4750. στόμα (stoma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4750. στόμα (stoma) — 78 Occurrences

Matthew 4:4 N-GNS
GRK: ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ
NAS: THAT PROCEEDS OUT OF THE MOUTH OF GOD.'
KJV: out of the mouth of God.
INT: coming out of [the] mouth of God

Matthew 5:2 N-ANS
GRK: ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν
NAS: He opened His mouth and [began] to teach
KJV: he opened his mouth, and taught them,
INT: having opened the mouth of him he taught

Matthew 12:34 N-NNS
GRK: καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ
NAS: what is good? For the mouth speaks
KJV: of the heart the mouth speaketh.
INT: heart the mouth speaks

Matthew 13:35 N-ANS
GRK: παραβολαῖς τὸ στόμα μου ἐρεύξομαι
NAS: I WILL OPEN MY MOUTH IN PARABLES;
KJV: I will open my mouth in parables;
INT: parables the mouth of me I will utter

Matthew 15:11 N-ANS
GRK: εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν
NAS: enters into the mouth [that] defiles
KJV: into the mouth defileth
INT: into the mouth defiles the

Matthew 15:11 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ
NAS: proceeds out of the mouth, this
KJV: out of the mouth, this
INT: out of the mouth this defiles

Matthew 15:17 N-ANS
GRK: εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν
NAS: that goes into the mouth passes
KJV: entereth in at the mouth goeth into
INT: into the mouth into the

Matthew 15:18 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς
NAS: But the things that proceed out of the mouth come
KJV: out of the mouth come forth
INT: out of the mouth out of the

Matthew 17:27 N-ANS
GRK: ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις
NAS: up; and when you open its mouth, you will find
KJV: his mouth, thou shalt find
INT: having opened the mouth of it you will find

Matthew 18:16 N-GNS
GRK: ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων
NAS: with you, so that BY THE MOUTH OF TWO
KJV: that in the mouth of two or
INT: that upon [the] testimony of two witnesses

Matthew 21:16 N-GNS
GRK: ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ
NAS: read, OUT OF THE MOUTH OF INFANTS
KJV: Out of the mouth of babes and
INT: Out of [the] mouth of little children and

Luke 1:64 N-NNS
GRK: δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα
NAS: And at once his mouth was opened
KJV: And his mouth was opened immediately,
INT: moreover the mouth of him immediately

Luke 1:70 N-GNS
GRK: ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων
NAS: As He spoke by the mouth of His holy
KJV: he spake by the mouth of his holy
INT: he spoke by mouth the holy

Luke 4:22 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ
NAS: which were falling from His lips; and they were saying,
KJV: out of his mouth. And they said,
INT: out of the mouth of him and

Luke 6:45 N-NNS
GRK: λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ
NAS: what is evil; for his mouth speaks
KJV: of the heart his mouth speaketh.
INT: speaks the mouth of him

Luke 11:54 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ
KJV: his mouth, that
INT: out of the mouth of him

Luke 19:22 N-GNS
GRK: Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω
NAS: He said to him, 'By your own words I will judge
KJV: thine own mouth will I judge
INT: Out of the mouth of you I will judge

Luke 21:15 N-ANS
GRK: δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν
NAS: for I will give you utterance and wisdom
KJV: will give you a mouth and wisdom,
INT: will give you a mouth and wisdom

Luke 21:24 N-DNS
GRK: καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ
NAS: and they will fall by the edge of the sword,
KJV: they shall fall by the edge of the sword,
INT: And they will fall by [the] edge of [the] sword and

Luke 22:71 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ
NAS: it ourselves from His own mouth.
KJV: of his own mouth.
INT: from the mouth of him

John 19:29 N-DNS
GRK: αὐτοῦ τῷ στόματι
NAS: and brought it up to His mouth.
KJV: and put [it] to his mouth.
INT: it to the mouth

Acts 1:16 N-GNS
GRK: ἅγιον διὰ στόματος Δαυὶδ περὶ
NAS: foretold by the mouth of David
KJV: by the mouth of David
INT: Holy by [the] mouth of David concerning

Acts 3:18 N-GNS
GRK: προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τῶν
NAS: announced beforehand by the mouth of all
KJV: by the mouth of all
INT: foretold by [the] mouth of all the

Acts 3:21 N-GNS
GRK: θεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων
NAS: spoke by the mouth of His holy
KJV: hath spoken by the mouth of all his
INT: God by [the] mouth of all holy

Acts 4:25 N-GNS
GRK: πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυὶδ παιδός
NAS: Spirit, [through] the mouth of our father
KJV: Who by the mouth of thy servant
INT: [the] Spirit Holy [the] mouth David servant

Acts 8:32 N-ANS
GRK: ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ
NAS: SO HE DOES NOT OPEN HIS MOUTH.
KJV: not his mouth:
INT: he opens the mouth of him

Acts 8:35 N-ANS
GRK: Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ
NAS: opened his mouth, and beginning
KJV: opened his mouth, and began
INT: Philip the mouth of him and

Acts 10:34 N-ANS
GRK: Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν Ἐπ'
NAS: Opening his mouth, Peter said:
KJV: Peter opened [his] mouth, and said, Of
INT: Peter [his] mouth said certainly

Acts 11:8 N-ANS
GRK: εἰς τὸ στόμα μου
NAS: has ever entered my mouth.'
KJV: into my mouth.
INT: into the mouth of me

Acts 15:7 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι
NAS: among you, that by my mouth the Gentiles
KJV: by my mouth should hear the word
INT: by the mouth of me [for] to hear

Acts 18:14 N-ANS
GRK: ἀνοίγειν τὸ στόμα εἶπεν ὁ
NAS: to open his mouth, Gallio
KJV: to open [his] mouth, Gallio
INT: to open [his] mouth said

Acts 22:14 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ
NAS: an utterance from His mouth.
KJV: of his mouth.
INT: out of the mouth of him

Acts 23:2 N-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ στόμα
NAS: him to strike him on the mouth.
KJV: to smite him on the mouth.
INT: his mouth

Romans 3:14 N-NNS
GRK: ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ
NAS: WHOSE MOUTH IS FULL OF CURSING
KJV: Whose mouth [is] full of cursing
INT: of whom the mouth of cursing and

Romans 3:19 N-NNS
GRK: ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ καὶ
NAS: that every mouth may be closed
KJV: that every mouth may be stopped, and
INT: that every mouth might be stopped and

Romans 10:8 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματί σου καὶ
NAS: IS NEAR YOU, IN YOUR MOUTH AND IN YOUR HEART--
KJV: [even] in thy mouth, and in
INT: in the mouth of you and

Romans 10:9 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματί σου ὅτι
NAS: you confess with your mouth Jesus
KJV: with thy mouth the Lord Jesus,
INT: with the mouth of you

Romans 10:10 N-DNS
GRK: εἰς δικαιοσύνην στόματι δὲ ὁμολογεῖται
NAS: in righteousness, and with the mouth he confesses,
KJV: and with the mouth confession is made
INT: to righteousness in mouth moreover is confession

Romans 15:6 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν
NAS: you may with one voice glorify
KJV: [and] one mouth glorify God,
INT: with one mouth you might glorify the

2 Corinthians 6:11 N-NNS
GRK: Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν
NAS: Our mouth has spoken freely
KJV: our mouth is open
INT: the mouth of us has been opened

2 Corinthians 13:1 N-GNS
GRK: ὑμᾶς ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων
NAS: IS TO BE CONFIRMED BY THE TESTIMONY OF TWO
KJV: you. In the mouth of two or
INT: you In [the] mouth of two witnesses

Ephesians 4:29 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ
NAS: proceed from your mouth, but only
KJV: out of your mouth, but that which
INT: out of the mouth of you not

Ephesians 6:19 N-GNS
GRK: ἀνοίξει τοῦ στόματός μου ἐν
NAS: to me in the opening of my mouth, to make known
KJV: my mouth boldly,
INT: [the] opening of the mouth of me with

Colossians 3:8 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν
NAS: [and] abusive speech from your mouth.
KJV: out of your mouth.
INT: out of the mouth of you

2 Thessalonians 2:8 N-GNS
GRK: πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ
NAS: with the breath of His mouth and bring to an end
KJV: of his mouth, and
INT: breath of the mouth of him and

2 Timothy 4:17 N-GNS
GRK: ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος
NAS: out of the lion's mouth.
KJV: out of the mouth of the lion.
INT: I was delivered out of [the] mouth of the lion

Hebrews 11:33 N-ANP
GRK: ἐπαγγελιῶν ἔφραξαν στόματα λεόντων
NAS: promises, shut the mouths of lions,
KJV: promises, stopped the mouths of lions,
INT: promises stopped [the] mouths of lions

Hebrews 11:34 N-ANP
GRK: πυρός ἔφυγον στόματα μαχαίρης ἐδυναμώθησαν
NAS: escaped the edge of the sword,
KJV: escaped the edge of the sword,
INT: of fire escaped [the] mouths of [the] sword acquired strength

James 3:3 N-ANP
GRK: εἰς τὰ στόματα βάλλομεν εἰς
NAS: into the horses' mouths so
KJV: in the horses' mouths, that they
INT: in the mouths we put for

James 3:10 N-GNS
GRK: τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία
NAS: from the same mouth come
KJV: the same mouth proceedeth
INT: the same mouth goes forth blessing

1 Peter 2:22 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ
NAS: WAS ANY DECEIT FOUND IN HIS MOUTH;
KJV: in his mouth:
INT: in the mouth of him

2 John 1:12 N-ANS
GRK: ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα
NAS: to you and speak face to face,
KJV: and speak face to face,
INT: you and mouth to mouth

2 John 1:12 N-ANS
GRK: στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι ἵνα
NAS: face to face, so
KJV: face to face, that our
INT: mouth to mouth to speak that

3 John 1:14 N-ANS
GRK: ἰδεῖν καὶ στόμα πρὸς στόμα
NAS: and we will speak face to face.
KJV: and we shall speak face to face.
INT: to see and mouth to mouth

3 John 1:14 N-ANS
GRK: στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν Εἰρήνη
NAS: face to face. [15]Peace
KJV: face to face. Peace [be] to thee.
INT: mouth to mouth we will speak Peace

Jude 1:16 N-NNS
GRK: καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ
KJV: their mouth speaketh
INT: and the mouth of them speaks

Revelation 1:16 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία
NAS: stars, and out of His mouth came
KJV: out of his mouth went a sharp
INT: out of the mouth of him a sword

Revelation 2:16 N-GNS
GRK: ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου
NAS: them with the sword of My mouth.
KJV: the sword of my mouth.
INT: sword the mouth of me

Revelation 3:16 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματός μου
NAS: I will spit you out of My mouth.
KJV: out of my mouth.
INT: out of the mouth of me

Revelation 9:17 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται
NAS: of lions; and out of their mouths proceed
KJV: out of their mouths issued fire
INT: out of the mouths of them goes out

Revelation 9:18 N-GNP
GRK: ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν
NAS: which proceeded out of their mouths.
KJV: out of their mouths.
INT: out of the mouths of them

Revelation 9:19 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστὶν
NAS: of the horses is in their mouths and in their tails;
KJV: in their mouth, and in
INT: in the mouths of them are

Revelation 10:9 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματί σου ἔσται
NAS: bitter, but in your mouth it will be sweet
KJV: in thy mouth sweet as
INT: in the mouth of you it will be

Revelation 10:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματί μου ὡς
NAS: and ate it, and in my mouth it was sweet
KJV: in my mouth sweet as
INT: in the mouth of me as

Revelation 11:5 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ
NAS: flows out of their mouth and devours
KJV: out of their mouth, and devoureth
INT: of the mouth of them and

Revelation 12:15 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω
NAS: a river out of his mouth after
KJV: out of his mouth water as
INT: out of the mouth of him after

Revelation 12:16 N-ANS
GRK: γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ
NAS: opened its mouth and drank
KJV: opened her mouth, and swallowed up
INT: earth the mouth of it and

Revelation 12:16 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ
NAS: the dragon poured out of his mouth.
KJV: out of his mouth.
INT: out of the mouth of him

Revelation 13:2 N-NNS
GRK: καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς
NAS: [those] of a bear, and his mouth like
KJV: and his mouth as the mouth
INT: and the mouth of it as

Revelation 13:2 N-NNS
GRK: αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος καὶ
NAS: like the mouth of a lion.
KJV: mouth as the mouth of a lion: and
INT: of it as [the] mouth of a lion and

Revelation 13:5 N-NNS
GRK: ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα
NAS: There was given to him a mouth speaking
KJV: unto him a mouth speaking
INT: was given to it a mouth speaking great things

Revelation 13:6 N-ANS
GRK: ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς
NAS: And he opened his mouth in blasphemies
KJV: he opened his mouth in blasphemy
INT: it opened the mouth of it for

Revelation 14:5 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ
NAS: was found in their mouth; they are blameless.
KJV: in their mouth was found no
INT: in the mouth of them not

Revelation 16:13 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος
NAS: And I saw [coming] out of the mouth of the dragon
KJV: [come] out of the mouth of the dragon,
INT: out of the mouth of the dragon

Revelation 16:13 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου
NAS: of the dragon and out of the mouth of the beast
KJV: and out of the mouth of the beast, and
INT: out of the mouth of the beast

Revelation 16:13 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου
NAS: of the beast and out of the mouth of the false prophet,
KJV: out of the mouth of the false prophet.
INT: out of of the mouth of the false prophet

Revelation 19:15 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται
NAS: From His mouth comes a sharp
KJV: out of his mouth goeth a sharp
INT: out of the mouth of him goes forth

Revelation 19:21 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ
NAS: which came from the mouth of Him who sat
KJV: out of his mouth: and all
INT: out of the mouth of him and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page