312. ἀναγγέλλω (anaggelló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 312. ἀναγγέλλω (anaggelló) — 14 Occurrences

John 4:25 V-FIA-3S
GRK: ἔλθῃ ἐκεῖνος ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα
NAS: comes, He will declare all things
KJV: is come, he will tell us
INT: comes he he will tell us all things

John 5:15 V-AIA-3S
GRK: ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλεν τοῖς Ἰουδαίοις
INT: man and told the Jews

John 16:13 V-FIA-3S
GRK: τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν
NAS: He will speak; and He will disclose to you what is to come.
KJV: and he will shew you
INT: the things coming he will declare to you

John 16:14 V-FIA-3S
GRK: λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν
NAS: of Mine and will disclose [it] to you.
KJV: mine, and shall shew [it] unto you.
INT: he will take and will declare to you

John 16:15 V-FIA-3S
GRK: λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν
NAS: of Mine and will disclose [it] to you.
KJV: mine, and shall shew [it] unto you.
INT: he will take and will declare to you

Acts 14:27 V-IIA-3P
GRK: τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν
NAS: together, they [began] to report all things
KJV: together, they rehearsed all
INT: the church they declared all that did

Acts 15:4 V-AIA-3P
GRK: τῶν πρεσβυτέρων ἀνήγγειλάν τε ὅσα
NAS: and the elders, and they reported all
KJV: and they declared all things
INT: the elders they declared moreover all that

Acts 19:18 V-PPA-NMP
GRK: ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις
NAS: confessing and disclosing their practices.
KJV: and confessed, and shewed their deeds.
INT: confessing and declaring the deeds

Acts 20:20 V-ANA
GRK: τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ
NAS: I did not shrink from declaring to you anything
KJV: [unto you], but have shewed you,
INT: of the not to preach [it] to you and

Acts 20:27 V-ANA
GRK: τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τὴν
NAS: For I did not shrink from declaring to you the whole
KJV: not shunned to declare unto you all
INT: not from proclaiming all the

Romans 15:21 V-AIP-3S
GRK: οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ
NAS: THEY WHO HAD NO
KJV: was not spoken of, they shall see:
INT: To whom not it was proclaimed concerning him

2 Corinthians 7:7 V-PPA-NMS
GRK: ἐφ' ὑμῖν ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν
NAS: he was comforted in you, as he reported to us your longing,
KJV: in you, when he told us your
INT: as to you relating to us

1 Peter 1:12 V-AIP-3S
GRK: ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ
NAS: now have been announced to you through
KJV: are now reported unto you by
INT: which now were proclaimed to you by

1 John 1:5 V-PIA-1P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν ὅτι
NAS: we have heard from Him and announce to you, that God
KJV: him, and declare unto you, that
INT: him and preach to you that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page