3554. νόσος (nosos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3554. νόσος (nosos) — 11 Occurrences

Matthew 4:23 N-AFS
GRK: θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν
NAS: kind of disease and every kind
KJV: healing all manner of sickness and all
INT: healing every disease and every

Matthew 4:24 N-DFP
GRK: ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις
NAS: with various diseases and pains,
KJV: divers diseases and
INT: who were by various diseases and pains

Matthew 8:17 N-AFP
GRK: καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν
NAS: AND CARRIED AWAY OUR DISEASES.
KJV: and bare [our] sicknesses.
INT: and our diseases bore

Matthew 9:35 N-AFS
GRK: θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν
NAS: kind of disease and every kind
KJV: healing every sickness and every
INT: healing every disease and every

Matthew 10:1 N-AFS
GRK: θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν
NAS: kind of disease and every kind
KJV: all manner of sickness and
INT: to heal every disease and every

Mark 1:34 N-DFP
GRK: ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ δαιμόνια
NAS: with various diseases, and cast
KJV: sick of divers diseases, and cast out
INT: were of various diseases and demons

Luke 4:40 N-DFP
GRK: εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον
NAS: with various diseases brought
KJV: with divers diseases brought
INT: had [persons] sick with diseases various brought

Luke 6:18 N-GFP
GRK: ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν καὶ
NAS: Him and to be healed of their diseases; and those
INT: of the diseases of them and

Luke 7:21 N-GFP
GRK: πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων
NAS: many [people] of diseases and afflictions
KJV: of [their] infirmities and
INT: many of diseases and afflictions

Luke 9:1 N-AFP
GRK: δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν
NAS: the demons and to heal diseases.
KJV: and to cure diseases.
INT: demons and diseases to heal

Acts 19:12 N-AFP
GRK: αὐτῶν τὰς νόσους τά τε
NAS: to the sick, and the diseases left
KJV: aprons, and the diseases departed from
INT: them the diseases the and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page