ἐξομολογούμενοι
Englishman's Concordance
ἐξομολογούμενοι (exomologoumenoi) — 3 Occurrences

Matthew 3:6 V-PPM-NMP
GRK: ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας
NAS: River, as they confessed their sins.
KJV: in Jordan, confessing their sins.
INT: by him confessing the sins

Mark 1:5 V-PPM-NMP
GRK: Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας
NAS: River, confessing their sins.
KJV: of Jordan, confessing their
INT: Jordan river confessing the sins

Acts 19:18 V-PPM-NMP
GRK: πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες
NAS: kept coming, confessing and disclosing
KJV: came, and confessed, and
INT: believed came confessing and declaring

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page