18. ἀγαθός (agathos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 18. ἀγαθός (agathos) — 101 Occurrences

Matthew 5:45 Adj-AMP
GRK: πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει
NAS: on [the] evil and [the] good, and sends rain
KJV: and on the good, and
INT: evil and good and sends rain

Matthew 7:11 Adj-ANP
GRK: οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς
NAS: to give good gifts
KJV: know how to give good gifts unto your
INT: know [how] gifts good to give to the

Matthew 7:11 Adj-ANP
GRK: οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν
NAS: give what is good to those
KJV: give good things to them that ask
INT: heavens will give good things to them that ask

Matthew 7:17 Adj-NNS
GRK: πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς
NAS: So every good tree bears
KJV: Even so every good tree bringeth forth
INT: every tree good good fruits good

Matthew 7:18 Adj-NNS
GRK: δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς
NAS: A good tree cannot
KJV: A good tree cannot
INT: is able a tree good fruits evil

Matthew 12:34 Adj-ANP
GRK: πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ
NAS: speak what is good? For the mouth
KJV: evil, speak good things? for out of
INT: how are you able good things to speak evil

Matthew 12:35 Adj-NMS
GRK: ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ
NAS: The good man brings
KJV: A good man out of
INT: The good man out of

Matthew 12:35 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει
NAS: brings out of [his] good treasure
KJV: out of the good treasure
INT: out of his good treasure puts forth

Matthew 12:35 Adj-ANP
GRK: θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά καὶ ὁ
NAS: treasure what is good; and the evil
KJV: bringeth forth good things: and
INT: treasure puts forth good things and the

Matthew 19:16 Adj-ANS
GRK: Διδάσκαλε τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα
NAS: what good thing shall I do
KJV: and said unto him, Good Master, what
INT: Teacher what good [thing] shall I do that

Matthew 19:17 Adj-GNS
GRK: περὶ τοῦ ἀγαθοῦ εἷς ἐστὶν
NAS: what is good? There is [only] One
KJV: me good? [there is] none
INT: about what is good Only One is

Matthew 19:17 Adj-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ ἀγαθός εἰ δὲ
NAS: There is [only] One who is good; but if
KJV: good? [there is] none good but one,
INT: is good if moreover

Matthew 20:15 Adj-NMS
GRK: ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι
NAS: because I am generous?'
KJV: I am good?
INT: because I generous am

Matthew 22:10 Adj-AMP
GRK: τε καὶ ἀγαθούς καὶ ἐπλήσθη
NAS: evil and good; and the wedding hall
KJV: bad and good: and the wedding
INT: both and good and became full

Matthew 25:21 Adj-VMS
GRK: Εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ
NAS: to him, 'Well done, good and faithful
KJV: Well done, [thou] good and
INT: Well done servant good and faithful

Matthew 25:23 Adj-VMS
GRK: Εὖ δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ
NAS: to him, 'Well done, good and faithful
KJV: unto him, Well done, good and faithful
INT: Well done servant good and faithful

Mark 10:17 Adj-VMS
GRK: αὐτόν Διδάσκαλε ἀγαθέ τί ποιήσω
NAS: Him, and asked Him, Good Teacher,
KJV: and asked him, Good Master, what
INT: him Teacher good what shall I do

Mark 10:18 Adj-AMS
GRK: με λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς
NAS: do you call Me good? No one
KJV: me good? [there is] none
INT: me call you good No one [is] good

Mark 10:18 Adj-NMS
GRK: ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ
NAS: Me good? No one is good except God
KJV: good? [there is] none good but one,
INT: good No one [is] good if not

Luke 1:53 Adj-GMP
GRK: πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας
NAS: THE HUNGRY WITH GOOD THINGS; And sent away
KJV: the hungry with good things; and
INT: [the] hungry he filled with good things and [the] rich

Luke 6:45 Adj-NMS
GRK: ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ
NAS: The good man out of the good
KJV: A good man out of
INT: The good man out of

Luke 6:45 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς
NAS: man out of the good treasure
KJV: man out of the good treasure of his
INT: out of the good treasure of the

Luke 6:45 Adj-ANS
GRK: προφέρει τὸ ἀγαθόν καὶ ὁ
NAS: forth what is good; and the evil
KJV: bringeth forth that which is good; and
INT: brings forth that which [is] good and the

Luke 8:8 Adj-AFS
GRK: γῆν τὴν ἀγαθήν καὶ φυὲν
NAS: [seed] fell into the good soil,
KJV: fell on good ground, and
INT: ground good and having sprung up

Luke 8:15 Adj-DFS
GRK: καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν
NAS: in an honest and good heart,
KJV: an honest and good heart, having heard
INT: right and good having heard the

Luke 10:42 Adj-AFS
GRK: γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο
NAS: has chosen the good part,
KJV: Mary hath chosen that good part, which
INT: indeed the good part chose

Luke 11:13 Adj-ANP
GRK: οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς
NAS: to give good gifts
KJV: know how to give good gifts unto your
INT: know [how] gifts good to give to the

Luke 12:18 Adj-ANP
GRK: καὶ τὰ ἀγαθά μου
NAS: all my grain and my goods.
KJV: and my goods.
INT: and the goods of me

Luke 12:19 Adj-ANP
GRK: ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς
NAS: you have many goods laid up for many
KJV: thou hast much goods laid up for
INT: you have many good things laid up for

Luke 16:25 Adj-ANP
GRK: ἀπέλαβες τὰ ἀγαθά σου ἐν
NAS: you received your good things, and likewise
KJV: thy good things, and
INT: you did fully receive the [things] good of you in

Luke 18:18 Adj-VMS
GRK: λέγων Διδάσκαλε ἀγαθέ τί ποιήσας
NAS: Him, saying, Good Teacher,
KJV: him, saying, Good Master, what
INT: saying Teacher good what having done

Luke 18:19 Adj-AMS
GRK: με λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς
NAS: do you call Me good? No one
KJV: callest thou me good? none [is] good,
INT: me call you good No one [is] good

Luke 18:19 Adj-NMS
GRK: ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ
NAS: Me good? No one is good except God
KJV: good? none [is] good, save one,
INT: good No one [is] good if not

Luke 19:17 Adj-VMS
GRK: αὐτῷ Εὖγε ἀγαθὲ δοῦλε ὅτι
NAS: done, good slave,
KJV: Well, thou good servant:
INT: to him Well done good servant because

Luke 23:50 Adj-NMS
GRK: καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος
NAS: who was a member of the Council, a good and righteous
INT: also a man good and righteous

John 1:46 Adj-NNS
GRK: δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι λέγει
NAS: any good thing come
KJV: Can there any good thing come out of
INT: can any good thing be Says

John 5:29 Adj-ANP
GRK: οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς
NAS: who did the good [deeds] to a resurrection
KJV: they that have done good, unto
INT: those the [ones] good having practiced to

John 7:12 Adj-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι Ἀγαθός ἐστιν ἄλλοι
NAS: were saying, He is a good man; others
KJV: He is a good man: others said,
INT: said Good he is others

Acts 9:36 Adj-GNP
GRK: πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν
NAS: with deeds of kindness and charity
KJV: was full of good works and
INT: full of works good and of alms

Acts 11:24 Adj-NMS
GRK: ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης
NAS: for he was a good man, and full
KJV: For he was a good man, and
INT: he was a man good and full

Acts 23:1 Adj-DFS
GRK: πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ
NAS: with a perfectly good conscience
KJV: in all good conscience
INT: in all conscience good have conducted myself

Romans 2:7 Adj-GNS
GRK: ὑπομονὴν ἔργου ἀγαθοῦ δόξαν καὶ
NAS: in doing good seek
KJV: patient continuance in well doing
INT: endurance in work good glory and

Romans 2:10 Adj-ANS
GRK: ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν Ἰουδαίῳ τε
NAS: who does good, to the Jew
KJV: that worketh good, to the Jew
INT: works good to Jewish both

Romans 3:8 Adj-NNP
GRK: ἔλθῃ τὰ ἀγαθά ὧν τὸ
NAS: evil that good may come
KJV: evil, that good may come? whose
INT: might come the good things Their

Romans 5:7 Adj-GMS
GRK: γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις
NAS: perhaps for the good man someone
KJV: peradventure for a good man some would
INT: indeed the good [man] perhaps someone

Romans 7:12 Adj-NFS
GRK: δικαία καὶ ἀγαθή
NAS: is holy and righteous and good.
KJV: just, and good.
INT: righteous and good

Romans 7:13 Adj-NNS
GRK: Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ἐγένετο
NAS: Therefore did that which is good
KJV: Was then that which is good made death
INT: That which then [is] good to me has it become

Romans 7:13 Adj-GNS
GRK: διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη
NAS: did that which is good become
KJV: in me by that which is good; that sin
INT: by that which [is] good to me working out

Romans 7:18 Adj-ANS
GRK: σαρκί μου ἀγαθόν τὸ γὰρ
NAS: that nothing good dwells
KJV: dwelleth no good thing: for to will
INT: flesh of me good the indeed

Romans 7:19 Adj-ANS
GRK: θέλω ποιῶ ἀγαθόν ἀλλὰ ὃ
NAS: For the good that I want, I do not do,
KJV: For the good that I would I do
INT: I wish do I practice good but the

Romans 8:28 Adj-ANS
GRK: θεὸς εἰς ἀγαθόν τοῖς κατὰ
NAS: to work together for good to those
KJV: for good to them that
INT: God for good to those who according to

Romans 9:11 Adj-ANS
GRK: πραξάντων τι ἀγαθὸν ἢ φαῦλον
NAS: and had not done anything good or bad,
KJV: having done any good or evil,
INT: having done anything good or evil

Romans 10:15 Adj-ANP
GRK: εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά
NAS: WHO BRING GOOD NEWS OF GOOD THINGS!
KJV: and bring glad tidings of good things!
INT: proclaiming good news of the good things

Romans 12:2 Adj-NNS
GRK: θεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον
NAS: of God is, that which is good and acceptable
KJV: what [is] that good, and
INT: of God the good and well-pleasing

Romans 12:9 Adj-DNS
GRK: κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ
NAS: what is evil; cling to what is good.
KJV: cleave to that which is good.
INT: cleaving to good

Romans 12:21 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν
NAS: but overcome evil with good.
KJV: evil with good.
INT: with good evil

Romans 13:3 Adj-DNS
GRK: φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ
NAS: are not a cause of fear for good behavior,
KJV: not a terror to good works, but
INT: a terror to good works but

Romans 13:3 Adj-ANS
GRK: ἐξουσίαν τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ
NAS: Do what is good and you will have
KJV: do that which is good, and
INT: authority the good practice and

Romans 13:4 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ ἀγαθόν ἐὰν δὲ
NAS: of God to you for good. But if
KJV: to thee for good. But if
INT: for good if however

Romans 14:16 Adj-ANS
GRK: ὑμῶν τὸ ἀγαθόν
NAS: Therefore do not let what is for you a good thing be spoken of as evil;
KJV: then your good be evil spoken of:
INT: your good

Romans 15:2 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν
NAS: his neighbor for his good, to his edification.
KJV: for [his] good to
INT: unto the good for building up

Romans 16:19 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ ἀγαθόν ἀκεραίους δὲ
NAS: you to be wise in what is good and innocent
INT: to good innocent moreover

2 Corinthians 5:10 Adj-ANS
GRK: ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον
NAS: he has done, whether good or bad.
KJV: whether [it be] good or
INT: he did whether good or evil

2 Corinthians 9:8 Adj-ANS
GRK: πᾶν ἔργον ἀγαθόν
NAS: an abundance for every good deed;
KJV: to every good work:
INT: every work good

Galatians 6:6 Adj-DNP
GRK: ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς
NAS: all good things with the one who teaches
KJV: in all good things.
INT: in all good things

Galatians 6:10 Adj-ANS
GRK: ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας
NAS: let us do good to all people,
KJV: opportunity, let us do good unto all
INT: we should work good toward all

Ephesians 2:10 Adj-DNP
GRK: ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν
NAS: in Christ Jesus for good works, which
KJV: Jesus unto good works, which
INT: for works good which before prepared

Ephesians 4:28 Adj-ANS
GRK: χερσὶν τὸ ἀγαθόν ἵνα ἔχῃ
NAS: hands what is good, so
KJV: with [his] hands the thing which is good, that
INT: hands what [is] good that he might have

Ephesians 4:29 Adj-NMS
GRK: εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν
NAS: such [a word] as is good for edification
KJV: but that which is good to the use
INT: if any good for building up

Ephesians 6:8 Adj-ANS
GRK: τι ποιήσῃ ἀγαθόν τοῦτο κομίσεται
NAS: that whatever good thing each one
KJV: whatsoever good thing any man
INT: whatever might have done good this he will receive

Philippians 1:6 Adj-ANS
GRK: ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι
NAS: that He who began a good work
KJV: he which hath begun a good work
INT: you a work good will complete [it] until

Colossians 1:10 Adj-DNS
GRK: παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ
NAS: in every good work
KJV: in every good work, and
INT: every work good bringing forth fruit and

1 Thessalonians 3:6 Adj-AFS
GRK: μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε ἐπιποθοῦντες
NAS: think kindly of us, longing
KJV: that ye have good remembrance of us
INT: remembrance of us good always longing

1 Thessalonians 5:15 Adj-ANS
GRK: πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ
NAS: seek after that which is good for one another
KJV: follow that which is good, both among
INT: always the good pursue and

2 Thessalonians 2:16 Adj-AFS
GRK: καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι
NAS: comfort and good hope
KJV: consolation and good hope through
INT: and hope good by grace

2 Thessalonians 2:17 Adj-DNS
GRK: καὶ λόγῳ ἀγαθῷ
NAS: in every good work
KJV: in every good word and
INT: and word good

1 Timothy 1:5 Adj-GFS
GRK: καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως
NAS: heart and a good conscience
KJV: heart, and [of] a good conscience, and
INT: and a conscience good and faith

1 Timothy 1:19 Adj-AFS
GRK: πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν ἥν
NAS: faith and a good conscience,
KJV: faith, and a good conscience; which
INT: faith and a good conscience which

1 Timothy 2:10 Adj-GNP
GRK: δι' ἔργων ἀγαθῶν
NAS: by means of good works,
KJV: godliness) with good works.
INT: by works good

1 Timothy 5:10 Adj-DNS
GRK: παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν
NAS: to every good work.
KJV: every good work.
INT: every work good she followed after

2 Timothy 2:21 Adj-ANS
GRK: πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον
NAS: prepared for every good work.
KJV: unto every good work.
INT: every work good having been prepared

2 Timothy 3:17 Adj-ANS
GRK: πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος
NAS: equipped for every good work.
KJV: unto all good works.
INT: every work good fully equipped

Titus 1:16 Adj-ANS
GRK: πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι
NAS: and worthless for any good deed.
KJV: unto every good work reprobate.
INT: every work good found worthless

Titus 2:5 Adj-AFP
GRK: ἁγνάς οἰκουργούς ἀγαθάς ὑποτασσομένας τοῖς
NAS: workers at home, kind, being subject
KJV: keepers at home, good, obedient
INT: pure keepers at home kind subject to the

Titus 2:10 Adj-AFS
GRK: πίστιν ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν ἵνα τὴν
NAS: but showing all good faith so
KJV: shewing all good fidelity; that
INT: fidelity showing good that the

Titus 3:1 Adj-ANS
GRK: πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι
NAS: to be ready for every good deed,
KJV: to every good work,
INT: every work good ready to be

Philemon 1:6 Adj-GNS
GRK: ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν
NAS: of every good thing which is in you for Christ's
KJV: of every good thing which
INT: [the] acknowledgment of every good [thing] which [is] in

Philemon 1:14 Adj-NNS
GRK: ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ
NAS: so that your goodness would not be, in effect,
KJV: that thy benefit should not
INT: of necessity the good of you might be

Hebrews 9:11 Adj-GNP
GRK: τῶν γενομένων ἀγαθῶν διὰ τῆς
NAS: [as] a high priest of the good things to come,
KJV: an high priest of good things to come,
INT: of the having come good things by the

Hebrews 10:1 Adj-GNP
GRK: τῶν μελλόντων ἀγαθῶν οὐκ αὐτὴν
NAS: [only] a shadow of the good things to come
KJV: a shadow of good things to come,
INT: of the coming good things not itself

Hebrews 13:21 Adj-DNS
GRK: ἐν παντὶ ἀγαθῷ εἰς τὸ
NAS: you in every good thing to do
KJV: in every good work to
INT: in every good [thing] for

James 1:17 Adj-NFS
GRK: πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν
NAS: Every good thing given and every
KJV: Every good gift and
INT: Every act of giving good and every

James 3:17 Adj-GMP
GRK: καὶ καρπῶν ἀγαθῶν ἀδιάκριτος ἀνυπόκριτος
NAS: of mercy and good fruits,
KJV: and good fruits,
INT: and of fruits good impartial sincere

1 Peter 2:18 Adj-DMP
GRK: μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν
NAS: to those who are good and gentle,
KJV: not only to the good and gentle,
INT: only to the good and gentle

1 Peter 3:10 Adj-AFP
GRK: ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς παυσάτω τὴν
NAS: TO LOVE AND SEE GOOD DAYS, MUST KEEP
KJV: and see good days, let him refrain
INT: to see days good let him cause to cease the

1 Peter 3:11 Adj-ANS
GRK: καὶ ποιησάτω ἀγαθόν ζητησάτω εἰρήνην
NAS: AND DO GOOD; HE MUST SEEK
KJV: and do good; let him seek peace,
INT: and let him do good Let him seek peace

1 Peter 3:13 Adj-GNS
GRK: ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε
NAS: you prove zealous for what is good?
KJV: ye be followers of that which is good?
INT: if for that which [is] good zealous you should be

1 Peter 3:16 Adj-AFS
GRK: συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν ἵνα ἐν
NAS: and keep a good conscience so
KJV: Having a good conscience; that,
INT: a conscience having good that in

1 Peter 3:16 Adj-AFS
GRK: ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ
NAS: who revile your good behavior
KJV: your good conversation
INT: your good in Christ

1 Peter 3:21 Adj-GFS
GRK: ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς
NAS: to God for a good conscience--
KJV: the answer of a good conscience
INT: but of a conscience good [the] demand toward

3 John 1:11 Adj-ANS
GRK: ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν ὁ ἀγαθοποιῶν
NAS: what is evil, but what is good. The one who does good
KJV: but that which is good. He that doeth good
INT: but what [is] good He that does good

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page