1843. ἐξομολογέω (exomologeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1843. ἐξομολογέω (exomologeó) — 10 Occurrences

Matthew 3:6 V-PPM-NMP
GRK: ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας
NAS: River, as they confessed their sins.
KJV: in Jordan, confessing their sins.
INT: by him confessing the sins

Matthew 11:25 V-PIM-1S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ
NAS: said, I praise You, Father,
KJV: and said, I thank thee,
INT: Jesus said I praise you O Father

Mark 1:5 V-PPM-NMP
GRK: Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας
NAS: River, confessing their sins.
KJV: of Jordan, confessing their
INT: Jordan river confessing the sins

Luke 10:21 V-PIM-1S
GRK: καὶ εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ
NAS: and said, I praise You, O Father,
KJV: and said, I thank thee, O Father,
INT: and said I praise you Father

Luke 22:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐξωμολόγησεν καὶ ἐζήτει
NAS: So he consented, and [began] seeking
KJV: And he promised, and sought
INT: And he promised and sought

Acts 19:18 V-PPM-NMP
GRK: πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες
NAS: kept coming, confessing and disclosing
KJV: came, and confessed, and
INT: believed came confessing and declaring

Romans 14:11 V-FIM-3S
GRK: πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ
NAS: TONGUE SHALL GIVE PRAISE TO GOD.
KJV: every tongue shall confess to God.
INT: every tongue will confess to God

Romans 15:9 V-FIM-1S
GRK: Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν
NAS: THEREFORE I WILL GIVE PRAISE TO YOU AMONG
KJV: cause I will confess to thee
INT: Because of this I will confess you among

Philippians 2:11 V-ASM-3S
GRK: πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι ΚΥΡΙΟΣ
NAS: tongue will confess that Jesus
KJV: tongue should confess that
INT: every tongue should confess that [is] Lord

James 5:16 V-PMM-2P
GRK: ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις
NAS: Therefore, confess your sins to one
KJV: Confess [your] faults one to another,
INT: Confess therefore to one another

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page