3793. ὄχλος (ochlos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3793. ὄχλος (ochlos) — 175 Occurrences

Matthew 4:25 N-NMP
GRK: ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ
NAS: Large crowds followed Him from Galilee
KJV: great multitudes of people from
INT: followed him crowds great from

Matthew 5:1 N-AMP
GRK: δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς
NAS: When Jesus saw the crowds, He went
KJV: seeing the multitudes, he went up
INT: moreover the crowds he went up on

Matthew 7:28 N-NMP
GRK: ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ
NAS: words, the crowds were amazed
KJV: sayings, the people were astonished
INT: were astonished the crowds at the

Matthew 8:1 N-NMP
GRK: ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
NAS: large crowds followed
KJV: great multitudes followed
INT: followed him crowds great

Matthew 8:18 N-AMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ αὐτὸν
NAS: saw a crowd around
KJV: saw great multitudes about him,
INT: Jesus [a] crowd around him

Matthew 9:8 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν καὶ
NAS: But when the crowds saw
KJV: But when the multitudes saw
INT: moreover the crowds marveled and

Matthew 9:23 N-AMS
GRK: καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον
NAS: the flute-players and the crowd in noisy disorder,
KJV: and the people making a noise,
INT: and the crowd making a commotion

Matthew 9:25 N-NMS
GRK: ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος εἰσελθὼν ἐκράτησεν
NAS: But when the crowd had been sent
KJV: when the people were put forth,
INT: had been put out the crowd having entered he took hold of

Matthew 9:33 N-NMP
GRK: ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες Οὐδέποτε
NAS: spoke; and the crowds were amazed,
KJV: and the multitudes marvelled,
INT: marveled the crowds saying Never

Matthew 9:36 N-AMP
GRK: δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ
NAS: Seeing the people, He felt compassion
KJV: when he saw the multitudes, he was moved with compassion
INT: moreover the crowds he was moved with compassion for

Matthew 11:7 N-DMP
GRK: λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου
NAS: to speak to the crowds about
KJV: to say unto the multitudes concerning
INT: to say to the crowds concerning John

Matthew 12:15 Noun-NMP
GRK: ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ
INT: followed him multitudes many and

Matthew 12:23 N-NMP
GRK: πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον
NAS: All the crowds were amazed,
KJV: And all the people were amazed, and
INT: all the crowds and said

Matthew 12:46 N-DMP
GRK: λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ ἡ
NAS: speaking to the crowds, behold,
KJV: talked to the people, behold,
INT: was speaking to the crowds behold the

Matthew 13:2 N-NMP
GRK: πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί ὥστε
NAS: And large crowds gathered to Him, so
KJV: great multitudes were gathered together
INT: to him crowds great so that

Matthew 13:2 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν
NAS: and the whole crowd was standing
KJV: and the whole multitude stood on
INT: all the crowd on the

Matthew 13:34 N-DMP
GRK: παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις καὶ χωρὶς
NAS: spoke to the crowds in parables,
KJV: Jesus unto the multitude in
INT: parables to the crowds and without

Matthew 13:36 N-AMP
GRK: ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς
NAS: He left the crowds and went
KJV: sent the multitude away,
INT: having dismissed the crowds he went into

Matthew 14:5 N-AMS
GRK: ἐφοβήθη τὸν ὄχλον ὅτι ὡς
NAS: he feared the crowd, because
KJV: he feared the multitude, because
INT: he feared the multitude because as

Matthew 14:13 N-NMP
GRK: ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: by Himself; and when the people heard
KJV: and when the people had heard
INT: having heard [of it] the crowds followed him

Matthew 14:14 N-AMS
GRK: εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη
NAS: a large crowd, and felt compassion
KJV: a great multitude, and
INT: he saw great a crowd and was moved with compassion

Matthew 14:15 N-AMP
GRK: ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες
NAS: send the crowds away,
KJV: past; send the multitude away, that
INT: dismiss the crowds that having gone

Matthew 14:19 N-AMP
GRK: κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ
NAS: Ordering the people to sit down
KJV: he commanded the multitude to sit down
INT: having commanded the crowds to sit down on

Matthew 14:19 N-DMP
GRK: μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις
NAS: and the disciples [gave them] to the crowds,
KJV: and the disciples to the multitude.
INT: [the] disciples to the crowds

Matthew 14:22 N-AMP
GRK: ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους
NAS: while He sent the crowds away.
KJV: while he sent the multitudes away.
INT: he would have dismissed the crowds

Matthew 14:23 N-AMP
GRK: ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς
NAS: After He had sent the crowds away,
KJV: when he had sent the multitudes away,
INT: having dismissed the crowds he went up on

Matthew 15:10 N-AMS
GRK: προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον εἶπεν αὐτοῖς
NAS: After Jesus called the crowd to Him, He said
KJV: he called the multitude, and said
INT: having called to [him] the crowd he said to them

Matthew 15:30 N-NMP
GRK: προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἔχοντες
NAS: And large crowds came to Him, bringing
KJV: And great multitudes came unto him,
INT: came to him crowds great having

Matthew 15:31 N-AMS
GRK: ὥστε τὸν ὄχλον θαυμάσαι βλέποντας
NAS: So the crowd marveled as they saw
KJV: Insomuch that the multitude wondered,
INT: so that the crowds marveled seeing

Matthew 15:32 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη
NAS: I feel compassion for the people, because
KJV: on the multitude, because
INT: toward the crowd because already

Matthew 15:33 N-AMS
GRK: ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον
NAS: such a large crowd?
KJV: to fill so great a multitude?
INT: as to satisfy a crowd so great

Matthew 15:35 N-DMS
GRK: παραγγείλας τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ
NAS: And He directed the people to sit down
KJV: he commanded the multitude to sit down
INT: he having commanded the crowds to sit down on

Matthew 15:36 N-DMP
GRK: μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις
NAS: and the disciples [gave them] to the people.
KJV: and the disciples to the multitude.
INT: disciples to the crowd

Matthew 15:39 N-AMP
GRK: ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς
NAS: And sending away the crowds, Jesus got
KJV: he sent away the multitude, and took
INT: having dismissed the crowds he entered into

Matthew 17:14 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ
NAS: When they came to the crowd, a man
KJV: to the multitude, there came
INT: to the crowd came to him

Matthew 19:2 N-NMP
GRK: ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ
NAS: and large crowds followed
KJV: And great multitudes followed him;
INT: followed him crowds great and

Matthew 20:29 N-NMS
GRK: ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς
NAS: Jericho, a large crowd followed Him.
KJV: a great multitude followed
INT: followed him a crowd great

Matthew 20:31 N-NMS
GRK: ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς
NAS: The crowd sternly told
KJV: And the multitude rebuked them,
INT: moreover [the] crowd rebuked them

Matthew 21:8 N-NMS
GRK: δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν
NAS: Most of the crowd spread their coats
KJV: a very great multitude spread
INT: moreover most of [the] crowd spread their

Matthew 21:9 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες
NAS: The crowds going ahead
KJV: And the multitudes that went before,
INT: moreover crowds those that went before

Matthew 21:11 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον Οὗτός
NAS: And the crowds were saying, This
KJV: And the multitude said, This
INT: moreover [the] crowds said This

Matthew 21:26 N-AMS
GRK: φοβούμεθα τὸν ὄχλον πάντες γὰρ
NAS: we fear the people; for they all
KJV: men; we fear the people; for all
INT: we fear the multitude all indeed

Matthew 21:46 N-AMP
GRK: ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους ἐπεὶ εἰς
NAS: Him, they feared the people, because
KJV: they feared the multitude, because
INT: they feared the crowds because as

Matthew 22:33 N-NMP
GRK: ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ
NAS: When the crowds heard
KJV: And when the multitude heard
INT: having heard the crowds were astonished at

Matthew 23:1 N-DMP
GRK: ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς
NAS: spoke to the crowds and to His disciples,
KJV: Jesus to the multitude, and
INT: spoke to the crowds and to

Matthew 26:47 N-NMS
GRK: μετ' αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ
NAS: by a large crowd with swords
KJV: him a great multitude with swords
INT: with him a crowd great with

Matthew 26:55 N-DMP
GRK: Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις Ὡς ἐπὶ
NAS: said to the crowds, Have you come
KJV: Jesus to the multitudes, Are ye come out
INT: Jesus to the crowds As against

Matthew 27:15 N-DMS
GRK: ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον ὃν
NAS: to release for the people [any] one
KJV: to release unto the people a
INT: one to the multitude prisoner whom

Matthew 27:20 N-AMP
GRK: ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται
NAS: persuaded the crowds to ask
KJV: persuaded the multitude that
INT: persuaded the crowds that they should ask for

Matthew 27:24 N-GMS
GRK: ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων Ἀθῷός
NAS: in front of the crowd, saying,
KJV: before the multitude, saying,
INT: before the crowd saying Guiltless

Mark 2:4 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ὄχλον ἀπεστέγασαν τὴν
NAS: to Him because of the crowd, they removed
KJV: for the press, they uncovered
INT: on account of the crowd they removed the

Mark 2:13 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς
NAS: and all the people were coming
KJV: and all the multitude resorted unto
INT: all the crowd came to

Mark 3:9 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ὄχλον ἵνα μὴ
KJV: because of the multitude, lest
INT: on account of the crowd that not

Mark 3:20 N-NMS
GRK: πάλιν ὁ ὄχλος ὥστε μὴ
NAS: home, and the crowd gathered
KJV: And the multitude cometh together
INT: again a crowd so that not

Mark 3:32 N-NMS
GRK: περὶ αὐτὸν ὄχλος καὶ λέγουσιν
NAS: A crowd was sitting around
KJV: And the multitude sat about
INT: around him a crowd and they said

Mark 4:1 N-NMS
GRK: πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος ὥστε
NAS: And such a very large crowd gathered
KJV: him a great multitude, so that he
INT: to him a crowd great so that

Mark 4:1 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν
NAS: and the whole crowd was by the sea
KJV: and the whole multitude was by
INT: all the crowd close to the

Mark 4:36 N-AMS
GRK: ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν
NAS: Leaving the crowd, they took Him along
KJV: when they had sent away the multitude, they took
INT: having dismissed the crowd they take with [them] him

Mark 5:21 N-NMS
GRK: πέραν συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ'
NAS: a large crowd gathered
KJV: much people gathered
INT: other side was gathered a crowd great to

Mark 5:24 N-NMS
GRK: ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς καὶ
NAS: with him; and a large crowd was following
KJV: and much people followed him,
INT: followed him a crowd great and

Mark 5:27 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο
NAS: she came up in the crowd behind
KJV: came in the press behind, and touched
INT: in the crowd behind touched

Mark 5:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν Τίς
NAS: turned around in the crowd and said,
KJV: in the press, and said,
INT: in the crowd said Who

Mark 5:31 N-AMS
GRK: Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε
NAS: to Him, You see the crowd pressing
KJV: Thou seest the multitude thronging
INT: You see the crowd pressing on you

Mark 6:34 N-AMS
GRK: εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη
NAS: a large crowd, and He felt compassion
KJV: much people, and
INT: he saw great crowd and was moved with compassion

Mark 6:45 N-AMS
GRK: ἀπολύει τὸν ὄχλον
NAS: He Himself was sending the crowd away.
KJV: he sent away the people.
INT: should dismiss the crowd

Mark 7:14 N-AMS
GRK: πάλιν τὸν ὄχλον ἔλεγεν αὐτοῖς
NAS: After He called the crowd to Him again,
KJV: all the people [unto him], he said
INT: again the crowd he said to them

Mark 7:17 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐπηρώτων αὐτὸν
NAS: he had left the crowd [and] entered
KJV: from the people, his
INT: from the crowd asked him

Mark 7:33 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ' ἰδίαν
NAS: Jesus took him aside from the crowd, by himself,
KJV: aside from the multitude, and put his
INT: from the crowd aside privately

Mark 8:1 N-GMS
GRK: πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος καὶ
NAS: a large crowd and they had
KJV: days the multitude being
INT: again great [the] crowd being and

Mark 8:2 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ὄχλον ὅτι ἤδη
NAS: I feel compassion for the people because
KJV: on the multitude, because
INT: on the crowd because already

Mark 8:6 N-DMS
GRK: παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ
NAS: And He directed the people to sit down
KJV: he commanded the people to sit down
INT: he directs the crowd to recline on

Mark 8:6 N-DMS
GRK: παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ
NAS: to them, and they served them to the people.
KJV: they did set [them] before the people.
INT: they set [it] before the crowd

Mark 8:34 N-AMS
GRK: προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς
NAS: And He summoned the crowd with His disciples,
KJV: when he had called the people [unto him] with
INT: having called to [him] the crowd with the

Mark 9:14 N-AMS
GRK: μαθητὰς εἶδον ὄχλον πολὺν περὶ
NAS: a large crowd around
KJV: he saw a great multitude about them,
INT: disciples he saw a crowd great around

Mark 9:15 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν
NAS: when the entire crowd saw
KJV: all the people, when they beheld
INT: all the crowd having seen him

Mark 9:17 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ὄχλου Διδάσκαλε ἤνεγκα
NAS: And one of the crowd answered
KJV: of the multitude answered
INT: out of the crowd Teacher I brought

Mark 9:25 N-NMS
GRK: ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίμησεν τῷ
NAS: saw that a crowd was rapidly gathering,
KJV: that the people came running together,
INT: that was running together a crowd he rebuked the

Mark 10:1 N-NMP
GRK: συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν
NAS: the Jordan; crowds gathered
KJV: of Jordan: and the people resort unto
INT: come together again crowds to him

Mark 10:46 N-GMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ὄχλου ἱκανοῦ ὁ
NAS: and a large crowd, a blind
KJV: a great number of people, blind
INT: of him and a crowd large

Mark 11:18 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ
NAS: of Him, for the whole crowd was astonished
KJV: all the people was astonished
INT: indeed the crowd were astonished at

Mark 11:32 N-AMS
GRK: ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον ἅπαντες γὰρ
NAS: they were afraid of the people, for everyone
INT: they feared the people all indeed

Mark 12:12 N-AMS
GRK: ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον ἔγνωσαν γὰρ
NAS: Him, and [yet] they feared the people, for they understood
KJV: but feared the people: for they knew
INT: they feared the crowd they knew indeed

Mark 12:37 N-NMS
GRK: ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ
NAS: And the large crowd enjoyed
KJV: And the common people heard him
INT: the great crowd heard him

Mark 12:41 N-NMS
GRK: πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν
KJV: and beheld how the people cast money
INT: how the crowd cast money

Mark 14:43 N-NMS
GRK: μετ' αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν
NAS: up accompanied by a crowd with swords
KJV: him a great multitude with swords
INT: with him a crowd with swords

Mark 15:8 N-NMS
GRK: ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι
NAS: The crowd went up and began
KJV: And the multitude crying aloud began
INT: having cried out the crowd began to beg [him to do]

Mark 15:11 N-AMS
GRK: ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον
NAS: stirred up the crowd [to ask] him to release
KJV: moved the people, that
INT: stirred up the crowd that rather

Mark 15:15 N-DMS
GRK: βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν
NAS: to satisfy the crowd, Pilate
KJV: to content the people, released
INT: desiring to the crowd that which [was] satisfactory

Luke 3:7 N-DMP
GRK: τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ'
NAS: he [began] saying to the crowds who were going
KJV: said he to the multitude that came forth
INT: to the coming out crowds to be baptized by

Luke 3:10 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες Τί
NAS: And the crowds were questioning
KJV: And the people asked him,
INT: him the crowds saying What

Luke 4:42 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν
NAS: place; and the crowds were searching
KJV: place: and the people sought him,
INT: and the crowds sought him

Luke 5:1 N-AMS
GRK: τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ
NAS: that while the crowd was pressing around
KJV: that, as the people pressed upon
INT: the [time] the crowd pressed on him

Luke 5:3 N-AMP
GRK: ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους
NAS: and [began] teaching the people from the boat.
KJV: and taught the people out of
INT: he taught the crowds

Luke 5:15 N-NMP
GRK: καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν
NAS: and large crowds were gathering
KJV: great multitudes came together
INT: and were coming crowds great to hear

Luke 5:19 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ὄχλον ἀναβάντες ἐπὶ
NAS: him in because of the crowd, they went
KJV: because of the multitude, they went
INT: on account of the crowd having gone up on

Luke 5:29 N-NMS
GRK: καὶ ἦν ὄχλος πολὺς τελωνῶν
NAS: and there was a great crowd of tax collectors
KJV: a great company of publicans
INT: and there was a multitude great of tax collectors

Luke 6:17 N-NMS
GRK: πεδινοῦ καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν
NAS: and [there was] a large crowd of His disciples,
KJV: and the company of his
INT: level and crowd large of disciples

Luke 6:19 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτουν ἅπτεσθαι
NAS: And all the people were trying
KJV: the whole multitude sought
INT: all the crowd sought to touch

Luke 7:9 N-DMS
GRK: ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν Λέγω
NAS: and said to the crowd that was following
KJV: and said unto the people that followed
INT: following him crowd said I say

Luke 7:11 N-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς
NAS: by a large crowd.
KJV: and much people.
INT: of him and a crowd great

Luke 7:12 N-NMS
GRK: χήρα καὶ ὄχλος τῆς πόλεως
NAS: and a sizeable crowd from the city
KJV: and much people of the city was
INT: a widow and a crowd of the town

Luke 7:24 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ Ἰωάννου
NAS: to speak to the crowds about
KJV: unto the people concerning
INT: to the crowds concerning John

Luke 8:4 N-GMS
GRK: Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ
NAS: When a large crowd was coming together,
KJV: when much people were gathered together,
INT: assembling moreover a crowd great and

Luke 8:19 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ὄχλον
NAS: to get to Him because of the crowd.
KJV: at him for the press.
INT: because of the crowd

Luke 8:40 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ ὄχλος ἦσαν γὰρ
NAS: returned, the people welcomed
KJV: was returned, the people [gladly] received
INT: him the crowd they were indeed

Luke 8:42 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν
NAS: But as He went, the crowds were pressing against
KJV: he went the people thronged him.
INT: he the crowds pressed around him

Luke 8:45 N-NMP
GRK: Ἐπιστάτα οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε
NAS: Master, the people are crowding
KJV: Master, the multitude throng
INT: Master the people surround you

Luke 9:11 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν
NAS: But the crowds were aware
KJV: And the people, when they knew
INT: those moreover crowds having known [it] followed

Luke 9:12 N-AMS
GRK: Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον ἵνα πορευθέντες
NAS: to Him, Send the crowd away,
KJV: Send the multitude away,
INT: Dismiss the crowd that having gone

Luke 9:16 N-DMS
GRK: παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ
NAS: to set before the people.
KJV: to set before the multitude.
INT: to set before the crowd

Luke 9:18 N-NMP
GRK: με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι
NAS: Who do the people say
KJV: Whom say the people that I am?
INT: me the crowds do pronounce to be

Luke 9:37 N-NMS
GRK: συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς
NAS: a large crowd met
KJV: the hill, much people met him.
INT: met him a crowd great

Luke 9:38 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐβόησεν λέγων
NAS: And a man from the crowd shouted,
KJV: of the company cried out,
INT: from the crowd cried out saying

Luke 11:14 N-NMP
GRK: ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι
NAS: spoke; and the crowds were amazed.
KJV: spake; and the people wondered.
INT: marveled the crowds

Luke 11:27 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ
NAS: of the women in the crowd raised
KJV: of the company lifted up
INT: from the crowd said to him

Luke 11:29 N-GMP
GRK: Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο
NAS: As the crowds were increasing,
KJV: And when the people were gathered thick together,
INT: of the moreover crowds being pressed around together he began

Luke 12:1 N-GMS
GRK: μυριάδων τοῦ ὄχλου ὥστε καταπατεῖν
NAS: after so many thousands of people had gathered together
KJV: an innumerable multitude of people, insomuch that
INT: myriads of the crowd so as to trample upon

Luke 12:13 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ Διδάσκαλε
NAS: Someone in the crowd said
KJV: one of the company said unto him,
INT: from the crowd to him Teacher

Luke 12:54 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς ὄχλοις Ὅταν ἴδητε
NAS: saying to the crowds, When
KJV: also to the people, When
INT: also to the crowds When you see

Luke 13:14 N-DMS
GRK: ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι Ἓξ
NAS: [began] saying to the crowd in response,
KJV: day, and said unto the people, There are
INT: said to the crowd Six

Luke 13:17 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ
NAS: and the entire crowd was rejoicing
KJV: and all the people rejoiced for
INT: all the crowd were rejoicing at

Luke 14:25 N-NMP
GRK: δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ
NAS: large crowds were going along
KJV: great multitudes with him:
INT: moreover him crowds great and

Luke 18:36 N-GMS
GRK: ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο
NAS: hearing a crowd going
KJV: hearing the multitude pass by,
INT: Having heard moreover a crowd passing along he asked

Luke 19:3 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ
NAS: because of the crowd, for he was small
KJV: not for the press, because he was
INT: for the crowd because

Luke 19:39 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς
NAS: of the Pharisees in the crowd said
KJV: from among the multitude said
INT: from the crowd said to

Luke 22:6 N-GMS
GRK: αὐτὸν ἄτερ ὄχλου αὐτοῖς
NAS: Him to them apart from the crowd.
KJV: in the absence of the multitude.
INT: him away from [the] crowd to them

Luke 22:47 N-NMS
GRK: λαλοῦντος ἰδοὺ ὄχλος καὶ ὁ
NAS: behold, a crowd [came], and the one called
KJV: behold a multitude, and
INT: as he was speaking behold a crowd and he who

Luke 23:4 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ὄχλους Οὐδὲν εὑρίσκω
NAS: to the chief priests and the crowds, I find
KJV: and [to] the people, I find
INT: and the crowds Nothing find I

Luke 23:48 N-NMP
GRK: οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν
NAS: And all the crowds who came together
KJV: all the people that came together
INT: the having come together crowds to the

John 5:13 N-GMS
GRK: Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν
NAS: had slipped away while there was a crowd in [that] place.
KJV: had conveyed himself away, a multitude being
INT: Jesus had moved away a crowd being in

John 6:2 N-NMS
GRK: δὲ αὐτῷ ὄχλος πολύς ὅτι
NAS: A large crowd followed Him, because
KJV: And a great multitude followed him,
INT: moreover him a crowd great because

John 6:5 N-NMS
GRK: ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς
NAS: that a large crowd was coming
KJV: saw a great company come unto
INT: that a great crowd is coming to

John 6:22 N-NMS
GRK: ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς
NAS: The next day the crowd that stood
KJV: The day following, when the people which
INT: next day the crowd which stood on

John 6:24 N-NMS
GRK: εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς
NAS: So when the crowd saw that Jesus
KJV: When the people therefore saw
INT: saw the crowd that Jesus

John 7:12 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς ὄχλοις οἱ μὲν
NAS: among the crowds concerning
KJV: among the people concerning
INT: among the crowds some indeed

John 7:12 N-AMS
GRK: πλανᾷ τὸν ὄχλον
NAS: He leads the people astray.
KJV: but he deceiveth the people.
INT: he deceives the people

John 7:20 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος Δαιμόνιον ἔχεις
NAS: The crowd answered, You have
KJV: The people answered and
INT: Answered the crowd A demon you have

John 7:31 N-GMS
GRK: Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ πολλοὶ
NAS: But many of the crowd believed
KJV: many of the people believed on
INT: of the crowd moreover many

John 7:32 N-GMS
GRK: Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ
NAS: heard the crowd muttering
KJV: heard that the people murmured
INT: Pharisees of the crowd grumbling concerning

John 7:40 N-GMS
GRK: Ἐκ τοῦ ὄχλου οὖν ἀκούσαντες
NAS: [Some] of the people therefore,
KJV: of the people therefore,
INT: [some] of the people therefore having heard

John 7:43 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὄχλῳ δι' αὐτόν
NAS: occurred in the crowd because
KJV: among the people because
INT: in the crowd because of him

John 7:49 N-NMS
GRK: ἀλλὰ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ
NAS: But this crowd which does not know
KJV: But this people who knoweth
INT: But the crowd this which

John 11:42 N-AMS
GRK: διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα
NAS: Me; but because of the people standing around
KJV: because of the people which
INT: on account of the crowd who stand around

John 12:9 N-NMS
GRK: οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ
NAS: The large crowd of the Jews then
KJV: Much people of the Jews
INT: therefore a crowd great of

John 12:12 N-NMS
GRK: ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ
NAS: the large crowd who had come
KJV: much people that were come
INT: next day the crowd great

John 12:17 N-NMS
GRK: οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν
NAS: So the people, who were with Him when
KJV: The people therefore that was
INT: therefore the crowd that was

John 12:18 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ ὄχλος ὅτι ἤκουσαν
NAS: also the people went and met
KJV: For this cause the people also met
INT: him the crowd because it heard

John 12:29 N-NMS
GRK: ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς
NAS: So the crowd [of people] who stood
KJV: The people therefore, that stood by,
INT: Therefore [the] crowd which stood [there]

John 12:34 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ ὄχλος Ἡμεῖς ἠκούσαμεν
NAS: The crowd then answered
KJV: The people answered him,
INT: him the crowd We heard

Acts 1:15 N-NMS
GRK: ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ
NAS: of the brethren (a gathering of about
KJV: (the number of names
INT: was moreover [the] number of names together

Acts 6:7 N-NMS
GRK: πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων
NAS: and a great many of the priests
KJV: a great company of the priests
INT: a great moreover multitude of the priests

Acts 8:6 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις
NAS: The crowds with one accord
KJV: And the people with one accord
INT: moreover the crowds to the things spoken

Acts 11:24 N-NMS
GRK: καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ
NAS: And considerable numbers were brought
KJV: much people was added
INT: And was added a crowd large to the

Acts 11:26 N-AMS
GRK: καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν χρηματίσαι
NAS: considerable numbers; and the disciples
KJV: taught much people. And the disciples
INT: and taught a crowd large were called

Acts 13:45 N-AMP
GRK: Ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου
NAS: saw the crowds, they were filled
KJV: saw the multitudes, they were filled
INT: Jews the crowds were filled with envy

Acts 14:11 N-NMP
GRK: οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ
NAS: When the crowds saw what
KJV: And when the people saw what
INT: and [the] crowds having seen what

Acts 14:13 N-DMP
GRK: σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν
NAS: to offer sacrifice with the crowds.
KJV: have done sacrifice with the people.
INT: with the crowds wished to sacrifice

Acts 14:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν ὄχλον κράζοντες
NAS: and rushed out into the crowd, crying
KJV: in among the people, crying out,
INT: to the crowd crying

Acts 14:18 N-AMP
GRK: κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ
NAS: they restrained the crowds from offering sacrifice
KJV: restrained they the people, that they had
INT: they stopped the crowds not

Acts 14:19 N-AMP
GRK: πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες
NAS: and having won over the crowds, they stoned
KJV: persuaded the people, and,
INT: having persuaded the crowds and having stoned

Acts 16:22 N-NMS
GRK: συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ' αὐτῶν
NAS: The crowd rose up together against
KJV: And the multitude rose up together
INT: rose up together the crowd against them

Acts 17:8 N-AMS
GRK: δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς
NAS: They stirred up the crowd and the city authorities
KJV: they troubled the people and
INT: moreover the crowd and the

Acts 17:13 N-AMP
GRK: ταράσσοντες τοὺς ὄχλους
NAS: agitating and stirring up the crowds.
KJV: and stirred up the people.
INT: stirring up the crowds

Acts 19:26 N-AMS
GRK: μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον λέγων ὅτι
NAS: a considerable number of people, saying
KJV: much people, saying
INT: turned away a great many people saying that

Acts 19:33 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν Ἀλέξανδρον
NAS: Some of the crowd concluded
KJV: out of the multitude, the Jews
INT: moreover the crowd they put forward Alexander

Acts 19:35 N-AMS
GRK: δὲ τὸν ὄχλον ὁ γραμματεύς
NAS: quieting the crowd, the town clerk
KJV: had appeased the people, he said,
INT: moreover the crowd the town clerk

Acts 21:27 N-AMS
GRK: πάντα τὸν ὄχλον καὶ ἐπέβαλον
NAS: up all the crowd and laid
KJV: stirred up all the people, and laid
INT: all the crowd and laid

Acts 21:34 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ὄχλῳ μὴ δυναμένου
NAS: But among the crowd some were shouting
KJV: among the multitude: and
INT: in the crowd not being able

Acts 21:35 N-GMS
GRK: βίαν τοῦ ὄχλου
NAS: because of the violence of the mob;
KJV: for the violence of the people.
INT: violence of the crowd

Acts 24:12 N-GMS
GRK: ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν
NAS: or causing a riot.
KJV: raising up the people, neither
INT: a tumultuous gathering making of a crowd neither in

Acts 24:18 N-GMS
GRK: οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ
NAS: without [any] crowd or
KJV: neither with multitude, nor with
INT: not with crowd nor with

Revelation 7:9 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς ὃν
NAS: a great multitude which
KJV: lo, a great multitude, which no man
INT: and behold a crowd great which

Revelation 17:15 N-NMP
GRK: λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ
NAS: are peoples and multitudes and nations
KJV: peoples, and multitudes, and nations,
INT: peoples and multitudes are and

Revelation 19:1 N-GMS
GRK: φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν
NAS: of a great multitude in heaven,
KJV: voice of much people in heaven,
INT: a voice loud of a multitude great in

Revelation 19:6 N-GMS
GRK: ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ
NAS: of a great multitude and like
KJV: the voice of a great multitude, and as
INT: as a voice of a multitude great and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page