1623. ἕκτος (hektos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1623. ἕκτος (hektos) — 14 Occurrences

Matthew 20:5 Adj-AFS
GRK: ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην
NAS: out about the sixth and the ninth
KJV: he went out about the sixth and ninth
INT: having gone out about [the] sixth and ninth

Matthew 27:45 Adj-GFS
GRK: Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος
NAS: Now from the sixth hour darkness
KJV: Now from the sixth hour there was
INT: from moreover sixth [the] hour darkness

Mark 15:33 Adj-GFS
GRK: γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο
NAS: When the sixth hour came,
KJV: And when the sixth hour was come,
INT: having arrived [the] hour sixth darkness came

Luke 1:26 Adj-DMS
GRK: μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ
NAS: Now in the sixth month the angel
KJV: And in the sixth month the angel
INT: month sixth was sent the

Luke 1:36 Adj-NMS
GRK: οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ
NAS: barren is now in her sixth month.
KJV: this is the sixth month with her,
INT: this [the] month sixth is to her

Luke 23:44 Adj-NFS
GRK: ὡσεὶ ὥρα ἕκτη καὶ σκότος
NAS: about the sixth hour,
KJV: it was about the sixth hour, and
INT: about [the] hour sixth and darkness

John 4:6 Adj-NFS
GRK: ἦν ὡς ἕκτη
NAS: It was about the sixth hour.
KJV: [and] it was about the sixth hour.
INT: was about [the] sixth

John 19:14 Adj-NFS
GRK: ἦν ὡς ἕκτη καὶ λέγει
NAS: it was about the sixth hour.
KJV: and about the sixth hour: and
INT: was about the sixth and he says

Acts 10:9 Adj-AFS
GRK: περὶ ὥραν ἕκτην
NAS: about the sixth hour
KJV: to pray about the sixth hour:
INT: about hour the sixth

Revelation 6:12 Adj-AFS
GRK: σφραγῖδα τὴν ἕκτην καὶ σεισμὸς
NAS: He broke the sixth seal,
KJV: he had opened the sixth seal,
INT: seal sixth and an earthquake

Revelation 9:13 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν
NAS: Then the sixth angel sounded,
KJV: And the sixth angel sounded,
INT: And the sixth angel sounded [his] trumpet

Revelation 9:14 Adj-DMS
GRK: λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ ὁ
NAS: one saying to the sixth angel who had
KJV: Saying to the sixth angel which
INT: saying to the sixth angel who

Revelation 16:12 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν
NAS: The sixth [angel] poured out his bowl
KJV: And the sixth angel poured out
INT: And the sixth poured out the

Revelation 21:20 Adj-NMS
GRK: σαρδόνυξ ὁ ἕκτος σάρδιον ὁ
NAS: sardonyx; the sixth, sardius;
KJV: sardonyx; the sixth, sardius;
INT: sardonyx the sixth sardius the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page