2311. θεμελιόω (themelioó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2311. θεμελιόω (themelioó) — 5 Occurrences

Matthew 7:25 V-LIM/P-3S
GRK: οὐκ ἔπεσεν τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ
NAS: and [yet] it did not fall, for it had been founded on the rock.
KJV: not: for it was founded upon a rock.
INT: not it fell it had been founded indeed upon

Ephesians 3:17 V-RPM/P-NMP
GRK: ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι
NAS: [and] that you, being rooted and grounded in love,
KJV: ye, being rooted and grounded in love,
INT: being rooted and founded

Colossians 1:23 V-RPM/P-NMP
GRK: τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι
NAS: in the faith firmly established and steadfast,
KJV: in the faith grounded and
INT: in the faith established and firm

Hebrews 1:10 V-AIA-2S
GRK: τὴν γῆν ἐθεμελίωσας καὶ ἔργα
NAS: IN THE BEGINNING LAID THE FOUNDATION OF THE EARTH,
KJV: the beginning hast laid the foundation of the earth;
INT: the earth did found and works

1 Peter 5:10 V-FIA-3S
GRK: στηρίξει σθενώσει θεμελιώσει
INT: may he establish may he strengthen may he ground you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page