1607. ἐκπορεύομαι (ekporeuomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1607. ἐκπορεύομαι (ekporeuomai) — 34 Occurrences

Matthew 3:5 V-IIM/P-3S
GRK: Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν
NAS: Jerusalem was going out to him, and all
KJV: Then went out to him
INT: Then went out to him

Matthew 4:4 V-PPM/P-DNS
GRK: παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος
NAS: WORD THAT PROCEEDS OUT OF THE MOUTH
KJV: word that proceedeth out of
INT: every word coming out of [the] mouth

Matthew 15:11 V-PPM/P-NNS
GRK: ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ
NAS: but what proceeds out of the mouth,
KJV: but that which cometh out of
INT: but that which goes forth out of the

Matthew 15:18 V-PPM/P-NNP
GRK: τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ
NAS: But the things that proceed out of the mouth
KJV: those things which proceed out of
INT: the things [that] moreover go forth out of the

Matthew 17:21 V-PI-3S
GRK: γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ
KJV: not out but
INT: kind not goes out except but

Matthew 20:29 V-PPM/P-GMP
GRK: Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ
NAS: As they were leaving Jericho, a large
KJV: And as they departed from Jericho,
INT: And as were going out they from

Mark 1:5 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν
NAS: of Judea was going out to him, and all
KJV: And there went out unto him
INT: And went out to him

Mark 6:11 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀκούσωσιν ὑμῶν ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε
NAS: listen to you, as you go out from there,
KJV: you, when ye depart thence,
INT: hear you departing from there shake off

Mark 7:15 V-PPM/P-NNP
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ἐστιν τὰ
NAS: him if it goes into him; but the things which proceed out of the man
KJV: but the things which come out of
INT: the man proceed are the things which

Mark 7:19 V-PIM/P-3S
GRK: τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται καθαρίζων πάντα
KJV: and goeth out into
INT: the draught goes out purifying all

Mark 7:20 V-PPM/P-NNS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο κοινοῖ
NAS: And He was saying, That which proceeds out of the man,
KJV: That which cometh out of
INT: the man goes forth that defiles

Mark 7:21 V-PIM/P-3P
GRK: οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται πορνεῖαι κλοπαί
NAS: of men, proceed the evil
KJV: of men, proceed evil
INT: evil go forth sexual immorality thefts

Mark 7:23 V-PIM/P-3S
GRK: πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ
NAS: evil things proceed from within
KJV: evil things come from within,
INT: evils from within go forth and defile

Mark 10:17 V-PPM/P-GMS
GRK: Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς
NAS: As He was setting out on a journey,
KJV: And when he was gone forth into
INT: And he went forth of him on

Mark 10:46 V-PPM/P-GMS
GRK: Ἰεριχώ Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: to Jericho. And as He was leaving Jericho
KJV: and as he went out of Jericho
INT: Jericho and was going out of him from

Mark 11:19 V-IIM/P-3P
GRK: ὀψὲ ἐγένετο ἐξεπορεύοντο ἔξω τῆς
NAS: came, they would go out of the city.
KJV: was come, he went out of
INT: evening came he went forth out of the

Mark 13:1 V-PPM/P-GMS
GRK: Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ
NAS: As He was going out of the temple, one
KJV: And as he went out of the temple,
INT: And [as] he was going forth of him out of

Luke 3:7 V-PPM/P-DMP
GRK: οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι
NAS: to the crowds who were going out to be baptized
KJV: he to the multitude that came forth to be baptized
INT: therefore to the coming out crowds to be baptized

Luke 4:22 V-PPM/P-DMP
GRK: χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ
NAS: words which were falling from His lips;
KJV: words which proceeded out of his
INT: grace which proceded out of the

Luke 4:37 V-IIM/P-3S
GRK: Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ
NAS: about Him was spreading into every
KJV: of him went out into every
INT: And went out the report concerning

John 5:29 V-FIM-3P
GRK: καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ
NAS: and will come forth; those who did
KJV: And shall come forth; they that have done
INT: and will come forth those the [ones]

John 15:26 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται ἐκεῖνος μαρτυρήσει
NAS: who proceeds from the Father,
KJV: which proceedeth from
INT: the Father goes forth he will bear witness

Acts 9:28 V-PPM/P-NMS
GRK: εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος εἰς Ἰερουσαλήμ
KJV: coming in and going out at Jerusalem.
INT: coming in and going out in Jerusalem

Acts 19:12 V-PNM/P
GRK: τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι
NAS: them and the evil spirits went out.
INT: evil went out

Acts 25:4 V-PNM/P
GRK: ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι
NAS: was about to leave shortly.
KJV: would depart shortly
INT: in quickness to set out

Ephesians 4:29 V-PMM/P-3S
GRK: ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω ἀλλὰ εἴ
NAS: word proceed from your mouth,
KJV: communication proceed out of
INT: of you not let go forth but if

Revelation 1:16 V-PPM/P-NFS
GRK: δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη καὶ ἡ
NAS: and out of His mouth came a sharp
KJV: his mouth went a sharp twoedged
INT: two-edged sharp going forth and the

Revelation 4:5 V-PIM/P-3P
GRK: τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ
NAS: Out from the throne come flashes of lightning
KJV: the throne proceeded lightnings
INT: the throne go forth lightnings and

Revelation 9:17 V-PIM/P-3S
GRK: στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ
NAS: and out of their mouths proceed fire
KJV: their mouths issued fire and
INT: mouths of them goes out fire and

Revelation 9:18 V-PPM/P-GNS
GRK: θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν
NAS: and the brimstone which proceeded out of their mouths.
KJV: which issued out of
INT: brimstone which goes forth out of the

Revelation 11:5 V-PIM/P-3S
GRK: ἀδικῆσαι πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ
NAS: them, fire flows out of their mouth
KJV: them, fire proceedeth out of their
INT: to harm fire goes out of the

Revelation 16:14 V-PIM/P-3S
GRK: σημεῖα ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς
NAS: which go out to the kings
KJV: miracles, [which] go forth unto
INT: signs which to go forth to the

Revelation 19:15 V-PIM/P-3S
GRK: στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα
NAS: From His mouth comes a sharp sword,
KJV: his mouth goeth a sharp sword,
INT: mouth of him goes forth a sword sharp

Revelation 22:1 V-PPM/P-AMS
GRK: ὡς κρύσταλλον ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ
NAS: as crystal, coming from the throne
KJV: crystal, proceeding out of
INT: as crystal going forth out of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page