στόματι
Englishman's Concordance
στόματι (stomati) — 11 Occurrences

Luke 21:24 N-DNS
GRK: καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ
NAS: and they will fall by the edge of the sword,
KJV: they shall fall by the edge of the sword,
INT: And they will fall by [the] edge of [the] sword and

John 19:29 N-DNS
GRK: αὐτοῦ τῷ στόματι
NAS: and brought it up to His mouth.
KJV: and put [it] to his mouth.
INT: it to the mouth

Romans 10:8 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματί σου καὶ
NAS: IS NEAR YOU, IN YOUR MOUTH AND IN YOUR HEART--
KJV: [even] in thy mouth, and in
INT: in the mouth of you and

Romans 10:9 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματί σου ὅτι
NAS: you confess with your mouth Jesus
KJV: with thy mouth the Lord Jesus,
INT: with the mouth of you

Romans 10:10 N-DNS
GRK: εἰς δικαιοσύνην στόματι δὲ ὁμολογεῖται
NAS: in righteousness, and with the mouth he confesses,
KJV: and with the mouth confession is made
INT: to righteousness in mouth moreover is confession

Romans 15:6 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν
NAS: you may with one voice glorify
KJV: [and] one mouth glorify God,
INT: with one mouth you might glorify the

1 Peter 2:22 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ
NAS: WAS ANY DECEIT FOUND IN HIS MOUTH;
KJV: in his mouth:
INT: in the mouth of him

Revelation 9:19 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστὶν
NAS: of the horses is in their mouths and in their tails;
KJV: in their mouth, and in
INT: in the mouths of them are

Revelation 10:9 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματί σου ἔσται
NAS: bitter, but in your mouth it will be sweet
KJV: in thy mouth sweet as
INT: in the mouth of you it will be

Revelation 10:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματί μου ὡς
NAS: and ate it, and in my mouth it was sweet
KJV: in my mouth sweet as
INT: in the mouth of me as

Revelation 14:5 N-DNS
GRK: ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ
NAS: was found in their mouth; they are blameless.
KJV: in their mouth was found no
INT: in the mouth of them not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page