4126. πλέω, (pleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4126. πλέω, (pleó) — 6 Occurrences

Luke 8:23 V-PPA-GMP
GRK: πλεόντων δὲ αὐτῶν
NAS: But as they were sailing along He fell asleep;
KJV: But as they sailed he fell asleep: and
INT: they sailed moreover of them

Acts 21:3 V-IIA-1P
GRK: αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν εἰς Συρίαν
NAS: it on the left, we kept sailing to Syria
KJV: on the left hand, and sailed into
INT: it on the left we sailed to Syria

Acts 27:2 V-PNA
GRK: Ἀδραμυττηνῷ μέλλοντι πλεῖν εἰς τοὺς
NAS: which was about to sail to the regions
KJV: meaning to sail by
INT: of Adramyttium about to navigate to the

Acts 27:6 V-PPA-ANS
GRK: πλοῖον Ἀλεξανδρινὸν πλέον εἰς τὴν
NAS: ship sailing for Italy,
KJV: of Alexandria sailing into
INT: a ship of Alexandria sailing to

Acts 27:24 V-PPA-AMP
GRK: πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ
NAS: those who are sailing with you.'
KJV: thee all them that sail with thee.
INT: all those sailing with you

Revelation 18:17 V-PPA-NMS
GRK: ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ναῦται
INT: to a place sail and sailors

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page