2449. Ἰουδαία (Ioudaia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2449. Ἰουδαία (Ioudaia) — 44 Occurrences

Matthew 2:1 N-GFS
GRK: Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις
KJV: in Bethlehem of Judaea in the days
INT: Bethlehem of Judea in [the] days

Matthew 2:5 N-GFS
GRK: Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας οὕτως γὰρ
KJV: In Bethlehem of Judaea: for thus
INT: Bethlehem of Judea thus indeed

Matthew 2:22 N-GFS
GRK: βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ
KJV: did reign in Judaea in the room of his
INT: reigns over Judea in place of the

Matthew 3:1 N-GFS
GRK: ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
KJV: in the wilderness of Judaea,
INT: wilderness of Judea

Matthew 3:5 N-NFS
GRK: πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα
KJV: and all Judaea, and all
INT: all Judea and all

Matthew 4:25 N-GFS
GRK: Ἰεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν
KJV: and [from] Judaea, and
INT: Jerusalem and Judea and beyond

Matthew 19:1 N-GFS
GRK: ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ
KJV: the coasts of Judaea beyond
INT: region of Judea beyond the

Matthew 24:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς
KJV: let them which be in Judaea flee
INT: in Judea let them flee to

Mark 1:5 N-NFS
GRK: πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ
KJV: the land of Judaea, and
INT: all the of Judea region and

Mark 3:7 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας
KJV: and from Judaea,
INT: from Judea

Mark 10:1 N-GFS
GRK: ὅρια τῆς Ἰουδαίας καὶ πέραν
KJV: the coasts of Judaea by
INT: region of Judea and beyond

Mark 13:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς
KJV: let them that be in Judaea flee to
INT: in Judea let them flee to

Luke 1:5 N-GFS
GRK: βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις
KJV: the king of Judaea, a certain
INT: king of Judea a priest certain

Luke 1:65 N-GFS
GRK: ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα
KJV: all the hill country of Judaea.
INT: hill country of Judea were being talked of all

Luke 2:4 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν
KJV: into Judaea, unto
INT: to Judea to [the] city

Luke 3:1 N-GFS
GRK: Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας καὶ τετρααρχοῦντος
KJV: being governor of Judaea, and
INT: Pilate of Judea and being tetrarch

Luke 4:44 N-GFS
GRK: συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας
INT: synagogues of Galilee

Luke 5:17 N-GFS
GRK: Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ
KJV: of Galilee, and Judaea, and Jerusalem:
INT: of Galilee and of Judea and of Jerusalem

Luke 6:17 N-GFS
GRK: πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ
KJV: out of all Judaea and Jerusalem,
INT: all Judea and Jerusalem

Luke 7:17 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ
KJV: throughout all Judaea, and throughout
INT: all Judea concerning him

Luke 21:21 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς
KJV: let them which are in Judaea flee to
INT: in Judea let them flee to

Luke 23:5 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ ἀρξάμενος
KJV: throughout all Jewry, beginning from
INT: all of Judea and has begun

John 4:3 N-AFS
GRK: ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν
KJV: He left Judaea, and departed
INT: he left Judea and went away

John 4:47 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν
KJV: was come out of Judaea into Galilee,
INT: out of Judea into

John 4:54 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν
KJV: of Judaea into
INT: out of Judea into

John 7:1 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν ὅτι
KJV: walk in Jewry, because the Jews
INT: in Judea to walk because

John 7:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἰουδαίαν ἵνα καὶ
KJV: go into Judaea, that thy
INT: into Judea that also

John 11:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν
KJV: Let us go into Judaea again.
INT: into Judea again

Acts 1:8 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ
KJV: in all Judaea, and in Samaria,
INT: all Judea and Samaria

Acts 2:9 N-AFS
GRK: τὴν Μεσοποταμίαν Ἰουδαίαν τε καὶ
KJV: and in Judaea, and
INT: Mesopotamia Judea also and

Acts 8:1 N-GFS
GRK: χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας
KJV: the regions of Judaea and
INT: countries of Judea and Samaria

Acts 9:31 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας
KJV: throughout all Judaea and Galilee
INT: all of Judea and Galilee

Acts 10:37 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς Ἰουδαίας ἀρξάμενος ἀπὸ
KJV: throughout all Judaea, and began from
INT: all Judea having begun from

Acts 11:1 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι καὶ
KJV: that were in Judaea heard that
INT: in Judea that also

Acts 11:29 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς
KJV: which dwelt in Judaea:
INT: in Judea brothers

Acts 12:19 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς Καισάρειαν
KJV: he went down from Judaea to Caesarea,
INT: from Judea to Ceasarea

Acts 15:1 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον τοὺς
KJV: from Judaea taught
INT: from Judea were teaching the

Acts 21:10 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι
KJV: from Judaea a certain
INT: from Judea a prophet by name

Acts 26:20 N-GFS
GRK: χώραν τῆς Ἰουδαίας καὶ τοῖς
KJV: the coasts of Judaea, and
INT: region of Judea and to the

Acts 28:21 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας οὔτε παραγενόμενός
KJV: letters out of Judaea concerning thee,
INT: from Judea nor having arrived

Romans 15:31 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ἡ
KJV: in Judaea; and
INT: in Judea and the

2 Corinthians 1:16 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Ἰουδαίαν
KJV: to be brought on my way toward Judaea.
INT: to Judea

Galatians 1:22 N-GFS
GRK: ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν
KJV: unto the churches of Judaea which
INT: churches of Judea which [are] in

1 Thessalonians 2:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ
KJV: which in Judaea are in
INT: in Judea in Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page