40. ἅγιος (hagios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 40. ἅγιος (hagios) — 235 Occurrences

Matthew 1:18 Adj-GNS
GRK: ἐκ πνεύματος ἁγίου
NAS: to be with child by the Holy Spirit.
KJV: with child of the Holy Ghost.
INT: through [the] Spirit Holy

Matthew 1:20 Adj-GNS
GRK: πνεύματός ἐστιν ἁγίου
NAS: has been conceived in her is of the Holy Spirit.
KJV: is of the Holy Ghost.
INT: [the] Spirit is Holy

Matthew 3:11 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί
NAS: He will baptize you with the Holy Spirit
KJV: you with the Holy Ghost, and
INT: with [the] Spirit Holy and with fire

Matthew 4:5 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ
NAS: took Him into the holy city
KJV: up into the holy city, and
INT: to the holy city and

Matthew 7:6 Adj-ANS
GRK: δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν
NAS: what is holy to dogs,
KJV: that which is holy unto the dogs,
INT: Give that which [is] holy to the dogs

Matthew 12:32 Adj-GNS
GRK: πνεύματος τοῦ ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται
NAS: against the Holy Spirit,
KJV: against the Holy Ghost,
INT: Spirit the Holy not it will be forgiven

Matthew 24:15 Adj-DMS
GRK: ἐν τόπῳ ἁγίῳ ὁ ἀναγινώσκων
NAS: standing in the holy place
KJV: in the holy place,
INT: in [the] place holy (he who reads

Matthew 27:52 Adj-GMP
GRK: τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν
NAS: bodies of the saints who had fallen asleep
KJV: many bodies of the saints which slept
INT: of the fallen asleep saints arose

Matthew 27:53 Adj-AFS
GRK: εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ
NAS: they entered the holy city
KJV: and went into the holy city, and
INT: into the holy city and

Matthew 28:19 Adj-GNS
GRK: καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος
NAS: and the Son and the Holy Spirit,
KJV: of the Son, and of the Holy Ghost:
INT: and of the Holy Spirit

Mark 1:8 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: but He will baptize you with the Holy Spirit.
KJV: you with the Holy Ghost.
INT: with Spirit Holy

Mark 1:24 Adj-NMS
GRK: εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ
NAS: who You are -- the Holy One of God!
KJV: who thou art, the Holy One of God.
INT: you are the Holy [One] of God

Mark 3:29 Adj-ANS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκ ἔχει
NAS: against the Holy Spirit
KJV: against the Holy Ghost
INT: Spirit Holy never has

Mark 6:20 Adj-AMS
GRK: δίκαιον καὶ ἅγιον καὶ συνετήρει
NAS: that he was a righteous and holy man,
KJV: man and an holy, and observed
INT: righteous and holy and kept safe

Mark 8:38 Adj-GMP
GRK: ἀγγέλων τῶν ἁγίων
NAS: of His Father with the holy angels.
KJV: Father with the holy angels.
INT: angels holy

Mark 12:36 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἁγίῳ Εἶπεν Κύριος
NAS: said in the Holy Spirit,
KJV: said by the Holy Ghost, The LORD
INT: Spirit holy said [the] Lord

Mark 13:11 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον
NAS: for it is not you who speak, but [it is] the Holy Spirit.
KJV: that speak, but the Holy Ghost.
INT: Spirit the Holy

Luke 1:15 Adj-GNS
GRK: καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι
NAS: and he will be filled with the Holy Spirit
KJV: he shall be filled with the Holy Ghost,
INT: and [of the] Spirit holy he will be filled even

Luke 1:35 Adj-NNS
GRK: αὐτῇ Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ
NAS: and said to her, The Holy Spirit
KJV: unto her, The Holy Ghost
INT: to her Spirit [the] Holy will come upon

Luke 1:35 Adj-NNS
GRK: τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς
NAS: you; and for that reason the holy Child
KJV: also that holy thing which shall be born
INT: the born holy one will be called Son

Luke 1:41 Adj-GNS
GRK: ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ
NAS: was filled with the Holy Spirit.
KJV: was filled with the Holy Ghost:
INT: was filled with [the] Spirit Holy Elizabeth

Luke 1:49 Adj-ANS
GRK: δυνατός καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα
NAS: great things for me; And holy is His name.
KJV: great things; and holy [is] his name.
INT: mighty one and holy [is] the name

Luke 1:67 Adj-GNS
GRK: ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν
NAS: was filled with the Holy Spirit,
KJV: was filled with the Holy Ghost,
INT: was filled with [the] Spirit Holy and prophesied

Luke 1:70 Adj-GMP
GRK: στόματος τῶν ἁγίων ἀπ' αἰῶνος
NAS: by the mouth of His holy prophets
KJV: the mouth of his holy prophets, which
INT: mouth the holy of old

Luke 1:72 Adj-GFS
GRK: μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ
NAS: And to remember His holy covenant,
KJV: to remember his holy covenant;
INT: to remember [the] covenant holy of him

Luke 2:23 Adj-ANS
GRK: διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ
NAS: SHALL BE CALLED HOLY TO THE LORD),
KJV: shall be called holy to the Lord;)
INT: opening a womb holy to the Lord

Luke 2:25 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ' αὐτόν
KJV: of Israel: and the Holy Ghost was
INT: [the] Spirit was Holy upon him

Luke 2:26 Adj-GNS
GRK: πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν
NAS: revealed to him by the Holy Spirit
KJV: by the Holy Ghost,
INT: Spirit the Holy not he should see

Luke 3:16 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί
NAS: He will baptize you with the Holy Spirit
KJV: you with the Holy Ghost and
INT: with [the] Spirit Holy and with fire

Luke 3:22 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει
NAS: and the Holy Spirit descended
KJV: And the Holy Ghost descended
INT: Spirit Holy in a bodily form

Luke 4:1 Adj-GNS
GRK: πλήρης πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ
NAS: full of the Holy Spirit,
KJV: being full of the Holy Ghost
INT: full of [the] Spirit Holy returned from

Luke 4:34 Adj-NMS
GRK: εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ
NAS: who You are -- the Holy One of God!
KJV: who thou art; the Holy One of God.
INT: you are the Holy [One] of God

Luke 9:26 Adj-GMP
GRK: καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων
NAS: and [the glory] of the Father and of the holy angels.
KJV: and of the holy angels.
INT: and of the holy angels

Luke 10:21 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν
NAS: He rejoiced greatly in the Holy Spirit,
INT: Spirit holy and said

Luke 11:13 Adj-ANS
GRK: δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν
NAS: Father give the Holy Spirit to those
KJV: give the Holy Spirit
INT: will give Spirit [the] Holy to those that ask

Luke 12:10 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι
NAS: against the Holy Spirit,
KJV: against the Holy Ghost
INT: against the Holy Spirit has blasphemed

Luke 12:12 Adj-NNS
GRK: τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα διδάξει
NAS: for the Holy Spirit will teach
KJV: For the Holy Ghost shall teach
INT: the indeed Holy Spirit will teach

John 1:33 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: is the One who baptizes in the Holy Spirit.'
KJV: with the Holy Ghost.
INT: with [the] Spirit Holy

John 6:69 Adj-NMS
GRK: εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ
NAS: and have come to know that You are the Holy One of God.
INT: are the Holy One of God

John 14:26 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει
NAS: But the Helper, the Holy Spirit, whom
KJV: the Comforter, [which is] the Holy Ghost,
INT: Spirit Holy whom will send

John 17:11 Adj-VMS
GRK: ἔρχομαι πάτερ ἅγιε τήρησον αὐτοὺς
NAS: and I come to You. Holy Father,
KJV: to thee. Holy Father, keep
INT: come Father Holy keep them

John 20:22 Adj-ANS
GRK: Λάβετε πνεῦμα ἅγιον
NAS: to them, Receive the Holy Spirit.
KJV: unto them, Receive ye the Holy Ghost:
INT: Receive Spirit [the] Holy

Acts 1:2 Adj-GNS
GRK: διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο
NAS: when He was taken up [to heaven], after He had by the Holy Spirit
KJV: after that he through the Holy Ghost
INT: by [the] Spirit Holy whom he chose

Acts 1:5 Adj-DNS
GRK: πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ
NAS: but you will be baptized with the Holy Spirit
KJV: with the Holy Ghost
INT: Spirit will be baptized Holy not after

Acts 1:8 Adj-GNS
GRK: ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ'
NAS: power when the Holy Spirit
KJV: power, after that the Holy Ghost
INT: having come the Holy Spirit upon

Acts 1:16 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος
NAS: which the Holy Spirit
KJV: which the Holy Ghost
INT: Spirit Holy by [the] mouth

Acts 2:4 Adj-GNS
GRK: πάντες πνεύματος ἁγίου καὶ ἤρξαντο
NAS: filled with the Holy Spirit
KJV: all filled with the Holy Ghost, and
INT: all Spirit Holy and began

Acts 2:33 Adj-GNS
GRK: πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβὼν παρὰ
NAS: the promise of the Holy Spirit,
KJV: the promise of the Holy Ghost,
INT: Spirit Holy having received from

Acts 2:38 Adj-GNS
GRK: δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος
NAS: the gift of the Holy Spirit.
KJV: the gift of the Holy Ghost.
INT: gift of the Holy Spirit

Acts 3:14 Adj-AMS
GRK: δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον
NAS: But you disowned the Holy and Righteous One
KJV: ye denied the Holy One and the Just,
INT: moreover the holy and righteous one

Acts 3:21 Adj-GMP
GRK: στόματος τῶν ἁγίων ἀπ' αἰῶνος
NAS: by the mouth of His holy prophets
KJV: of all his holy prophets since
INT: [the] mouth of all holy from of old

Acts 4:8 Adj-GNS
GRK: πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου εἶπεν πρὸς
NAS: filled with the Holy Spirit,
KJV: filled with the Holy Ghost,
INT: having been filled with [the] Spirit Holy said to

Acts 4:25 Adj-GNS
GRK: διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυὶδ
NAS: who by the Holy Spirit,
INT: by [the] Spirit Holy [the] mouth David

Acts 4:27 Adj-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου
NAS: against Your holy servant
KJV: against thy holy child Jesus,
INT: against the holy servant of you

Acts 4:30 Adj-GMS
GRK: ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου
NAS: the name of Your holy servant
KJV: the name of thy holy child Jesus.
INT: name of the holy servant of you

Acts 4:31 Adj-GNS
GRK: ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος καὶ
NAS: filled with the Holy Spirit
KJV: all filled with the Holy Ghost, and
INT: all the Holy Spirit and

Acts 5:3 Adj-ANS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι
KJV: heart to lie to the Holy Ghost, and
INT: Spirit Holy and to keep back

Acts 5:32 Adj-ANS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν
NAS: things; and [so is] the Holy Spirit,
KJV: and [so is] also the Holy Ghost, whom
INT: Spirit Holy whom gave

Acts 6:5 Adj-GNS
GRK: καὶ πνεύματος ἁγίου καὶ Φίλιππον
NAS: of faith and of the Holy Spirit,
KJV: of faith and of the Holy Ghost, and
INT: and [of the] Spirit holy and Philip

Acts 6:13 Adj-GMS
GRK: τόπου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ
NAS: against this holy place and the Law;
KJV: against this holy place, and
INT: place holy this and

Acts 7:33 Adj-NFS
GRK: ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν
NAS: YOU ARE STANDING IS HOLY GROUND.
KJV: thou standest is holy ground.
INT: you stand ground Holy is

Acts 7:51 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε ὡς
NAS: resisting the Holy Spirit;
KJV: always resist the Holy Ghost: as
INT: Spirit Holy resist as

Acts 7:55 Adj-GNS
GRK: πλήρης πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς
NAS: full of the Holy Spirit,
KJV: full of the Holy Ghost,
INT: full of [the] Spirit Holy having looked intently into

Acts 8:15 Adj-ANS
GRK: λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον
NAS: for them that they might receive the Holy Spirit.
KJV: they might receive the Holy Ghost:
INT: they might receive [the] Spirit Holy

Acts 8:17 Adj-ANS
GRK: ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον
NAS: on them, and they were receiving the Holy Spirit.
KJV: and they received the Holy Ghost.
INT: they received [the] Spirit Holy

Acts 8:19 Adj-ANS
GRK: λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον
NAS: my hands may receive the Holy Spirit.
KJV: hands, he may receive the Holy Ghost.
INT: he might receive [the] Spirit Holy

Acts 9:13 Adj-DMP
GRK: κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν
NAS: he did to Your saints at Jerusalem;
KJV: to thy saints at
INT: evils to saints of you he did

Acts 9:17 Adj-GNS
GRK: πλησθῇς πνεύματος ἁγίου
NAS: and be filled with the Holy Spirit.
KJV: and be filled with the Holy Ghost.
INT: be filled [of the] Spirit holy

Acts 9:31 Adj-GNS
GRK: παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο
NAS: and in the comfort of the Holy Spirit,
KJV: in the comfort of the Holy Ghost,
INT: comfort of the Holy Spirit were increased

Acts 9:32 Adj-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας
NAS: also to the saints who lived
KJV: also to the saints which dwelt
INT: to the saints that inhabited

Acts 9:41 Adj-AMP
GRK: δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς
NAS: her up; and calling the saints and widows,
KJV: when he had called the saints and
INT: moreover the saints and the

Acts 10:22 Adj-GMS
GRK: ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε
NAS: was [divinely] directed by a holy angel
KJV: by an holy angel
INT: by angel a holy to send for you

Acts 10:38 Adj-DNS
GRK: θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει
NAS: anointed Him with the Holy Spirit
KJV: of Nazareth with the Holy Ghost and
INT: God [the] Spirit Holy and with power

Acts 10:44 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας
NAS: these words, the Holy Spirit fell
KJV: these words, the Holy Ghost fell
INT: Spirit Holy upon all

Acts 10:45 Adj-GNS
GRK: πνεύματος τοῦ ἁγίου ἐκκέχυται
NAS: the gift of the Holy Spirit
KJV: the gift of the Holy Ghost.
INT: Spirit holy has been poured out

Acts 10:47 Adj-ANS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς
NAS: who have received the Holy Spirit just
KJV: which have received the Holy Ghost as
INT: Spirit Holy received as

Acts 11:15 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ' αὐτοὺς
NAS: to speak, the Holy Spirit
KJV: began to speak, the Holy Ghost fell
INT: Spirit Holy upon them

Acts 11:16 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: but you will be baptized with the Holy Spirit.'
KJV: shall be baptized with the Holy Ghost.
INT: with [the] Spirit Holy

Acts 11:24 Adj-GNS
GRK: πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως
NAS: and full of the Holy Spirit
KJV: and full of the Holy Ghost and
INT: full of [the] Spirit Holy and of faith

Acts 13:2 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον Ἀφορίσατε δή
NAS: and fasting, the Holy Spirit
KJV: and fasted, the Holy Ghost said,
INT: Spirit Holy Set apart indeed

Acts 13:4 Adj-GNS
GRK: ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος κατῆλθον
NAS: being sent out by the Holy Spirit,
KJV: by the Holy Ghost,
INT: by the Holy Spirit went down

Acts 13:9 Adj-GNS
GRK: πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς
NAS: filled with the Holy Spirit,
KJV: filled with the Holy Ghost,
INT: having been filled [the] Spirit Holy having looked steadfastly upon

Acts 13:52 Adj-GNS
GRK: καὶ πνεύματος ἁγίου
NAS: with joy and with the Holy Spirit.
KJV: joy, and with the Holy Ghost.
INT: and [the] Spirit Holy

Acts 15:8 Adj-ANS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον καθὼς καὶ
NAS: to them giving them the Holy Spirit,
KJV: giving them the Holy Ghost, even
INT: Spirit Holy as also

Acts 15:28 Adj-DNS
GRK: πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ ἡμῖν
NAS: For it seemed good to the Holy Spirit
KJV: it seemed good to the Holy Ghost,
INT: Spirit holy and to us

Acts 16:6 Adj-GNS
GRK: ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι
NAS: having been forbidden by the Holy Spirit
KJV: of the Holy Ghost
INT: by the Holy Spirit to speak

Acts 19:2 Adj-ANS
GRK: Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες
NAS: to them, Did you receive the Holy Spirit
KJV: Have ye received the Holy Ghost
INT: if [the] Spirit Holy did you receive having believed

Acts 19:2 Adj-NNS
GRK: εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν
NAS: heard whether there is a Holy Spirit.
KJV: whether there be any Holy Ghost.
INT: whether [a] Spirit Holy there is did we hear

Acts 19:6 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ' αὐτούς
NAS: his hands upon them, the Holy Spirit
KJV: upon them, the Holy Ghost came
INT: Spirit Holy upon them

Acts 20:23 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν
NAS: except that the Holy Spirit
KJV: Save that the Holy Ghost witnesseth
INT: Spirit Holy in every city

Acts 20:28 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους
NAS: among which the Holy Spirit has made
KJV: the which the Holy Ghost
INT: Spirit Holy did set overseers

Acts 21:11 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον Τὸν ἄνδρα
NAS: This is what the Holy Spirit
KJV: Thus saith the Holy Ghost, So
INT: Spirit Holy The man

Acts 21:28 Adj-AMS
GRK: κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον
NAS: and has defiled this holy place.
KJV: hath polluted this holy place.
INT: defiled the holy place this

Acts 26:10 Adj-GMP
GRK: τε τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν
NAS: up many of the saints in prisons,
KJV: and many of the saints did I
INT: also of the saints I in

Acts 28:25 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ
NAS: [parting] word, The Holy Spirit
KJV: Well spake the Holy Ghost by
INT: Spirit Holy spoke by

Romans 1:2 Adj-DFP
GRK: ἐν γραφαῖς ἁγίαις
NAS: His prophets in the holy Scriptures,
KJV: prophets in the holy scriptures,)
INT: in writings holy

Romans 1:7 Adj-DMP
GRK: θεοῦ κλητοῖς ἁγίοις χάρις ὑμῖν
NAS: called [as] saints: Grace
KJV: called [to be] saints: Grace
INT: of God called saints grace to you

Romans 5:5 Adj-GNS
GRK: διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος
NAS: through the Holy Spirit
KJV: hearts by the Holy Ghost which
INT: by Spirit Holy having been given

Romans 7:12 Adj-NMS
GRK: μὲν νόμος ἅγιος καὶ ἡ
NAS: the Law is holy, and the commandment
KJV: the law [is] holy, and
INT: indeed [the] law [is] holy and the

Romans 7:12 Adj-NFS
GRK: ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία
NAS: and the commandment is holy and righteous
KJV: and the commandment holy, and just,
INT: the commandment [is] holy and righteous

Romans 8:27 Adj-GMP
GRK: ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων
NAS: He intercedes for the saints according
KJV: for the saints according
INT: he intercedes for saints

Romans 9:1 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: testifies with me in the Holy Spirit,
KJV: witness in the Holy Ghost,
INT: in [the] Spirit holy

Romans 11:16 Adj-NFS
GRK: ἡ ἀπαρχὴ ἁγία καὶ τὸ
NAS: the first piece [of dough] is holy, the lump
KJV: the firstfruit [be] holy, the lump
INT: the first-fruit [be] holy also the

Romans 11:16 Adj-NFS
GRK: ἡ ῥίζα ἁγία καὶ οἱ
NAS: the root is holy, the branches
KJV: the root [be] holy, so
INT: the root [be] holy also the

Romans 12:1 Adj-AFS
GRK: θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν τῷ θεῷ
NAS: a living and holy sacrifice,
KJV: sacrifice, holy, acceptable
INT: a sacrifice living holy to God

Romans 12:13 Adj-GMP
GRK: χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες τὴν
NAS: to the needs of the saints, practicing
KJV: to the necessity of saints; given
INT: needs of the saints share

Romans 14:17 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: and peace and joy in the Holy Spirit.
KJV: joy in the Holy Ghost.
INT: in [the] Spirit Holy

Romans 15:13 Adj-GNS
GRK: δυνάμει πνεύματος ἁγίου
NAS: by the power of the Holy Spirit.
KJV: through the power of the Holy Ghost.
INT: power [of the] Spirit Holy

Romans 15:16 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: sanctified by the Holy Spirit.
KJV: being sanctified by the Holy Ghost.
INT: by [the] Spirit holy

Romans 15:25 Adj-DMP
GRK: διακονῶν τοῖς ἁγίοις
NAS: to Jerusalem serving the saints.
KJV: Jerusalem to minister unto the saints.
INT: doing service to the saints

Romans 15:26 Adj-GMP
GRK: πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν
NAS: for the poor among the saints in Jerusalem.
KJV: for the poor saints which are at
INT: poor of the saints who [are] in

Romans 15:31 Adj-DMP
GRK: εὐπρόσδεκτος τοῖς ἁγίοις γένηται
NAS: may prove acceptable to the saints;
KJV: may be accepted of the saints;
INT: acceptable to the saints might be

Romans 16:2 Adj-GMP
GRK: ἀξίως τῶν ἁγίων καὶ παραστῆτε
NAS: in a manner worthy of the saints, and that you help
KJV: as becometh saints, and
INT: worthily of saints and you might assist

Romans 16:15 Adj-AMP
GRK: αὐτοῖς πάντας ἁγίους
NAS: and all the saints who are with them.
KJV: all the saints which are with
INT: them all saints

Romans 16:16 Adj-DNS
GRK: ἐν φιλήματι ἁγίῳ Ἀσπάζονται ὑμᾶς
NAS: one another with a holy kiss.
KJV: with an holy kiss.
INT: with a kiss holy greet you

1 Corinthians 1:2 Adj-DMP
GRK: Ἰησοῦ κλητοῖς ἁγίοις σὺν πᾶσιν
NAS: Jesus, saints by calling,
KJV: Jesus, called [to be] saints, with all
INT: Jesus called saints with all

1 Corinthians 3:17 Adj-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν οἵτινές
NAS: of God is holy, and that is what
KJV: of God is holy, which [temple] ye
INT: of God holy is which

1 Corinthians 6:1 Adj-GMP
GRK: ἐπὶ τῶν ἁγίων
NAS: and not before the saints?
KJV: not before the saints?
INT: before the saints

1 Corinthians 6:2 Adj-NMP
GRK: ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον
NAS: do you not know that the saints will judge
KJV: that the saints shall judge
INT: that the saints the world

1 Corinthians 6:19 Adj-GNS
GRK: ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν
NAS: is a temple of the Holy Spirit
KJV: the temple of the Holy Ghost
INT: in you Holy Spirit is

1 Corinthians 7:14 Adj-NNP
GRK: νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν
NAS: are unclean, but now they are holy.
KJV: now are they holy.
INT: now however holy they are

1 Corinthians 7:34 Adj-NFS
GRK: ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ
NAS: about the things of the Lord, that she may be holy both
KJV: that she may be holy both in body
INT: that she might be holy both things

1 Corinthians 12:3 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ
NAS: is Lord, except by the Holy Spirit.
KJV: but by the Holy Ghost.
INT: in [the] Spirit Holy

1 Corinthians 14:33 Adj-GMP
GRK: ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων
NAS: as in all the churches of the saints.
KJV: all churches of the saints.
INT: churches of the saints

1 Corinthians 16:1 Adj-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἁγίους ὥσπερ διέταξα
NAS: the collection for the saints, as I directed
KJV: for the saints, as
INT: for the saints as I directed

1 Corinthians 16:15 Adj-DMP
GRK: διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς
NAS: for ministry to the saints),
KJV: to the ministry of the saints,)
INT: service to the saints they devoted themselves

1 Corinthians 16:20 Adj-DNS
GRK: ἐν φιλήματι ἁγίῳ
NAS: one another with a holy kiss.
KJV: one another with an holy kiss.
INT: with a kiss holy

2 Corinthians 1:1 Adj-DMP
GRK: σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς
NAS: with all the saints who are throughout
KJV: with all the saints which are
INT: with the saints all who

2 Corinthians 6:6 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἐν ἀγάπῃ
NAS: in kindness, in the Holy Spirit,
KJV: kindness, by the Holy Ghost, by
INT: in [the] Spirit holy in love

2 Corinthians 8:4 Adj-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἁγίους
NAS: in the support of the saints,
KJV: of the ministering to the saints.
INT: for the saints

2 Corinthians 9:1 Adj-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί
NAS: this ministry to the saints;
KJV: to the saints, it is
INT: for the saints superfluous for me

2 Corinthians 9:12 Adj-GMP
GRK: ὑστερήματα τῶν ἁγίων ἀλλὰ καὶ
NAS: the needs of the saints, but is also
KJV: the want of the saints, but
INT: needs of the saints but moreover

2 Corinthians 13:12 Adj-DNS
GRK: ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι
NAS: Greet one another with a holy kiss.
KJV: one another with an holy kiss.
INT: one another with a holy kiss

2 Corinthians 13:13 Adj-NMP
GRK: ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες
NAS: All the saints greet you.
KJV: All the saints salute you.
INT: you the saints all

2 Corinthians 13:14 Adj-GNS
GRK: κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ
KJV: the communion of the Holy Ghost,
INT: fellowship of the Holy Spirit [be] with

Ephesians 1:1 Adj-DMP
GRK: θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν
NAS: of God, To the saints who are at Ephesus
KJV: of God, to the saints which are
INT: of God to the saints who are

Ephesians 1:4 Adj-AMP
GRK: εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους
NAS: of the world, that we would be holy and blameless
KJV: should be holy and
INT: to be we holy and blameless

Ephesians 1:13 Adj-DNS
GRK: ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ
NAS: you were sealed in Him with the Holy Spirit
KJV: ye were sealed with that holy Spirit
INT: of promise the Holy

Ephesians 1:15 Adj-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἁγίους
NAS: you and your love for all the saints,
KJV: unto all the saints,
INT: all the saints

Ephesians 1:18 Adj-DMP
GRK: ἐν τοῖς ἁγίοις
NAS: of His inheritance in the saints,
KJV: inheritance in the saints,
INT: in the saints

Ephesians 2:19 Adj-GMP
GRK: συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι
NAS: but you are fellow citizens with the saints, and are of God's
KJV: fellowcitizens with the saints, and
INT: fellow-citizens of the saints and of the household

Ephesians 2:21 Adj-AMS
GRK: εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ
NAS: is growing into a holy temple
KJV: groweth unto an holy temple in
INT: to a temple holy in [the] Lord

Ephesians 3:5 Adj-DMP
GRK: ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ
NAS: been revealed to His holy apostles
KJV: revealed unto his holy apostles and
INT: it was revealed to holy apostles his

Ephesians 3:8 Adj-GMP
GRK: ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ
NAS: of all saints, this
KJV: of all saints, is
INT: very least of all saints was given the

Ephesians 3:18 Adj-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ
NAS: with all the saints what
KJV: with all saints what [is] the breadth,
INT: all the saints what [is] the

Ephesians 4:12 Adj-GMP
GRK: καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον
NAS: for the equipping of the saints for the work
KJV: the perfecting of the saints, for
INT: perfecting of the saints for work

Ephesians 4:30 Adj-ANS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ
NAS: Do not grieve the Holy Spirit of God,
KJV: grieve not the holy Spirit of God,
INT: Spirit Holy of God

Ephesians 5:3 Adj-DMP
GRK: καθὼς πρέπει ἁγίοις
NAS: among you, as is proper among saints;
KJV: as becometh saints;
INT: even as is proper to saints

Ephesians 5:27 Adj-NFS
GRK: ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος
NAS: such thing; but that she would be holy and blameless.
KJV: it should be holy and
INT: that it might be holy and blameless

Ephesians 6:18 Adj-GMP
GRK: πάντων τῶν ἁγίων
NAS: and petition for all the saints,
KJV: for all saints;
INT: all saints

Philippians 1:1 Adj-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ
NAS: To all the saints in Christ
KJV: Christ, to all the saints in Christ
INT: to all the saints in Christ

Philippians 4:21 Adj-AMS
GRK: Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ
NAS: Greet every saint in Christ Jesus.
KJV: Salute every saint in Christ
INT: greet every saint in Christ

Philippians 4:22 Adj-NMP
GRK: πάντες οἱ ἅγιοι μάλιστα δὲ
NAS: All the saints greet you, especially
KJV: All the saints salute you,
INT: all the saints especially moreover

Colossians 1:2 Adj-DMP
GRK: ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς
NAS: To the saints and faithful brethren
KJV: To the saints and faithful
INT: in Colosse saints and faithful

Colossians 1:4 Adj-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἁγίους
NAS: you have for all the saints;
KJV: ye have] to all the saints,
INT: all the saints

Colossians 1:12 Adj-GMP
GRK: κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ
NAS: in the inheritance of the saints in Light.
KJV: of the inheritance of the saints in
INT: inheritance of the saints in

Colossians 1:22 Adj-AMP
GRK: παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους
NAS: you before Him holy and blameless
KJV: to present you holy and unblameable
INT: to present you holy and unblameable

Colossians 1:26 Adj-DMP
GRK: ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ
NAS: been manifested to His saints,
KJV: is made manifest to his saints:
INT: was made manifest to the saints of him

Colossians 3:12 Adj-NMP
GRK: τοῦ θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι
NAS: of God, holy and beloved,
KJV: the elect of God, holy and beloved,
INT: of God holy and beloved

1 Thessalonians 1:5 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ ἐν
NAS: in power and in the Holy Spirit
KJV: and in the Holy Ghost, and
INT: in [the] Spirit Holy and with

1 Thessalonians 1:6 Adj-GNS
GRK: χαρᾶς πνεύματος ἁγίου
NAS: with the joy of the Holy Spirit,
KJV: with joy of the Holy Ghost:
INT: joy of [the] Spirit Holy

1 Thessalonians 3:13 Adj-GMP
GRK: πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ ἀμήν
NAS: Jesus with all His saints.
KJV: all his saints.
INT: all the saints of him amen

1 Thessalonians 4:8 Adj-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς
NAS: who gives His Holy Spirit
KJV: us his holy Spirit.
INT: of him Holy to us

1 Thessalonians 5:26 Adj-DNS
GRK: ἐν φιλήματι ἁγίῳ
NAS: all the brethren with a holy kiss.
KJV: the brethren with an holy kiss.
INT: with a kiss holy

2 Thessalonians 1:10 Adj-DMP
GRK: ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ
NAS: to be glorified in His saints on that day,
KJV: in his saints, and to be admired
INT: in the saints of him and

1 Timothy 5:10 Adj-GMP
GRK: ἐξενοδόχησεν εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν
NAS: if she has washed the saints' feet, if
KJV: she have washed the saints' feet,
INT: she entertained strangers if saints' feet she washed

2 Timothy 1:9 Adj-DFS
GRK: καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ οὐ κατὰ
NAS: us and called us with a holy calling,
KJV: called [us] with an holy calling,
INT: having called [us] with a calling holy not according to

2 Timothy 1:14 Adj-GNS
GRK: διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος
NAS: through the Holy Spirit
KJV: keep by the Holy Ghost which
INT: by [the] Spirit Holy who dwells

Titus 3:5 Adj-GNS
GRK: ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου
NAS: and renewing by the Holy Spirit,
KJV: and renewing of the Holy Ghost;
INT: renewing of [the] Spirit Holy

Philemon 1:5 Adj-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἁγίους
NAS: and toward all the saints;
KJV: toward all saints;
INT: all the saints

Philemon 1:7 Adj-GMP
GRK: σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ
NAS: the hearts of the saints have been refreshed
KJV: the bowels of the saints are refreshed
INT: hearts of the saints have been refreshed by

Hebrews 2:4 Adj-GNS
GRK: καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς κατὰ
NAS: and by gifts of the Holy Spirit
KJV: gifts of the Holy Ghost,
INT: and of [the] Spirit Holy distributions according to

Hebrews 3:1 Adj-VMP
GRK: Ὅθεν ἀδελφοὶ ἅγιοι κλήσεως ἐπουρανίου
NAS: Therefore, holy brethren, partakers
KJV: Wherefore, holy brethren, partakers
INT: Therefore brothers holy of [the] calling heavenly

Hebrews 3:7 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον Σήμερον ἐὰν
NAS: just as the Holy Spirit
KJV: Wherefore (as the Holy Ghost saith,
INT: Spirit Holy today if

Hebrews 6:4 Adj-GNS
GRK: γενηθέντας πνεύματος ἁγίου
NAS: partakers of the Holy Spirit,
KJV: were made partakers of the Holy Ghost,
INT: having become of [the] Spirit Holy

Hebrews 6:10 Adj-DMP
GRK: διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες
NAS: and in still ministering to the saints.
KJV: in that ye have ministered to the saints, and
INT: having ministered to the saints and [still] ministering

Hebrews 8:2 Adj-GNP
GRK: τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ
INT: of the holy places minister and

Hebrews 9:1 Adj-NNS
GRK: τό τε ἅγιον κοσμικόν
INT: and sanctuary an earthly [one]

Hebrews 9:2 Adj-NFS
GRK: ἥτις λέγεται Ἅγια
INT: which is called holy

Hebrews 9:3 Adj-NFS
GRK: ἡ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων
INT: which [is] called holy of holies

Hebrews 9:3 Adj-GNP
GRK: λεγομένη Ἅγια Ἁγίων
INT: [is] called holy of holies

Hebrews 9:8 Adj-GNS
GRK: πνεύματος τοῦ ἁγίου μήπω πεφανερῶσθαι
NAS: The Holy Spirit [is] signifying
KJV: The Holy Ghost this
INT: Spirit Holy [that] not yet has been made manifest

Hebrews 9:8 Adj-GNP
GRK: τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι
INT: the of the holy places way still

Hebrews 9:12 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ ἅγια αἰωνίαν λύτρωσιν
INT: into the holy place eternal redemption

Hebrews 9:24 Adj-ANP
GRK: χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια Χριστός ἀντίτυπα
INT: made by hands entered holy places Christ figures

Hebrews 9:25 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ ἅγια κατ' ἐνιαυτὸν
INT: into the holy places every year

Hebrews 10:15 Adj-NNS
GRK: πνεῦμα τὸ ἅγιον μετὰ γὰρ
NAS: And the Holy Spirit also
KJV: [Whereof] the Holy Ghost also
INT: Spirit Holy with indeed

Hebrews 10:19 Adj-GNP
GRK: εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ
INT: enter the holy places by the

Hebrews 13:11 Adj-ANP
GRK: εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ
INT: into the holy places by the

Hebrews 13:24 Adj-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἁγίους Ἀσπάζονται ὑμᾶς
NAS: and all the saints. Those
KJV: and all the saints. They of Italy
INT: all the saints greet you

1 Peter 1:12 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ'
NAS: who preached the gospel to you by the Holy Spirit
KJV: unto you with the Holy Ghost sent down
INT: by [the] Spirit Holy having been sent from

1 Peter 1:15 Adj-AMS
GRK: καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ
NAS: but like the Holy One who called
KJV: you is holy, so
INT: having called you [is] holy also yourselves

1 Peter 1:15 Adj-NMP
GRK: καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ
NAS: the Holy One who called
KJV: be ye holy in all
INT: also yourselves holy in all

1 Peter 1:16 Adj-NMP
GRK: γέγραπται ὅτι Ἅγιοι ἔσεσθε ὅτι
NAS: it is written, YOU SHALL BE HOLY, FOR I AM HOLY.
KJV: it is written, Be ye holy; for I
INT: it has been written Holy be you for

1 Peter 1:16 Adj-NMS
GRK: ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι
NAS: YOU SHALL BE HOLY, FOR I AM HOLY.
KJV: I am holy.
INT: for I holy am

1 Peter 2:5 Adj-NNS
GRK: εἰς ἱεράτευμα ἅγιον ἀνενέγκαι πνευματικὰς
NAS: house for a holy priesthood,
KJV: house, an holy priesthood,
INT: into a priesthood holy to offer spiritual

1 Peter 2:9 Adj-NNS
GRK: ἱεράτευμα ἔθνος ἅγιον λαὸς εἰς
NAS: PRIESTHOOD, A HOLY NATION,
KJV: priesthood, an holy nation,
INT: priesthood a nation holy a people for

1 Peter 3:5 Adj-NFP
GRK: καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ
NAS: in former times the holy women
KJV: in the old time the holy women
INT: also the holy women

2 Peter 1:18 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει
NAS: from heaven when we were with Him on the holy mountain.
KJV: him in the holy mount.
INT: on the holy mount

2 Peter 1:21 Adj-GNS
GRK: ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν
NAS: but men moved by the Holy Spirit spoke
KJV: of man: but holy men of God
INT: by [the] Spirit Holy being carried spoke

2 Peter 2:21 Adj-GFS
GRK: παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς
NAS: it, to turn away from the holy commandment
KJV: from the holy commandment
INT: having been delivered to them holy commandment

2 Peter 3:2 Adj-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ
NAS: spoken beforehand by the holy prophets
KJV: by the holy prophets,
INT: by the holy prophets and

2 Peter 3:11 Adj-DFP
GRK: ὑμᾶς ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ
NAS: of people ought you to be in holy conduct
KJV: to be in [all] holy conversation and
INT: you in holy conduct and

1 John 2:20 Adj-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἁγίου καὶ οἴδατε
NAS: an anointing from the Holy One, and you all
KJV: from the Holy One, and
INT: from the Holy [One] and you know

1 John 5:7 Adj-NNS
GRK: καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ
KJV: the Word, and the Holy Ghost: and
INT: and the Holy Spirit and

Jude 1:3 Adj-DMP
GRK: παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει
NAS: handed down to the saints.
KJV: delivered unto the saints.
INT: having been delivered to the saints faith

Jude 1:14 Adj-DFP
GRK: Κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ
NAS: with many thousands of His holy ones,
KJV: ten thousands of his saints,
INT: [the] Lord amidst holy myriads his

Jude 1:20 Adj-DFS-S
GRK: ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει
NAS: yourselves up on your most holy
KJV: on your most holy faith,
INT: yourselves the most holy of you faith

Jude 1:20 Adj-DNS
GRK: ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι
NAS: up on your most holy faith,
KJV: praying in the Holy Ghost,
INT: in [the] Spirit Holy praying

Revelation 3:7 Adj-NMS
GRK: λέγει ὁ ἅγιος ὁ ἀληθινός
NAS: write: He who is holy, who is TRUE,
KJV: saith he that is holy, he that is true,
INT: says the Holy the true [one]

Revelation 4:8 Adj-NMS
GRK: νυκτὸς λέγοντες Ἅγιος ἅγιος ἅγιος
NAS: to say, HOLY, HOLY,
KJV: night, saying, Holy, holy, holy,
INT: night saying Holy Holy Holy

Revelation 4:8 Adj-NMS
GRK: λέγοντες Ἅγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος
NAS: HOLY, HOLY, HOLY
KJV: saying, Holy, holy, holy, Lord
INT: saying Holy Holy Holy Lord

Revelation 4:8 Adj-NMS
GRK: Ἅγιος ἅγιος ἅγιος Κύριος ὁ
NAS: HOLY, HOLY, HOLY [is] THE LORD GOD,
KJV: Holy, holy, holy, Lord God
INT: Holy Holy Holy Lord

Revelation 5:8 Adj-GMP
GRK: προσευχαὶ τῶν ἁγίων
NAS: which are the prayers of the saints.
KJV: are the prayers of saints.
INT: prayers of the saints

Revelation 6:10 Adj-NMS
GRK: δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ἀληθινός
NAS: O Lord, holy and TRUE,
KJV: long, O Lord, holy and true,
INT: Lord holy and true

Revelation 8:3 Adj-GMP
GRK: προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ
NAS: of all the saints on the golden
KJV: of all saints upon
INT: prayers of the saints all upon

Revelation 8:4 Adj-GMP
GRK: προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς
NAS: with the prayers of the saints, went
KJV: [which came] with the prayers of the saints, ascended up
INT: prayers of the saints out of [the] hand

Revelation 11:2 Adj-AFS
GRK: πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας
NAS: and they will tread under foot the holy city
KJV: and the holy city
INT: city holy will they trample upon months

Revelation 11:18 Adj-DMP
GRK: καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς
NAS: the prophets and the saints and those
KJV: and to the saints, and
INT: and to the saints and to those who

Revelation 13:7 Adj-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι
NAS: war with the saints and to overcome
KJV: war with the saints, and to overcome
INT: with the saints and to overcome

Revelation 13:10 Adj-GMP
GRK: πίστις τῶν ἁγίων
NAS: and the faith of the saints.
KJV: and the faith of the saints.
INT: faith of the saints

Revelation 14:10 Adj-GMP
GRK: ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον
NAS: in the presence of the holy angels
KJV: in the presence of the holy angels,
INT: before angels holy and before

Revelation 14:12 Adj-GMP
GRK: ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν οἱ
NAS: is the perseverance of the saints who keep
KJV: the patience of the saints: here
INT: endurance of the saints is they who

Revelation 16:6 Adj-GMP
GRK: ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν
NAS: out the blood of saints and prophets,
KJV: the blood of saints and
INT: because [the] blood of saints and of prophets

Revelation 17:6 Adj-GMP
GRK: αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ
NAS: with the blood of the saints, and with the blood
KJV: with the blood of the saints, and with
INT: blood of the saints and with

Revelation 18:20 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ
NAS: her, O heaven, and you saints and apostles
KJV: and [ye] holy apostles
INT: and [you] holy and the

Revelation 18:24 Adj-GMP
GRK: προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ
NAS: of prophets and of saints and of all
KJV: of prophets, and of saints, and of all
INT: of prophets and saints was found and

Revelation 19:8 Adj-GMP
GRK: δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν
NAS: is the righteous acts of the saints.
KJV: is the righteousness of saints.
INT: righteousnesses of the saints is

Revelation 20:6 Adj-NMS
GRK: μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων
NAS: Blessed and holy is the one who has
KJV: and holy [is] he that hath
INT: Blessed and holy [is] he who has

Revelation 20:9 Adj-GMP
GRK: παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν
NAS: the camp of the saints and the beloved
KJV: the camp of the saints about,
INT: camp of the saints and the

Revelation 21:2 Adj-AFS
GRK: πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν
NAS: And I saw the holy city, new
KJV: John saw the holy city, new
INT: city holy Jerusalem new

Revelation 21:10 Adj-AFS
GRK: πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν
NAS: and showed me the holy city,
KJV: city, the holy Jerusalem,
INT: city holy Jerusalem descending

Revelation 22:11 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι
NAS: righteousness; and the one who is holy, still
KJV: and he that is holy, let him be holy
INT: and he that [is] holy let him be holy still

Revelation 22:19 Adj-GFS
GRK: πόλεως τῆς ἁγίας τῶν γεγραμμένων
NAS: of life and from the holy city,
KJV: and out of the holy city, and
INT: city holy of those who are written

revelation 22:21 Art-GMP
GRK: μετὰ πάντων ἁγίων ἀμήν
INT: [be] with all the saints Amen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page