2902. κρατέω (krateó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2902. κρατέω (krateó) — 47 Occurrences

Matthew 9:25 V-AIA-3S
GRK: ὄχλος εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς
NAS: out, He entered and took her by the hand,
KJV: he went in, and took her
INT: crowd having entered he took hold of the hand

Matthew 12:11 V-FIA-3S
GRK: βόθυνον οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ
NAS: on the Sabbath, will he not take hold of it and lift
KJV: will he not lay hold on it, and
INT: a pit will not he lay hold of it and

Matthew 14:3 V-APA-NMS
GRK: γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάνην
NAS: had John arrested, he bound
KJV: Herod had laid hold on John,
INT: For Herod having seized John

Matthew 18:28 V-APA-NMS
GRK: δηνάρια καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν
NAS: denarii; and he seized him and [began] to choke
KJV: and he laid hands on him,
INT: denarii and having seized him he throttled [him]

Matthew 21:46 V-ANA
GRK: ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς
NAS: When they sought to seize Him, they feared
KJV: when they sought to lay hands on him,
INT: seeking him to lay hold of they feared the

Matthew 22:6 V-APA-NMP
GRK: δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους
NAS: and the rest seized his slaves
KJV: And the remnant took his servants,
INT: moreover [the] rest having laid hold of the servants

Matthew 26:4 V-ASA-3P
GRK: Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν
NAS: and they plotted together to seize Jesus
KJV: that they might take Jesus
INT: Jesus by trickery they might seize and kill [him]

Matthew 26:48 V-AMA-2P
GRK: αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτόν
NAS: I kiss, He is the one; seize Him.
KJV: hold him fast.
INT: he it is seize him

Matthew 26:50 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν αὐτόν
NAS: hands on Jesus and seized Him.
KJV: Jesus, and took him.
INT: Jesus and seized him

Matthew 26:55 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με
NAS: teaching and you did not seize Me.
KJV: ye laid no hold on me.
INT: and not you did seize me

Matthew 26:57 V-APA-NMP
GRK: Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν
NAS: Those who had seized Jesus
KJV: And they that had laid hold on Jesus
INT: those who moreover having seized Jesus

Matthew 28:9 V-AIA-3P
GRK: δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς
NAS: them. And they came up and took hold of His feet
KJV: they came and held him
INT: moreover having come to [him] they took hold of his

Mark 1:31 V-APA-NMS
GRK: ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός
NAS: to her and raised her up, taking her by the hand,
KJV: And he came and took her by the hand,
INT: he raised up her having taken of the hand

Mark 3:21 V-ANA
GRK: αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν ἔλεγον
NAS: [of] [this], they went out to take custody of Him; for they were saying,
KJV: [of it], they went out to lay hold on him:
INT: him went out to seize him they said

Mark 5:41 V-APA-NMS
GRK: καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς
NAS: Taking the child by the hand,
KJV: And he took the damsel by the hand,
INT: And having taken the hand

Mark 6:17 V-AIA-3S
GRK: Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην
NAS: and had John arrested and bound
KJV: had sent forth and laid hold upon John,
INT: Herod having sent seized John

Mark 7:3 V-PPA-NMP
GRK: οὐκ ἐσθίουσιν κρατοῦντες τὴν παράδοσιν
NAS: their hands, [thus] observing the traditions
KJV: not, holding the tradition
INT: not eat holding the tradition

Mark 7:4 V-PNA
GRK: ἃ παρέλαβον κρατεῖν βαπτισμοὺς ποτηρίων
NAS: they have received in order to observe, such as the washing
KJV: they have received to hold, [as] the washing
INT: which they received to hold washings of cups

Mark 7:8 V-PIA-2P
GRK: τοῦ θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν
NAS: of God, you hold to the tradition
KJV: of God, ye hold the tradition
INT: of God you hold to the tradition

Mark 9:10 V-AIA-3P
GRK: τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς
NAS: They seized upon that statement,
KJV: And they kept that saying with
INT: that saying they kept among themselves

Mark 9:27 V-APA-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς κρατήσας τῆς χειρὸς
NAS: But Jesus took him by the hand
KJV: But Jesus took him by the hand,
INT: and Jesus having taken by the hand

Mark 12:12 V-ANA
GRK: ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι καὶ ἐφοβήθησαν
NAS: And they were seeking to seize Him, and [yet] they feared
KJV: they sought to lay hold on him,
INT: they sought him to lay hold of and they feared

Mark 14:1 V-APA-NMP
GRK: ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν
NAS: how to seize Him by stealth
KJV: sought how they might take him by
INT: by stealth having taken they might kill [him]

Mark 14:44 V-AMA-2P
GRK: αὐτός ἐστιν κρατήσατε αὐτὸν καὶ
NAS: I kiss, He is the one; seize Him and lead Him away
KJV: that same is he; take him, and
INT: he is seize him and

Mark 14:46 V-AIA-3P
GRK: αὐτῷ καὶ ἐκράτησαν αὐτόν
NAS: They laid hands on Him and seized Him.
KJV: him, and took him.
INT: on him and seized him

Mark 14:49 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με ἀλλ'
NAS: teaching, and you did not seize Me; but [this has] [taken place] to fulfill
KJV: teaching, and ye took me not:
INT: and not you did seize me but [it is]

Mark 14:51 V-PIA-3P
GRK: γυμνοῦ καὶ κρατοῦσιν αὐτόν
NAS: [his] naked [body]; and they seized him.
KJV: the young men laid hold on him:
INT: [his] naked [body] and they seize him

Luke 8:54 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χειρὸς
NAS: He, however, took her by the hand
KJV: out, and took her by the hand,
INT: he moreover having taken hold of the hand

Luke 24:16 V-IIM/P-3P
GRK: ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ
NAS: But their eyes were prevented from recognizing
KJV: eyes were holden that they should
INT: [the] eyes of them were held [so as] not

John 20:23 V-PSA-2P
GRK: ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται
NAS: them; if you retain the [sins] of any,
KJV: soever [sins] ye retain, they are retained.
INT: anyhow any you might retain they have been retained

John 20:23 V-RIM/P-3P
GRK: τινων κρατῆτε κεκράτηνται
NAS: the [sins] of any, they have been retained.
KJV: [sins] ye retain, they are retained.
INT: any you might retain they have been retained

Acts 2:24 V-PNM/P
GRK: ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ'
NAS: it was impossible for Him to be held in its power.
KJV: that he should be holden of
INT: it was possible [for] to be held him by

Acts 3:11 V-PPA-GMS
GRK: Κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ
NAS: While he was clinging to Peter
KJV: which was healed held Peter
INT: held moreover he

Acts 24:6 V-AIA-1P
GRK: ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν καὶ κατά
NAS: and then we arrested him. [We wanted
KJV: whom we took, and would
INT: whom also we seized and according to

Acts 27:13 V-RNA
GRK: τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι ἄραντες ἆσσον
NAS: up, supposing that they had attained their purpose,
KJV: supposing that they had obtained [their] purpose,
INT: the purpose to have gained having weighed [anchor] very near

Colossians 2:19 V-PPA-NMS
GRK: καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν
NAS: and not holding fast to the head,
KJV: And not holding the Head, from
INT: and not holding fast the head

2 Thessalonians 2:15 V-PMA-2P
GRK: στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις
NAS: stand firm and hold to the traditions
KJV: and hold the traditions
INT: stand firm and hold fast to the traditions

Hebrews 4:14 V-PSA-1P
GRK: τοῦ θεοῦ κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας
NAS: of God, let us hold fast our confession.
KJV: of God, let us hold fast [our] profession.
INT: of God we should hold fast the confession

Hebrews 6:18 V-ANA
GRK: οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης
NAS: encouragement to take hold of the hope
KJV: have fled for refuge to lay hold upon the hope
INT: having fled for refuge to lay hold on the set before [us]

Revelation 2:1 V-PPA-NMS
GRK: λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ
NAS: write: The One who holds the seven
KJV: saith he that holdeth the seven
INT: says he who holds the seven

Revelation 2:13 V-PIA-2S
GRK: Σατανᾶ καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά
NAS: throne is; and you hold fast My name,
KJV: [is]: and thou holdest fast my
INT: of Satan [is] and you hold fast the name

Revelation 2:14 V-PPA-AMP
GRK: ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν
NAS: there some who hold the teaching
KJV: there them that hold the doctrine
INT: you have there [those] holding the teaching

Revelation 2:15 V-PPA-AMP
GRK: καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν
NAS: some who in the same way hold the teaching
KJV: also them that hold the doctrine
INT: also you [those] holding the teaching

Revelation 2:25 V-AMA-2P
GRK: ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις οὗ
NAS: what you have, hold fast until I come.
KJV: ye have [already] hold fast till
INT: what you have hold fast until what

Revelation 3:11 V-PMA-2S
GRK: ἔρχομαι ταχύ κράτει ὃ ἔχεις
NAS: quickly; hold fast what
KJV: quickly: hold that fast which
INT: I come quickly hold fast what you have

Revelation 7:1 V-PPA-AMP
GRK: τῆς γῆς κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας
NAS: of the earth, holding back the four
KJV: of the earth, holding the four
INT: of the earth holding the four

Revelation 20:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα
NAS: And he laid hold of the dragon,
KJV: And he laid hold on the dragon,
INT: And he laid hold of the dragon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page