Ἰουδαία
Englishman's Concordance
Ἰουδαία (Ioudaia) — 11 Occurrences

Matthew 3:5 N-NFS
GRK: πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα
KJV: and all Judaea, and all
INT: all Judea and all

Matthew 24:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς
KJV: let them which be in Judaea flee
INT: in Judea let them flee to

Mark 1:5 N-NFS
GRK: πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ
KJV: the land of Judaea, and
INT: all the of Judea region and

Mark 13:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς
KJV: let them that be in Judaea flee to
INT: in Judea let them flee to

Luke 7:17 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ
KJV: throughout all Judaea, and throughout
INT: all Judea concerning him

Luke 21:21 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς
KJV: let them which are in Judaea flee to
INT: in Judea let them flee to

John 7:1 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν ὅτι
KJV: walk in Jewry, because the Jews
INT: in Judea to walk because

Acts 1:8 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ
KJV: in all Judaea, and in Samaria,
INT: all Judea and Samaria

Acts 11:29 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς
KJV: which dwelt in Judaea:
INT: in Judea brothers

Romans 15:31 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ ἡ
KJV: in Judaea; and
INT: in Judea and the

1 Thessalonians 2:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ
KJV: which in Judaea are in
INT: in Judea in Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page