θεός
Englishman's Concordance
θεός (theos) — 311 Occurrences

Matthew 1:23 N-NMS
GRK: ἡμῶν ὁ θεός
NAS: translated means, GOD WITH US.
KJV: being interpreted is, God with us.
INT: us God

Matthew 3:9 N-NMS
GRK: δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν
NAS: stones God is able
KJV: unto you, that God is able of
INT: able is God from the

Matthew 6:8 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ θεὸς ὁ πατὴρ
INT: indeed God the Father

Matthew 6:30 N-NMS
GRK: βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν
NAS: But if God so clothes
KJV: Wherefore, if God so clothe
INT: is thrown God thus clothes

Matthew 15:4 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ θεὸς εἶπεν Τίμα
NAS: For God said, HONOR
KJV: For God commanded, saying,
INT: For God commanded Honor

Matthew 19:6 N-NMS
GRK: οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος
NAS: therefore God has joined together,
KJV: therefore God hath joined together,
INT: therefore God united together man

Matthew 22:32 N-NMS
GRK: εἰμι ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ
NAS: I AM THE GOD OF ABRAHAM, AND THE GOD
KJV: I am the God of Abraham, and
INT: am the God of Abraham and

Matthew 22:32 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ
NAS: OF ABRAHAM, AND THE GOD OF ISAAC,
KJV: of Abraham, and the God of Isaac, and
INT: and the God of Isaac and

Matthew 22:32 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ οὐκ
NAS: OF ISAAC, AND THE GOD OF JACOB?
KJV: of Isaac, and the God of Jacob? God
INT: and the God of Jacob Not

Matthew 22:32 N-NMS
GRK: ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ
NAS: OF JACOB? He is not the God of the dead
KJV: the God of Jacob? God is not
INT: He is God of [the] dead but

Mark 2:7 N-NMS
GRK: εἷς ὁ θεός
NAS: forgive sins but God alone?
KJV: sins but God only?
INT: one [that is] God

Mark 10:9 N-NMS
GRK: οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος
NAS: therefore God has joined together,
KJV: therefore God hath joined together,
INT: therefore God united together man

Mark 10:18 N-NMS
GRK: εἷς ὁ θεός
NAS: is good except God alone.
KJV: but one, [that is], God.
INT: one God

Mark 12:26 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων Ἐγὼ
NAS: how God spoke to him, saying,
KJV: in the bush God spake unto him,
INT: to him God saying I [am]

Mark 12:26 N-NMS
GRK: Ἐγὼ ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ
NAS: spoke to him, saying, I AM THE GOD OF ABRAHAM,
KJV: saying, I [am] the God of Abraham, and
INT: I [am] the God of Abraham and

Mark 12:26 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ
NAS: OF ABRAHAM, AND THE GOD OF ISAAC,
KJV: of Abraham, and the God of Isaac, and
INT: and the God of Isaac and

Mark 12:26 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ
NAS: OF ISAAC, and the God of Jacob'?
KJV: of Isaac, and the God of Jacob?
INT: and the God of Jacob

Mark 12:27 N-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ
NAS: He is not the God of the dead,
KJV: He is not the God of the dead, but
INT: not He is God of [the] dead but

Mark 12:29 N-NMS
GRK: Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος
NAS: THE LORD OUR GOD IS ONE
KJV: The Lord our God is one
INT: [the] Lord the God of us Lord

Mark 13:19 N-NMS
GRK: ἔκτισεν ὁ θεὸς ἕως τοῦ
NAS: which God created
KJV: of the creation which God created unto
INT: created God until

Mark 15:34 N-NMS
GRK: μεθερμηνευόμενον Ὁ θεός μου ὁ
NAS: is translated, MY GOD, MY GOD,
KJV: being interpreted, My God, my God,
INT: translated God of me

Mark 15:34 N-NMS
GRK: μου ὁ θεός μου εἰς
NAS: MY GOD, MY GOD, WHY
KJV: God, my God, why hast
INT: of me God of me to

Luke 1:32 N-NMS
GRK: Κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον
NAS: and the Lord God will give
KJV: and the Lord God shall give unto him
INT: [the] Lord God the throne

Luke 1:68 N-NMS
GRK: Κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ
NAS: [be] the Lord God of Israel,
KJV: [be] the Lord God of Israel;
INT: [the] Lord the God of Israel

Luke 3:8 N-NMS
GRK: δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν
NAS: stones God is able
KJV: unto you, That God is able of
INT: is able God from the

Luke 5:21 N-NMS
GRK: μόνος ὁ θεός
NAS: forgive sins, but God alone?
KJV: sins, but God alone?
INT: alone God

Luke 7:16 N-NMS
GRK: Ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν
NAS: among us! and, God has visited
KJV: and, That God hath visited his
INT: Has visited God the people

Luke 8:39 N-NMS
GRK: ἐποίησεν ὁ θεός καὶ ἀπῆλθεν
NAS: great things God has done
KJV: how great things God hath done
INT: has done God And he departed

Luke 12:20 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ θεός Ἄφρων ταύτῃ
NAS: But God said to him, 'You fool!
KJV: But God said unto him,
INT: to him God Fool this

Luke 12:24 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς
NAS: barn, and [yet] God feeds
KJV: barn; and God feedeth them:
INT: and God feeds them

Luke 12:28 N-NMS
GRK: βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέζει
NAS: But if God so clothes
KJV: If then God so clothe
INT: is thrown God thus arrays

Luke 16:15 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς γινώσκει τὰς
NAS: of men, but God knows
KJV: men; but God knoweth your
INT: but God knows the

Luke 18:7 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ
NAS: now, will not God bring about justice
KJV: shall not God avenge his own
INT: which moreover God no not

Luke 18:11 N-NMS
GRK: προσηύχετο Ὁ θεός εὐχαριστῶ σοι
NAS: to himself: 'God, I thank
KJV: with himself, God, I thank thee,
INT: was praying God I thank you

Luke 18:13 N-NMS
GRK: λέγων Ὁ θεός ἱλάσθητί μοι
NAS: saying, 'God, be merciful
KJV: breast, saying, God be merciful to me
INT: saying God be merciful to me

Luke 18:19 N-NMS
GRK: εἷς ὁ θεός
NAS: is good except God alone.
KJV: save one, [that is], God.
INT: one God

Luke 20:38 N-NMS
GRK: θεὸς δὲ οὐκ
NAS: Now He is not the God of the dead
KJV: he is not a God of the dead, but
INT: God moreover not

John 1:1 N-NMS
GRK: θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ
NAS: was with God, and the Word was God.
KJV: the Word was God.
INT: God and God was the

John 1:18 N-NMS
GRK: πώποτε μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν
NAS: the only begotten God who is in the bosom
INT: ever yet only-begotten God the is

John 3:2 N-NMS
GRK: ᾖ ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ
NAS: that You do unless God is with him.
KJV: doest, except God be with
INT: be God with him

John 3:16 N-NMS
GRK: ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον
NAS: For God so loved
KJV: For God so loved
INT: loved God the world

John 3:17 N-NMS
GRK: ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν
NAS: For God did not send the Son
KJV: For God sent not
INT: sent God his Son

John 3:33 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν
NAS: has set his seal to [this], that God is true.
KJV: hath set to his seal that God is true.
INT: that God true is

John 3:34 N-NMS
GRK: ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ ῥήματα
NAS: For He whom God has sent speaks
KJV: For he whom God hath sent speaketh
INT: sent God the words

John 4:24 N-NMS
GRK: πνεῦμα ὁ θεός καὶ τοὺς
NAS: God is spirit, and those
KJV: God [is] a Spirit: and
INT: Spirit God [is] and they that

John 6:27 N-NMS
GRK: ἐσφράγισεν ὁ θεός
NAS: to you, for on Him the Father, God, has set His seal.
KJV: him hath God the Father sealed.
INT: sealed [even] God

John 8:42 N-NMS
GRK: Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν
NAS: to them, If God were your Father,
KJV: unto them, If God were your
INT: If God Father of you

John 8:54 N-NMS
GRK: λέγετε ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστίν
NAS: Me, of whom you say, 'He is our God';
KJV: he is your God:
INT: say that God of us he is

John 9:29 N-NMS
GRK: λελάληκεν ὁ θεός τοῦτον δὲ
NAS: We know that God has spoken to Moses,
KJV: know that God spake unto Moses:
INT: has spoken God this [man] however

John 9:31 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ θεὸς ἁμαρτωλῶν οὐκ
NAS: We know that God does not hear
KJV: we know that God heareth not
INT: that God sinners not

John 11:22 N-NMS
GRK: σοι ὁ θεός
NAS: You ask of God, God will give You.
KJV: of God, God will give
INT: you God

John 13:31 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν
NAS: glorified, and God is glorified
KJV: glorified, and God is glorified in
INT: and God has been glorified in

John 13:32 Noun-NMS
GRK: εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν
INT: if God Is glorified in

John 13:32 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν
NAS: if God is glorified in Him, God
KJV: If God be glorified in
INT: also God will glorify him

John 20:28 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεός μου
NAS: and said to Him, My Lord and my God!
KJV: and my God.
INT: and the God of me

Acts 2:17 N-NMS
GRK: λέγει ὁ θεός ἐκχεῶ ἀπὸ
NAS: DAYS,' God says,
KJV: days, saith God, I will pour out of
INT: says God I will pour out of

Acts 2:22 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ θεὸς ἐν μέσῳ
NAS: and signs which God performed through
KJV: signs, which God did by
INT: him God in the midst

Acts 2:24 N-NMS
GRK: ὃν ὁ θεὸς ἀνέστησεν λύσας
NAS: But God raised Him up again,
KJV: Whom God hath raised up, having loosed
INT: Whom God raised up having loosed

Acts 2:30 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ θεὸς ἐκ καρποῦ
NAS: and knew that GOD HAD SWORN
KJV: that God had sworn
INT: to him God of [the] fruit

Acts 2:32 N-NMS
GRK: ἀνέστησεν ὁ θεός οὗ πάντες
NAS: Jesus God raised up again,
KJV: Jesus hath God raised up, whereof
INT: raised up God whereof all

Acts 2:36 N-NMS
GRK: ἐποίησεν ὁ θεός τοῦτον τὸν
NAS: for certain that God has made
KJV: that God hath made
INT: made God this

Acts 2:39 N-NMS
GRK: Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν
NAS: as the Lord our God will call
KJV: the Lord our God shall call.
INT: [the] Lord the God of us

Acts 3:13 N-NMS
GRK: θεὸς Ἀβραὰμ καὶ
NAS: The God of Abraham, Isaac
KJV: The God of Abraham, and
INT: The God of Abraham and

Acts 3:13 Noun-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ
INT: and the God of Isaac and

Acts 3:13 Noun-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ ὁ
INT: and the God Jacob the

Acts 3:13 N-NMS
GRK: Ἰακώβ ὁ θεὸς τῶν πατέρων
NAS: and Jacob, the God of our fathers,
KJV: and of Jacob, the God of our fathers,
INT: Jacob the God the fathers

Acts 3:15 N-NMS
GRK: ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ
NAS: [the one] whom God raised
KJV: of life, whom God hath raised from
INT: whom God raised up from among

Acts 3:18 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς ἃ προκατήγγειλεν
NAS: But the things which God announced beforehand
KJV: those things, which God before had shewed
INT: moreover God what [he] foretold

Acts 3:21 N-NMS
GRK: ἐλάλησεν ὁ θεὸς διὰ στόματος
NAS: about which God spoke
KJV: which God hath spoken
INT: spoke God by [the] mouth

Acts 3:22 N-NMS
GRK: Κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐκ
NAS: THE LORD GOD WILL RAISE
KJV: the Lord your God raise up unto you
INT: [the] Lord [the] God of you from among

Acts 3:25 N-NMS
GRK: ἧς ὁ θεὸς διέθετο πρὸς
NAS: which God made
KJV: of the covenant which God made with
INT: which God made with

Acts 3:26 N-NMS
GRK: ἀναστήσας ὁ θεὸς τὸν παῖδα
NAS: For you first, God raised
KJV: first God, having raised up
INT: having raised up God the servant

Acts 4:10 N-NMS
GRK: ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ
NAS: whom God raised
KJV: crucified, whom God raised from
INT: whom God raised from among

Acts 5:30 N-NMS
GRK: θεὸς τῶν πατέρων
NAS: The God of our fathers raised
KJV: The God of our fathers
INT: The God of the fathers

Acts 5:31 N-NMS
GRK: τοῦτον ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ
NAS: He is the one whom God exalted
KJV: Him hath God exalted with his
INT: Him God Prince and

Acts 5:32 N-NMS
GRK: ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν
NAS: Spirit, whom God has given to those
KJV: whom God hath given
INT: gave God to those that obey

Acts 7:2 N-NMS
GRK: ἀκούσατε Ὁ θεὸς τῆς δόξης
NAS: and fathers! The God of glory
KJV: hearken; The God of glory
INT: listen The God of glory

Acts 7:6 N-NMS
GRK: οὕτως ὁ θεὸς ὅτι ἔσται
NAS: But God spoke to this effect,
KJV: And God spake on this wise,
INT: thus God That will be

Acts 7:7 N-NMS
GRK: ἐγώ ὁ θεὸς εἶπεν καὶ
NAS: said God, AND AFTER
KJV: judge, said God: and after
INT: I God said and

Acts 7:9 N-NMS
GRK: ἦν ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ
NAS: him into Egypt. [Yet] God was with him,
KJV: Egypt: but God was with
INT: was God with him

Acts 7:17 N-NMS
GRK: ὡμολόγησεν ὁ θεὸς τῷ Ἀβραάμ
NAS: which God had assured
KJV: which God had sworn
INT: swore God to Abraham

Acts 7:25 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ θεὸς διὰ χειρὸς
NAS: understood that God was granting
KJV: how that God by
INT: that God by [the] hand

Acts 7:32 N-NMS
GRK: Ἐγὼ ὁ θεὸς τῶν πατέρων
NAS: I AM THE GOD OF YOUR FATHERS, THE GOD
KJV: [Saying], I [am] the God of thy
INT: I [am] the God of the Fathers

Acts 7:32 N-NMS
GRK: σου ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ
NAS: OF YOUR FATHERS, THE GOD OF ABRAHAM
KJV: fathers, the God of Abraham,
INT: of you the God of Abraham and

Acts 7:35 N-NMS
GRK: τοῦτον ὁ θεὸς καὶ ἄρχοντα
NAS: is the one whom God sent
KJV: the same did God send
INT: him whom God [as] and ruler

Acts 7:37 N-NMS
GRK: ἀναστήσει ὁ θεὸς ἐκ τῶν
NAS: of Israel, GOD WILL RAISE
KJV: the Lord your God raise up unto you
INT: will raise up God from among the

Acts 7:42 N-NMS
GRK: δὲ ὁ θεὸς καὶ παρέδωκεν
NAS: But God turned away and delivered
KJV: Then God turned, and
INT: however God and delivered

Acts 7:45 N-NMS
GRK: ἐξῶσεν ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου
NAS: the nations whom God drove out before
KJV: whom God drave out
INT: drove out God from [the] face

Acts 10:15 N-NMS
GRK: Ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ
NAS: What God has cleansed,
KJV: What God hath cleansed,
INT: What God cleansed you

Acts 10:28 N-NMS
GRK: κἀμοὶ ὁ θεὸς ἔδειξεν μηδένα
NAS: to visit him; and [yet] God has shown
KJV: but God hath shewed
INT: to me however God showed not

Acts 10:34 N-NMS
GRK: προσωπολήμπτης ὁ θεός
NAS: understand [now] that God is not one to show partiality,
KJV: I perceive that God is no
INT: a respecter of persons God

Acts 10:38 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ θεὸς πνεύματι ἁγίῳ
NAS: how God anointed
KJV: How God anointed Jesus
INT: him God [the] Spirit Holy

Acts 10:38 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ θεὸς ἦν μετ'
NAS: by the devil, for God was with Him.
KJV: the devil; for God was with
INT: because God was with

Acts 10:40 N-NMS
GRK: τοῦτον ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐν
NAS: God raised Him up on the third
KJV: Him God raised up the third
INT: This one God raised up on

Acts 11:9 N-NMS
GRK: Ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ
NAS: What God has cleansed,
KJV: What God hath cleansed,
INT: What God cleansed you

Acts 11:17 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ
NAS: if God gave
KJV: then as God gave them
INT: to them God as also

Acts 11:18 N-NMS
GRK: ἔθνεσιν ὁ θεὸς τὴν μετάνοιαν
NAS: Well then, God has granted
KJV: Then hath God also to the Gentiles
INT: Gentiles God repentance

Acts 13:17 N-NMS
GRK: θεὸς τοῦ λαοῦ
NAS: The God of this people
KJV: The God of this people
INT: The God of the people

Acts 13:21 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ θεὸς τὸν Σαοὺλ
NAS: for a king, and God gave
KJV: a king: and God gave unto them
INT: to them God Saul

Acts 13:23 N-NMS
GRK: τούτου ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ
NAS: to promise, God has brought
KJV: hath God according
INT: Of this [man] God of the

Acts 13:30 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν
NAS: But God raised Him from the dead;
KJV: But God raised him
INT: but God raised him

Acts 13:33 N-NMS
GRK: ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς
NAS: that God has fulfilled this
KJV: God hath fulfilled the same
INT: this God has fulfilled to the

Acts 13:37 N-NMS
GRK: δὲ ὁ θεὸς ἤγειρεν οὐκ
NAS: but He whom God raised did not undergo
KJV: But he, whom God raised again, saw
INT: however God raised up not

Acts 14:27 N-NMS
GRK: ἐποίησεν ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν
NAS: all things that God had done
KJV: all that God had done
INT: did God with them

Acts 15:4 N-NMS
GRK: ὅσα ὁ θεὸς ἐποίησεν μετ'
NAS: all that God had done
KJV: all things that God had done
INT: all that God did with

Acts 15:7 N-NMS
GRK: ἐξελέξατο ὁ θεὸς διὰ τοῦ
NAS: days God made a choice
KJV: while ago God made choice among
INT: chose God by the

Acts 15:8 N-NMS
GRK: ὁ καρδιογνώστης θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς
NAS: And God, who knows the heart,
KJV: And God, which knoweth the hearts,
INT: the heart-knowing God bore witness to them

Acts 15:12 N-NMS
GRK: ἐποίησεν ὁ θεὸς σημεῖα καὶ
NAS: signs and wonders God had done through
KJV: and wonders God had wrought among
INT: did God signs and

Acts 15:14 N-NMS
GRK: πρῶτον ὁ θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν
NAS: how God first
KJV: how God at the first
INT: first God visited to take

Acts 16:10 N-NMS
GRK: ἡμᾶς ὁ θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς
NAS: concluding that God had called
INT: us God to preach the gospel to them

Acts 17:24 N-NMS
GRK: θεὸς ὁ ποιήσας
NAS: The God who made the world
KJV: God that made the world
INT: The God having made

Acts 17:30 N-NMS
GRK: ὑπεριδὼν ὁ θεὸς τὰ νῦν
NAS: of ignorance, God is now
KJV: of this ignorance God winked at;
INT: having overlooked God now

Acts 19:11 N-NMS
GRK: τυχούσας ὁ θεὸς ἐποίει διὰ
NAS: God was performing extraordinary
KJV: And God wrought special
INT: being ordinary God did by

Acts 21:19 N-NMS
GRK: ἐποίησεν ὁ θεὸς ἐν τοῖς
NAS: the things which God had done
KJV: what things God had wrought
INT: did God among the

Acts 22:14 N-NMS
GRK: εἶπεν Ὁ θεὸς τῶν πατέρων
NAS: And he said, The God of our fathers
KJV: And he said, The God of our fathers
INT: he said The God of the fathers

Acts 23:3 N-NMS
GRK: μέλλει ὁ θεός τοῖχε κεκονιαμένε
NAS: said to him, God is going
KJV: unto him, God shall smite
INT: is about God wall whitewashed

Acts 26:8 N-NMS
GRK: εἰ ὁ θεὸς νεκροὺς ἐγείρει
NAS: you [people] if God does raise
KJV: you, that God should raise the dead?
INT: if God [the] dead raises

Acts 27:24 N-NMS
GRK: σοι ὁ θεὸς πάντας τοὺς
NAS: and behold, God has granted
KJV: and, lo, God hath given thee
INT: to you God all those

Romans 1:9 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ θεός ᾧ λατρεύω
NAS: For God, whom I serve
KJV: For God is my
INT: is God whom I serve

Romans 1:19 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ θεὸς γὰρ αὐτοῖς
NAS: within them; for God made it evident
KJV: for God hath shewed
INT: them God indeed to them

Romans 1:24 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν ταῖς
NAS: Therefore God gave them over
KJV: Wherefore God also gave
INT: them God in the

Romans 1:26 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη
NAS: reason God gave them over
KJV: For this cause God gave them
INT: them God to passions

Romans 1:28 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόκιμον
NAS: God any longer, God gave them over
KJV: in [their] knowledge, God gave them
INT: them God to a depraved

Romans 2:16 N-NMS
GRK: κρίνει ὁ θεὸς τὰ κρυπτὰ
NAS: to my gospel, God will judge
KJV: when God shall judge
INT: will judge God the secrets

Romans 3:4 N-NMS
GRK: δὲ ὁ θεὸς ἀληθής πᾶς
NAS: be! Rather, let God be found
KJV: yea, let God be true,
INT: moreover God true every

Romans 3:5 N-NMS
GRK: ἄδικος ὁ θεὸς ὁ ἐπιφέρων
NAS: shall we say? The God who inflicts
KJV: [Is] God unrighteous
INT: unrighteous God who inflicts

Romans 3:6 N-NMS
GRK: κρινεῖ ὁ θεὸς τὸν κόσμον
NAS: how will God judge
KJV: how shall God judge the world?
INT: will judge God the world

Romans 3:25 N-NMS
GRK: προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ
NAS: whom God displayed publicly
KJV: Whom God hath set forth
INT: set forth God a mercy seat through

Romans 3:29 N-NMS
GRK: Ἰουδαίων ὁ θεὸς μόνον οὐχὶ
NAS: Or is God [the God] of Jews only?
KJV: [Is he] the God of the Jews only?
INT: Of Jews [is he] the God only and not

Romans 3:30 N-NMS
GRK: εἷς ὁ θεός ὃς δικαιώσει
NAS: since indeed God who will justify
KJV: [it is] one God, which
INT: one God [it is] who will justify

Romans 4:6 N-NMS
GRK: ᾧ ὁ θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην
NAS: to whom God credits
KJV: unto whom God imputeth
INT: to whom God credits righteousness

Romans 5:8 N-NMS
GRK: ἡμᾶς ὁ θεὸς ὅτι ἔτι
NAS: But God demonstrates His own
KJV: But God commendeth his
INT: us God that still

Romans 8:3 N-NMS
GRK: σαρκός ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ
NAS: the flesh, God [did]: sending
KJV: through the flesh, God sending his own
INT: flesh God of himself

Romans 8:28 N-NMS
GRK: συνεργεῖ ὁ θεὸς εἰς ἀγαθόν
NAS: who love God, to those
INT: works together God for good

Romans 8:31 N-NMS
GRK: εἰ ὁ θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν
NAS: If God [is] for us, who
KJV: these things? If God [be] for us,
INT: If God [be] for us

Romans 8:33 N-NMS
GRK: ἐκλεκτῶν θεοῦ θεὸς ὁ δικαιῶν
NAS: elect? God is the one who justifies;
KJV: elect? [It is] God that justifieth.
INT: [the] elect of God [It is] God who justifies

Romans 9:5 N-NMS
GRK: ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς
NAS: who is over all, God blessed forever.
KJV: is over all, God blessed for
INT: over all God blessed to

Romans 9:22 N-NMS
GRK: θέλων ὁ θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν
NAS: if God, although willing
KJV: [What] if God, willing to shew
INT: desiring God to show the

Romans 10:9 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν
NAS: in your heart that God raised
KJV: heart that God hath raised him
INT: that God him raised

Romans 11:1 N-NMS
GRK: ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν
NAS: then, God has not rejected
KJV: Hath God cast away his
INT: Did thrust away God the people

Romans 11:2 N-NMS
GRK: ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν
NAS: God has not rejected His people
KJV: God hath not
INT: Did thrust away God the people

Romans 11:8 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ θεὸς πνεῦμα κατανύξεως
NAS: as it is written, GOD GAVE
KJV: it is written, God hath given
INT: them God a spirit of slumber

Romans 11:21 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ θεὸς τῶν κατὰ
NAS: for if God did not spare the natural
KJV: For if God spared not
INT: indeed God the according to

Romans 11:23 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ θεὸς πάλιν ἐνκεντρίσαι
NAS: will be grafted in, for God is able
KJV: shall be graffed in: for God is able
INT: is God again to graft in

Romans 11:32 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ θεὸς τοὺς πάντας
NAS: For God has shut up all
KJV: For God hath concluded them all
INT: indeed God all

Romans 12:3 N-NMS
GRK: ὡς ὁ θεὸς ἐμέρισεν μέτρον
NAS: as to have sound judgment, as God has allotted
KJV: according as God hath dealt
INT: as God divided a measure

Romans 14:3 N-NMS
GRK: κρινέτω ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν
NAS: who eats, for God has accepted
KJV: for God hath received
INT: let him judge one God indeed him

Romans 15:5 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς
NAS: Now may the God who gives perseverance
KJV: Now the God of patience and
INT: Now the God of endurance

Romans 15:13 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς τῆς ἐλπίδος
NAS: Now may the God of hope fill
KJV: Now the God of hope fill
INT: moreover [the] God of hope

Romans 15:33 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης
NAS: Now the God of peace be with you all.
KJV: Now the God of peace [be] with
INT: and [the] God of peace

Romans 16:20 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης
NAS: The God of peace will soon
KJV: And the God of peace shall bruise
INT: and [the] God of peace

1 Corinthians 1:9 N-NMS
GRK: πιστὸς ὁ θεὸς δι' οὗ
NAS: God is faithful, through
KJV: God [is] faithful, by
INT: Faithful [is] God by whom

1 Corinthians 1:20 N-NMS
GRK: ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν
NAS: age? Has not God made foolish
KJV: hath not God made foolish the wisdom
INT: did make foolish God the wisdom

1 Corinthians 1:21 N-NMS
GRK: εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς
NAS: God, God was well-pleased
KJV: God, it pleased God by the foolishness
INT: was pleased God by the

1 Corinthians 1:27 N-NMS
GRK: ἐξελέξατο ὁ θεός ἵνα καταισχύνῃ
NAS: but God has chosen the foolish things
KJV: But God hath chosen
INT: chose God that he might put to shame

1 Corinthians 1:27 N-NMS
GRK: ἐξελέξατο ὁ θεός ἵνα καταισχύνῃ
NAS: the wise, and God has chosen
KJV: and God hath chosen
INT: chose God that he might put to shame

1 Corinthians 1:28 N-NMS
GRK: ἐξελέξατο ὁ θεός καὶ τὰ
NAS: and the despised God has chosen,
KJV: hath God chosen,
INT: chose God and the things that

1 Corinthians 2:7 N-NMS
GRK: προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν
NAS: [wisdom] which God predestined
KJV: [wisdom], which God ordained
INT: predetermined God before the

1 Corinthians 2:9 N-NMS
GRK: ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν
NAS: ALL THAT GOD HAS PREPARED
KJV: the things which God hath prepared
INT: prepared God for those that love

1 Corinthians 2:10 N-NMS
GRK: ἀπεκάλυψεν ὁ θεὸς διὰ τοῦ
NAS: For to us God revealed [them] through
KJV: But God hath revealed [them] unto us
INT: revealed [them] God by the

1 Corinthians 3:6 N-NMS
GRK: ἀλλὰ ὁ θεὸς ηὔξανεν
NAS: watered, but God was causing the growth.
KJV: watered; but God gave the increase.
INT: but God gave growth

1 Corinthians 3:7 N-NMS
GRK: ὁ αὐξάνων θεός
NAS: is anything, but God who causes the growth.
KJV: but God that giveth the increase.
INT: who gives growth God

1 Corinthians 3:17 N-NMS
GRK: τοῦτον ὁ θεός ὁ γὰρ
NAS: of God, God will destroy
KJV: him shall God destroy; for
INT: him God indeed

1 Corinthians 4:9 N-NMS
GRK: γάρ ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς
NAS: For, I think, God has exhibited
KJV: I think that God hath set forth us
INT: indeed God us

1 Corinthians 5:13 N-NMS
GRK: ἔξω ὁ θεὸς κρίνει ἐξάρατε
NAS: who are outside, God judges. REMOVE
KJV: them that are without God judgeth.
INT: outside God will judge you shall put out

1 Corinthians 6:13 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην
NAS: is for food, but God will do away
KJV: for meats: but God shall destroy both
INT: but God both this

1 Corinthians 6:14 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς καὶ τὸν
NAS: Now God has not only raised
KJV: And God hath both
INT: and God both the

1 Corinthians 7:15 N-NMS
GRK: ὑμᾶς ὁ θεός
NAS: in such [cases], but God has called
KJV: such [cases]: but God hath called us
INT: us God

1 Corinthians 7:17 N-NMS
GRK: κέκληκεν ὁ θεός οὕτως περιπατείτω
NAS: to each one, as God has called each,
KJV: as God hath distributed
INT: has called God so let him walk

1 Corinthians 8:4 N-NMS
GRK: ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ μὴ
NAS: and that there is no God but one.
KJV: [there is] none other God but one.
INT: that [there is] no God if not

1 Corinthians 8:6 N-NMS
GRK: ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ
NAS: for us there is [but] one God, the Father,
KJV: [there is but] one God, the Father,
INT: to us [there is] one God the Father

1 Corinthians 10:5 N-NMS
GRK: εὐδόκησεν ὁ θεός κατεστρώθησαν γὰρ
NAS: with most of them God was not well-pleased;
KJV: many of them God was not
INT: was well pleased God they were spread indeed

1 Corinthians 10:13 N-NMS
GRK: δὲ ὁ θεός ὃς οὐκ
NAS: you but such as is common to man; and God is faithful,
KJV: but God [is] faithful,
INT: moreover [is] God who not

1 Corinthians 11:3 N-NMS
GRK: χριστοῦ ὁ θεός
NAS: of a woman, and God is the head
KJV: the head of Christ [is] God.
INT: of Christ God

1 Corinthians 12:6 N-NMS
GRK: δὲ αὐτὸς θεός ὁ ἐνεργῶν
NAS: but the same God who works
KJV: it is the same God which worketh
INT: but same God who works

1 Corinthians 12:18 N-NMS
GRK: δὲ ὁ θεὸς ἔθετο τὰ
NAS: But now God has placed the members,
KJV: now hath God set the members
INT: however God set the

1 Corinthians 12:24 N-NMS
GRK: ἀλλὰ ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ
NAS: need [of it]. But God has [so] composed
KJV: need: but God hath tempered the body
INT: But God tempered together the

1 Corinthians 12:28 N-NMS
GRK: ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ
NAS: And God has appointed in the church,
KJV: And God hath set some
INT: did set God in the

1 Corinthians 14:25 N-NMS
GRK: Ὄντως ὁ θεὸς ἐν ὑμῖν
NAS: declaring that God is certainly
KJV: and report that God is in
INT: indeed God among you

1 Corinthians 14:33 N-NMS
GRK: ἀκαταστασίας ὁ θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης
NAS: for God is not [a God] of confusion
KJV: For God is not
INT: of disorder the God but of peace

1 Corinthians 15:28 N-NMS
GRK: ᾖ ὁ θεὸς τὰ πάντα
NAS: to Him, so that God may be all in all.
KJV: him, that God may be all
INT: might be God all

1 Corinthians 15:38 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς δίδωσιν αὐτῷ
NAS: But God gives it a body
KJV: [grain]:But God giveth it
INT: but God gives to it

2 Corinthians 1:3 N-NMS
GRK: Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ
NAS: Blessed [be] the God and Father
KJV: Blessed [be] God, even the Father
INT: Blessed [be] the God and Father

2 Corinthians 1:3 N-NMS
GRK: οἰκτιρμῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως
NAS: of mercies and God of all
KJV: and the God of all
INT: of compassions and God of all comfort

2 Corinthians 1:18 N-NMS
GRK: δὲ ὁ θεὸς ὅτι ὁ
NAS: But as God is faithful, our word
KJV: But [as] God [is] true,
INT: moreover God [is] that the

2 Corinthians 1:21 N-NMS
GRK: χρίσας ἡμᾶς θεός
NAS: and anointed us is God,
KJV: hath anointed us, [is] God;
INT: having anointed us [is] God

2 Corinthians 4:4 N-NMS
GRK: οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος
NAS: in whose case the god of this world
KJV: In whom the god of this world
INT: whom the god of the age

2 Corinthians 4:6 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ θεὸς ὁ εἰπών
NAS: For God, who said, Light
KJV: For God, who commanded
INT: For God having spoken

2 Corinthians 5:5 N-NMS
GRK: αὐτὸ τοῦτο θεός ὁ δοὺς
NAS: very purpose is God, who gave
KJV: the selfsame thing [is] God, who
INT: this very this [purpose] [is] God having given

2 Corinthians 5:19 N-NMS
GRK: ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν
NAS: namely, that God was in Christ
KJV: To wit, that God was in
INT: how that God was in

2 Corinthians 6:16 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ θεὸς ὅτι Ἐνοικήσω
NAS: God; just as God said, I WILL DWELL
KJV: God; as God hath said,
INT: said God I will dwell

2 Corinthians 6:16 N-NMS
GRK: ἔσομαι αὐτῶν θεός καὶ αὐτοὶ
NAS: IN THEM AND WALK AMONG THEM; AND I WILL BE THEIR GOD, AND THEY SHALL BE MY PEOPLE.
KJV: I will be their God, and they
INT: I will be their God and they

2 Corinthians 7:6 N-NMS
GRK: ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐν τῇ
NAS: But God, who comforts the depressed,
KJV: Nevertheless God, that comforteth
INT: us God by the

2 Corinthians 9:7 N-NMS
GRK: ἀγαπᾷ ὁ θεός
NAS: compulsion, for God loves
KJV: necessity: for God loveth a cheerful
INT: loves God

2 Corinthians 9:8 N-NMS
GRK: δὲ ὁ θεὸς πᾶσαν χάριν
NAS: And God is able to make
KJV: And God [is] able to make
INT: moreover God all grace

2 Corinthians 10:13 N-NMS
GRK: ἡμῖν ὁ θεὸς μέτρου ἐφικέσθαι
NAS: which God apportioned
KJV: which God hath distributed
INT: to us the God of measure to reach

2 Corinthians 11:11 N-NMS
GRK: ὑμᾶς ὁ θεὸς οἶδεν
NAS: I do not love you? God knows
KJV: you not? God knoweth.
INT: you God knows [I do]

2 Corinthians 11:31 N-NMS
GRK: θεὸς καὶ πατὴρ
NAS: The God and Father of the Lord
KJV: The God and Father
INT: The God and Father

2 Corinthians 12:2 N-NMS
GRK: οἶδα ὁ θεὸς οἶδεν ἁρπαγέντα
NAS: I do not know, God knows--
KJV: tell: God knoweth;)
INT: I know God knows having been caught up

2 Corinthians 12:3 N-NMS
GRK: οἶδα ὁ θεὸς οἶδεν
NAS: I do not know, God knows--
KJV: I cannot tell: God knoweth;)
INT: I know God knows

2 Corinthians 12:21 N-NMS
GRK: με ὁ θεός μου πρὸς
NAS: again my God may humiliate
KJV: again, my God will humble me
INT: me the God of me as to

2 Corinthians 13:11 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς τῆς ἀγάπης
NAS: live in peace; and the God of love
KJV: live in peace; and the God of love and
INT: and the God of love

Galatians 1:15 N-NMS
GRK: εὐδόκησεν ὁ θεὸς ὁ ἀφορίσας
KJV: when it pleased God, who separated
INT: was pleased God having selected

Galatians 2:6 N-NMS
GRK: πρόσωπον ὁ θεὸς ἀνθρώπου οὐ
NAS: no difference to me; God shows no
KJV: matter to me: God accepteth no
INT: [the] person God of man not

Galatians 3:8 N-NMS
GRK: ἔθνη ὁ θεὸς προευηγγελίσατο τῷ
NAS: foreseeing that God would justify
KJV: that God would justify
INT: Gentiles God foretold the gospel

Galatians 3:18 N-NMS
GRK: κεχάρισται ὁ θεός
NAS: on a promise; but God has granted
KJV: promise: but God gave [it] to Abraham
INT: granted [it] God

Galatians 3:20 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστίν
NAS: [party only]; whereas God is [only] one.
KJV: [a mediator] of one, but God is one.
INT: but God one is

Galatians 4:4 N-NMS
GRK: ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν
NAS: came, God sent forth
KJV: was come, God sent forth
INT: sent forth God the Son

Galatians 4:6 N-NMS
GRK: ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα
NAS: you are sons, God has sent forth
KJV: sons, God hath sent forth
INT: sent forth God the Spirit

Galatians 6:7 N-NMS
GRK: Μὴ πλανᾶσθε θεὸς οὐ μυκτηρίζεται
NAS: Do not be deceived, God is not mocked;
KJV: not deceived; God is not
INT: not Be misled God not is mocked

Ephesians 1:3 N-NMS
GRK: Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ
NAS: Blessed [be] the God and Father
KJV: Blessed [be] the God and Father
INT: Blessed [be] the God and Father

Ephesians 1:17 N-NMS
GRK: ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου
NAS: that the God of our Lord Jesus
KJV: That the God of our Lord
INT: that the God of the Lord

Ephesians 2:4 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεὸς πλούσιος ὢν
NAS: But God, being rich
KJV: But God, who is rich
INT: but God rich being

Ephesians 2:10 N-NMS
GRK: προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν
NAS: which God prepared beforehand
KJV: which God hath before ordained
INT: before prepared God that in

Ephesians 4:6 N-NMS
GRK: εἷς θεὸς καὶ πατὴρ
NAS: one God and Father of all
KJV: One God and Father
INT: one God and Father

Ephesians 4:32 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς ἐν Χριστῷ
NAS: each other, just as God in Christ also
KJV: one another, even as God for Christ's
INT: also God in Christ

Philippians 1:8 N-NMS
GRK: μου ὁ θεός ὡς ἐπιποθῶ
NAS: For God is my witness, how
KJV: For God is my
INT: my God [is] how I long after

Philippians 2:9 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν
NAS: also, God highly exalted
KJV: Wherefore God also hath highly exalted
INT: also God him highly exalted

Philippians 2:13 N-NMS
GRK: θεὸς γάρ ἐστιν
NAS: for it is God who is at work
KJV: For it is God which worketh
INT: God indeed it is

Philippians 2:27 N-NMS
GRK: ἀλλὰ ὁ θεὸς ἠλέησεν αὐτόν
NAS: of death, but God had mercy
KJV: unto death: but God had mercy on him;
INT: but God had mercy on him

Philippians 3:15 N-NMS
GRK: τοῦτο ὁ θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει
NAS: attitude, God will reveal
KJV: minded, God shall reveal
INT: this God to you will reveal

Philippians 3:19 N-NMS
GRK: ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία
NAS: whose god is [their] appetite,
KJV: whose God [is their] belly,
INT: whose God [is] the belly

Philippians 4:9 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης
NAS: these things, and the God of peace
KJV: do: and the God of peace shall be
INT: and the God of peace

Philippians 4:19 N-NMS
GRK: ὁ δὲ θεός μου πληρώσει
NAS: And my God will supply all
KJV: But my God shall supply all
INT: But God my will fill up

Colossians 1:27 N-NMS
GRK: ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι τί
NAS: to whom God willed to make known
KJV: To whom God would make known
INT: did choose God to make known what [is]

Colossians 4:3 N-NMS
GRK: ἵνα ὁ θεὸς ἀνοίξῃ ἡμῖν
NAS: for us as well, that God will open
KJV: us, that God would open unto us
INT: that God might open to us

1 Thessalonians 2:5 N-NMS
GRK: προφάσει πλεονεξίας θεὸς μάρτυς
NAS: for greed-- God is witness--
KJV: of covetousness; God [is] witness:
INT: a pretext of covetousness God [is] witness

1 Thessalonians 2:10 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεός ὡς ὁσίως
NAS: You are witnesses, and [so is] God, how
KJV: and God [also], how
INT: and God how holily

1 Thessalonians 3:11 N-NMS
GRK: δὲ ὁ θεὸς καὶ πατὴρ
NAS: Now may our God and Father Himself
KJV: Now God himself and
INT: moreover the God and Father

1 Thessalonians 4:7 N-NMS
GRK: ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ
NAS: For God has not called
KJV: For God hath not
INT: us God to uncleanness

1 Thessalonians 4:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας
NAS: even so God will bring with Him those
KJV: Jesus will God bring with
INT: also God the [ones] having fallen asleep

1 Thessalonians 5:9 N-NMS
GRK: ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν
NAS: For God has not destined us for wrath,
KJV: For God hath not
INT: us God for wrath

1 Thessalonians 5:23 N-NMS
GRK: δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης
NAS: Now may the God of peace Himself
KJV: And the very God of peace sanctify
INT: moreover the God of peace

2 Thessalonians 1:11 N-NMS
GRK: κλήσεως ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ
NAS: for you always, that our God will count you worthy
KJV: that our God would count you
INT: calling of the God of us and

2 Thessalonians 2:4 N-NMS
GRK: ὅτι ἔστιν θεός
NAS: himself as being God.
KJV: in the temple of God, shewing himself
INT: that his is God

2 Thessalonians 2:11 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης
NAS: reason God will send
KJV: for this cause God shall send them
INT: to them God a working of departure

2 Thessalonians 2:13 N-NMS
GRK: ὑμᾶς ὁ θεὸς ἀπ' ἀρχῆς
NAS: because God has chosen
KJV: the Lord, because God hath from
INT: you God from [the] beginning

2 Thessalonians 2:16 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς ὁ πατὴρ
NAS: Himself and God our Father,
KJV: himself, and God, even our
INT: and God the Father

1 Timothy 2:5 N-NMS
GRK: Εἷς γὰρ θεός εἷς καὶ
NAS: For there is one God, [and] one
KJV: For [there is] one God, and one
INT: one indeed God [is] one moreover

1 Timothy 4:3 N-NMS
GRK: ἃ ὁ θεὸς ἔκτισεν εἰς
NAS: which God has created
KJV: meats, which God hath created to
INT: which God created for

2 Timothy 1:7 N-NMS
GRK: ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας
NAS: For God has not given us a spirit
KJV: For God hath not
INT: us God a spirit of cowardice

2 Timothy 2:25 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ θεὸς μετάνοιαν εἰς
NAS: if perhaps God may grant
KJV: if God peradventure
INT: them God repentance to

Titus 1:2 N-NMS
GRK: ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων
NAS: which God, who cannot lie,
KJV: which God, that cannot lie,
INT: the one who cannot lie God before time

Hebrews 1:1 N-NMS
GRK: πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς
NAS: God, after He spoke long ago
KJV: God, who at sundry times and
INT: of old God having spoken to the

Hebrews 1:8 N-NMS
GRK: σου ὁ θεὸς εἰς τὸν
NAS: [He says], YOUR THRONE, O GOD, IS FOREVER
KJV: throne, O God, [is] for
INT: of you O God [is] to the

Hebrews 1:9 N-NMS
GRK: σε ὁ θεός ὁ θεός
NAS: THEREFORE GOD, YOUR GOD,
KJV: therefore God, [even] thy
INT: you God the God

Hebrews 1:9 N-NMS
GRK: θεός ὁ θεός σου ἔλαιον
NAS: GOD, YOUR GOD, HAS ANOINTED
KJV: [even] thy God, hath anointed
INT: God the God of you with [the] oil

Hebrews 2:13 N-NMS
GRK: ἔδωκεν ὁ θεός
NAS: WHOM GOD HAS GIVEN
KJV: the children which God hath given me.
INT: gave God

Hebrews 3:4 N-NMS
GRK: πάντα κατασκευάσας θεός
NAS: but the builder of all things is God.
KJV: he that built all things [is] God.
INT: everything having built [is] God

Hebrews 4:4 N-NMS
GRK: κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ
NAS: the seventh [day]: AND GOD RESTED
KJV: And God did rest
INT: rested God on the

Hebrews 4:10 N-NMS
GRK: ἰδίων ὁ θεός
NAS: from his works, as God did from His.
KJV: works, as God [did] from his.
INT: own God [did]

Hebrews 6:3 N-NMS
GRK: ἐπιτρέπῃ ὁ θεός
NAS: we will do, if God permits.
KJV: will we do, if God permit.
INT: permits God

Hebrews 6:10 N-NMS
GRK: ἄδικος ὁ θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ
NAS: For God is not unjust so as to forget
KJV: For God [is] not unrighteous
INT: unjust [is] God to forget the

Hebrews 6:13 N-NMS
GRK: ἐπαγγειλάμενος ὁ θεός ἐπεὶ κατ'
NAS: For when God made the promise
KJV: For when God made promise to Abraham,
INT: having promised God since by

Hebrews 6:17 N-NMS
GRK: βουλόμενος ὁ θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς
NAS: In the same way God, desiring
KJV: Wherein God, willing more abundantly
INT: desiring God to show to the

Hebrews 9:20 N-NMS
GRK: ὑμᾶς ὁ θεός
NAS: WHICH GOD COMMANDED
KJV: which God hath enjoined
INT: you God

Hebrews 10:7 N-NMS
GRK: ποιῆσαι ὁ θεός τὸ θέλημά
NAS: OF ME) TO DO YOUR WILL, O GOD.'
KJV: thy will, O God.
INT: to do O God the will

Hebrews 11:5 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ θεός πρὸ γὰρ
NAS: BECAUSE GOD TOOK
KJV: found, because God had translated him:
INT: him God before indeed

Hebrews 11:10 N-NMS
GRK: δημιουργὸς ὁ θεός
NAS: architect and builder is God.
KJV: and maker [is] God.
INT: constructor [is] God

Hebrews 11:16 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ θεὸς θεὸς ἐπικαλεῖσθαι
NAS: Therefore God is not ashamed
KJV: an heavenly: wherefore God is not
INT: them God God to be called

Hebrews 11:16 N-NMS
GRK: ὁ θεὸς θεὸς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν
NAS: to be called their God; for He has prepared
KJV: their God: for
INT: God God to be called of them

Hebrews 11:19 N-NMS
GRK: δυνατὸς ὁ θεός ὅθεν αὐτὸν
NAS: He considered that God is able
KJV: that God [was] able
INT: able [was] God from where him

Hebrews 12:7 N-NMS
GRK: προσφέρεται ὁ θεός τίς γὰρ
NAS: that you endure; God deals
KJV: chastening, God dealeth
INT: is dealing God what indeed

Hebrews 12:29 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ θεὸς ἡμῶν πῦρ
NAS: for our God is a consuming fire.
KJV: For our God [is] a consuming fire.
INT: indeed the God of us [is] a fire

Hebrews 13:4 N-NMS
GRK: κρινεῖ ὁ θεός
NAS: and adulterers God will judge.
KJV: and adulterers God will judge.
INT: will judge God

Hebrews 13:16 N-NMS
GRK: εὐαρεστεῖται ὁ θεός
NAS: sacrifices God is pleased.
KJV: sacrifices God is well pleased.
INT: is well pleased God

Hebrews 13:20 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης
NAS: Now the God of peace, who brought
KJV: Now the God of peace,
INT: moreover [the] God of peace

James 1:13 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν
NAS: by God; for God cannot be tempted
KJV: for God cannot be tempted
INT: indeed God not to be tempted is

James 2:5 N-NMS
GRK: οὐχ ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς
NAS: brethren: did not God choose
KJV: Hath not God chosen the poor
INT: not God did choose the

James 2:19 N-NMS
GRK: εἷς ὁ θεὸς ἔστιν καλῶς
NAS: You believe that God is one. You do
KJV: there is one God; thou doest well:
INT: one God is Well

James 4:6 N-NMS
GRK: λέγει Ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται
NAS: [it] says, GOD IS OPPOSED
KJV: he saith, God resisteth
INT: he says God [the] proud sets himself against

1 Peter 1:3 N-NMS
GRK: Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ
NAS: Blessed be the God and Father
KJV: Blessed [be] the God and Father
INT: Blessed [be] the God and Father

1 Peter 4:11 N-NMS
GRK: χορηγεῖ ὁ θεός ἵνα ἐν
NAS: by the strength which God supplies; so
KJV: the ability which God giveth: that
INT: supplies God that in

1 Peter 4:11 N-NMS
GRK: δοξάζηται ὁ θεὸς διὰ Ἰησοῦ
NAS: that in all things God may be glorified
KJV: giveth: that God in all things
INT: might be glorified God through Jesus

1 Peter 5:5 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται
NAS: toward one another, for GOD IS OPPOSED
KJV: for God resisteth
INT: because God [the] proud sets himself against

1 Peter 5:10 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ θεὸς πάσης χάριτος
NAS: for a little while, the God of all
KJV: But the God of all grace,
INT: the moreover God of all grace

2 Peter 2:4 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων
NAS: For if God did not spare angels
KJV: For if God spared not
INT: indeed God [the] angels having sinned

1 John 1:5 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστὶν
NAS: from Him and announce to you, that God is Light,
KJV: unto you, that God is light,
INT: that God light is

1 John 3:20 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ θεὸς τῆς καρδίας
NAS: condemns us; for God is greater
KJV: condemn us, God is greater
INT: is God than the heart

1 John 4:8 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν
NAS: does not know God, for God is love.
KJV: God; for God is love.
INT: because God love is

1 John 4:9 N-NMS
GRK: ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν
NAS: was manifested in us, that God has sent
KJV: us, because that God sent his
INT: has sent God into the

1 John 4:11 N-NMS
GRK: οὕτως ὁ θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς
NAS: Beloved, if God so loved
KJV: Beloved, if God so loved
INT: so God loved us

1 John 4:12 N-NMS
GRK: ἀλλήλους ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν
NAS: one another, God abides
KJV: we love one another, God dwelleth in
INT: one another God in us

1 John 4:15 N-NMS
GRK: θεοῦ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ
NAS: of God, God abides
KJV: the Son of God, God dwelleth in
INT: of God God in him

1 John 4:16 N-NMS
GRK: ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν
NAS: the love which God has for us. God
KJV: the love that God hath to
INT: has God as to us

1 John 4:16 N-NMS
GRK: ἡμῖν Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν
NAS: has for us. God is love,
KJV: to us. God is love;
INT: us God love is

1 John 4:16 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ
NAS: abides in God, and God abides in him.
KJV: God, and God in him.
INT: and God in him

1 John 5:10 N-NMS
GRK: μεμαρτύρηκεν ὁ θεὸς περὶ τοῦ
NAS: in the testimony that God has given
KJV: the record that God gave of
INT: has testified God concerning the

1 John 5:11 N-NMS
GRK: ἔδωκεν ὁ θεὸς ἡμῖν καὶ
NAS: is this, that God has given
KJV: the record, that God hath given to us
INT: gave God to us and

1 John 5:20 N-NMS
GRK: ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ
NAS: This is the true God and eternal life.
KJV: is the true God, and eternal
INT: the true God and life

Revelation 1:1 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ θεὸς δεῖξαι τοῖς
NAS: Christ, which God gave Him to show
KJV: Christ, which God gave unto him,
INT: to him God to show to the

Revelation 1:8 N-NMS
GRK: Κύριος ὁ θεός ὁ ὢν
NAS: the Lord God, who is and who
INT: Lord God who is

Revelation 4:8 N-NMS
GRK: Κύριος ὁ θεός ὁ παντοκράτωρ
NAS: [is] THE LORD GOD, THE ALMIGHTY,
KJV: holy, Lord God Almighty, which
INT: Lord God Almighty

Revelation 4:11 N-NMS
GRK: καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν λαβεῖν
NAS: are You, our Lord and our God, to receive
INT: and God of us to receive

Revelation 7:17 N-NMS
GRK: ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον
NAS: of life; and God will wipe
KJV: of waters: and God shall wipe away all
INT: will wipe away God every tear

Revelation 11:17 N-NMS
GRK: κύριε ὁ θεός ὁ παντοκράτωρ
NAS: O Lord God, the Almighty,
KJV: thanks, O Lord God Almighty, which
INT: Lord God Almighty

Revelation 15:3 N-NMS
GRK: κύριε ὁ θεός ὁ παντοκράτωρ
NAS: O Lord God, the Almighty;
KJV: works, Lord God Almighty; just
INT: Lord God Almighty

Revelation 16:7 N-NMS
GRK: κύριε ὁ θεός ὁ παντοκράτωρ
NAS: Yes, O Lord God, the Almighty, true
KJV: Even so, Lord God Almighty, true
INT: Lord God Almighty

Revelation 17:17 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ θεὸς ἔδωκεν εἰς
NAS: For God has put it in their hearts
KJV: For God hath put in
INT: for God gave to

Revelation 18:5 N-NMS
GRK: ἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς τὰ ἀδικήματα
NAS: as heaven, and God has remembered
KJV: heaven, and God hath remembered her
INT: remembered God the iniquities

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page