3129. μανθάνω (manthanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3129. μανθάνω (manthanó) — 25 Occurrences

Matthew 9:13 V-AMA-2P
GRK: πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν
NAS: But go and learn what this means:
KJV: go ye and learn what
INT: having gone moreover learn what is

Matthew 11:29 V-AMA-2P
GRK: ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ' ἐμοῦ
NAS: My yoke upon you and learn from Me, for I am
KJV: you, and learn of me;
INT: you and learn from me

Matthew 24:32 V-AMA-2P
GRK: τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν
NAS: Now learn the parable
KJV: Now learn a parable of
INT: the fig tree learn the parable

Mark 13:28 V-AMA-2P
GRK: τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν
NAS: Now learn the parable
KJV: Now learn a parable of
INT: the fig tree learn the parable

John 6:45 V-APA-NMS
GRK: πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς
NAS: who has heard and learned from the Father,
KJV: and hath learned of
INT: Father and having learned comes to

John 7:15 V-RPA-NMS
GRK: οἶδεν μὴ μεμαθηκώς
NAS: having never been educated?
KJV: having never learned?
INT: knows not having studied

Acts 23:27 V-APA-NMS
GRK: στρατεύματι ἐξειλάμην μαθὼν ὅτι Ῥωμαῖός
NAS: and rescued him, having learned that he was a Roman.
KJV: him, having understood that
INT: troop I rescued having learned that a Roman

Romans 16:17 V-AIA-2P
GRK: ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε ποιοῦντας καὶ
NAS: which you learned, and turn away
KJV: which ye have learned; and avoid
INT: which you learned make and

1 Corinthians 4:6 V-ASA-2P
GRK: ἐν ἡμῖν μάθητε τό Μὴ
NAS: so that in us you may learn not to exceed
KJV: your sakes; that ye might learn in us
INT: in us you might learn not

1 Corinthians 14:31 V-PSA-3P
GRK: ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες
NAS: that all may learn and all
KJV: that all may learn, and all
INT: that all might learn and all

1 Corinthians 14:35 V-PNA
GRK: δέ τι μαθεῖν θέλουσιν ἐν
NAS: they desire to learn anything,
KJV: they will learn any thing,
INT: moreover anything to learn they wish at

Galatians 3:2 V-ANA
GRK: μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ' ὑμῶν
NAS: I want to find out from you: did you receive
KJV: only would I learn of you,
INT: only I wish to learn from you

Ephesians 4:20 V-AIA-2P
GRK: οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν χριστόν
NAS: But you did not learn Christ
KJV: not so learned Christ;
INT: not thus learned Christ

Philippians 4:9 V-AIA-2P
GRK: ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε
NAS: The things you have learned and received
KJV: ye have both learned, and received,
INT: What also you learned and received

Philippians 4:11 V-AIA-1S
GRK: ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς
NAS: from want, for I have learned to be content
KJV: I have learned, in
INT: I indeed learned in whatever [circumstances]

Colossians 1:7 V-AIA-2P
GRK: καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ
NAS: just as you learned [it] from Epaphras,
KJV: ye also learned of Epaphras
INT: even as you learned from Epaphras

1 Timothy 2:11 V-PMA-3S
GRK: ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ
NAS: must quietly receive instruction with entire
KJV: Let the woman learn in silence
INT: in quietness let learn in all

1 Timothy 5:4 V-PMA-3P
GRK: ἔκγονα ἔχει μανθανέτωσαν πρῶτον τὸν
NAS: they must first learn to practice piety
KJV: nephews, let them learn first
INT: descendants have let them learn first [as to] the

1 Timothy 5:13 V-PIA-3P
GRK: καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερχόμεναι τὰς
NAS: they also learn [to be] idle,
KJV: withal they learn [to be] idle,
INT: also [to be] idle they learn going about to the

2 Timothy 3:7 V-PPA-ANP
GRK: πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε
NAS: always learning and never able
KJV: Ever learning, and never
INT: always learning and never

2 Timothy 3:14 V-AIA-2S
GRK: ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης
NAS: in the things you have learned and become convinced
KJV: the things which thou hast learned and
INT: in the things you did learn and were assured of

2 Timothy 3:14 V-AIA-2S
GRK: παρὰ τίνων ἔμαθες
NAS: from whom you have learned [them],
KJV: of whom thou hast learned [them];
INT: from whom you did learn [them]

Titus 3:14 V-PMA-3P
GRK: Μανθανέτωσαν δὲ καὶ
NAS: must also learn to engage
KJV: ours also learn to maintain good
INT: let learn and also

Hebrews 5:8 V-AIA-3S
GRK: ὢν υἱός ἔμαθεν ἀφ' ὧν
NAS: He was a Son, He learned obedience
KJV: a Son, yet learned he obedience
INT: being a son he learned from the things which

Revelation 14:3 V-ANA
GRK: οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν
NAS: and no one could learn the song except
KJV: no man could learn that song but
INT: no one was able to learn the song

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page