts 7:55 Adj-GMP
GRK: ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ
NAS: standing at the right hand of God;
KJV: standing on the right hand of God,
INT: standing at the right hand of God

Acts 7:56 Adj-GMP
GRK: ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ
NAS: standing at the right hand of God.
KJV: standing on the right hand of God.
INT: of man at the right [hand] standing

Romans 8:34 Adj-DFS
GRK: ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ
NAS: who is at the right hand of God,
KJV: even at the right hand of God, who
INT: is at [the] right hand of God

2 Corinthians 6:7 Adj-GMP
GRK: δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν
NAS: of righteousness for the right hand and the left,
KJV: of righteousness on the right hand and
INT: of righteousness on the right hand and left

Galatians 2:9 Adj-AFP
GRK: στύλοι εἶναι δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ
NAS: to me and Barnabas the right hand of fellowship,
KJV: Barnabas the right hands of fellowship;
INT: pillars to be [the] right hands they gave to me

Ephesians 1:20 Adj-DFS
GRK: καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν
NAS: and seated Him at His right hand in the heavenly
KJV: his own right hand in
INT: having set [him] at [the] right hand of him in

Colossians 3:1 Adj-DFS
GRK: ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ
NAS: is, seated at the right hand of God.
KJV: sitteth on the right hand of God.
INT: is at [the] right hand of God

Hebrews 1:3 Adj-DFS
GRK: ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης
NAS: He sat down at the right hand of the Majesty
KJV: on the right hand of the Majesty
INT: sat down on [the] right hand of the Majesty

Hebrews 1:13 Adj-GMP
GRK: Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως
NAS: SIT AT MY RIGHT HAND, UNTIL
KJV: on my right hand, until I make
INT: Sit at [the] right hand of me until

Hebrews 8:1 Adj-DFS
GRK: ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου
NAS: has taken His seat at the right hand of the throne
KJV: on the right hand of the throne
INT: sat down on [the] right hand of the throne

Hebrews 10:12 Adj-DFS
GRK: ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ
NAS: SAT DOWN AT THE RIGHT HAND OF GOD,
KJV: sat down on the right hand of God;
INT: sat down at [the] right hand of God

Hebrews 12:2 Adj-DFS
GRK: καταφρονήσας ἐν δεξιᾷ τε τοῦ
NAS: and has sat down at the right hand of the throne
KJV: at the right hand of the throne
INT: having despised at right hand also of the

1 Peter 3:22 Adj-DFS
GRK: ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ
NAS: who is at the right hand of God,
KJV: on the right hand of God;
INT: is at [the] right hand of God

Revelation 1:16 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ
NAS: In His right hand He held
KJV: in his right hand seven
INT: in the right hand of him

Revelation 1:17 Adj-AFS
GRK: ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ'
NAS: And He placed His right hand on me, saying,
KJV: he laid his right hand upon
INT: he laid the right hand of him upon

Revelation 1:20 Adj-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου καὶ
NAS: you saw in My right hand, and the seven
KJV: in my right hand, and the seven
INT: on the right hand of me and

Revelation 2:1 Adj-DFS
GRK: ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ ὁ
NAS: stars in His right hand, the One who walks
KJV: in his right hand, who walketh
INT: in the right hand of him who

Revelation 5:1 Adj-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου
NAS: I saw in the right hand of Him who sat
KJV: in the right hand of him that sat
INT: on the right hand of him who sits

Revelation 5:7 Adj-GFS
GRK: ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου
NAS: and took the book out of the right hand of Him who sat
KJV: out of the right hand of him that sat
INT: out of the right hand of him who sits

Revelation 10:2 Adj-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς
NAS: He placed his right foot
KJV: he set his right foot upon
INT: of him right upon the

Revelation 10:5 Adj-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν
NAS: lifted up his right hand
INT: of him the right to

Revelation 13:16 Adj-GFS
GRK: αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ
NAS: a mark on their right hand
KJV: in their right hand, or in
INT: of them right or on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page