κρατήσαντες
Englishman's Concordance
κρατήσαντες (kratēsantes) — 3 Occurrences

Matthew 22:6 V-APA-NMP
GRK: δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους
NAS: and the rest seized his slaves
KJV: And the remnant took his servants,
INT: moreover [the] rest having laid hold of the servants

Matthew 26:57 V-APA-NMP
GRK: Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν
NAS: Those who had seized Jesus
KJV: And they that had laid hold on Jesus
INT: those who moreover having seized Jesus

Mark 14:1 V-APA-NMP
GRK: ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν
NAS: how to seize Him by stealth
KJV: sought how they might take him by
INT: by stealth having taken they might kill [him]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page