4893. συνείδησις (suneidésis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4893. συνείδησις (suneidésis) — 30 Occurrences

Acts 23:1 N-DFS
GRK: ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι
NAS: good conscience before God
KJV: good conscience before God
INT: I in all conscience good have conducted myself

Acts 24:16 N-AFS
GRK: ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς
NAS: a blameless conscience [both] before
KJV: always a conscience void of offence
INT: exercise without offense a conscience to have toward

Romans 2:15 N-GFS
GRK: αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ
NAS: in their hearts, their conscience bearing witness
KJV: their conscience also bearing witness,
INT: their conscience and between

Romans 9:1 N-GFS
GRK: μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν
NAS: I am not lying, my conscience testifies
KJV: not, my conscience also bearing me
INT: me the conscience of me in [the]

Romans 13:5 N-AFS
GRK: διὰ τὴν συνείδησιν
NAS: but also for conscience' sake.
KJV: but also for conscience sake.
INT: on account of the conscience

1 Corinthians 8:7 N-NFS
GRK: καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς
NAS: it were sacrificed to an idol; and their conscience being
KJV: some with conscience of the idol
INT: and this conscience of them weak

1 Corinthians 8:10 N-NFS
GRK: οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς
NAS: in an idol's temple, will not his conscience, if he is weak,
KJV: not the conscience of him
INT: not the conscience of him weak

1 Corinthians 8:12 N-AFS
GRK: αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς
NAS: and wounding their conscience when it is weak,
KJV: their weak conscience, ye sin against
INT: their conscience weak against

1 Corinthians 10:25 N-AFS
GRK: διὰ τὴν συνείδησιν
NAS: asking questions for conscience' sake;
KJV: question for conscience sake:
INT: on account of conscience

1 Corinthians 10:27 N-AFS
GRK: διὰ τὴν συνείδησιν
NAS: asking questions for conscience' sake.
KJV: question for conscience sake.
INT: on account of conscience

1 Corinthians 10:28 N-AFS
GRK: καὶ τὴν συνείδησιν τοῦ γὰρ
NAS: who informed [you], and for conscience' sake;
KJV: and for conscience sake: for
INT: and conscience for

1 Corinthians 10:29 N-AFS
GRK: συνείδησιν δὲ λέγω
NAS: not your own conscience, but the other
KJV: Conscience, I say,
INT: Conscience moreover I say

1 Corinthians 10:29 N-GFS
GRK: ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως
NAS: judged by another's conscience?
KJV: of another [man's] conscience?
INT: by another's conscience

2 Corinthians 1:12 N-GFS
GRK: μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν ὅτι
NAS: the testimony of our conscience, that in holiness
KJV: of our conscience, that
INT: testimony of the conscience of us that

2 Corinthians 4:2 N-AFS
GRK: πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον
NAS: man's conscience in the sight
KJV: man's conscience in the sight
INT: to every conscience of men before

2 Corinthians 5:11 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι
NAS: also in your consciences.
KJV: in your consciences.
INT: in the consciences of you to have been revealed

1 Timothy 1:5 N-GFS
GRK: καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ
NAS: and a good conscience and a sincere
KJV: [of] a good conscience, and
INT: a heart and a conscience good and

1 Timothy 1:19 N-AFS
GRK: καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν ἥν τινες
NAS: and a good conscience, which
KJV: and a good conscience; which some
INT: and a good conscience which some

1 Timothy 3:9 N-DFS
GRK: ἐν καθαρᾷ συνειδήσει
NAS: of the faith with a clear conscience.
KJV: in a pure conscience.
INT: in pure a conscience

1 Timothy 4:2 N-AFS
GRK: τὴν ἰδίαν συνείδησιν
NAS: in their own conscience as with a branding iron,
KJV: their conscience seared with a hot iron;
INT: the own conscience

2 Timothy 1:3 N-DFS
GRK: ἐν καθαρᾷ συνειδήσει ὡς ἀδιάλειπτον
NAS: with a clear conscience the way
KJV: pure conscience, that
INT: with pure conscience how unceasingly

Titus 1:15 N-NFS
GRK: καὶ ἡ συνείδησις
NAS: their mind and their conscience are defiled.
KJV: mind and conscience is defiled.
INT: and the conscience

Hebrews 9:9 N-AFS
GRK: δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν
NAS: the worshiper perfect in conscience,
KJV: as pertaining to the conscience;
INT: being able as to conscience to perfect him who

Hebrews 9:14 N-AFS
GRK: καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ
NAS: cleanse your conscience from dead
KJV: purge your conscience from dead
INT: will purify the conscience of us from

Hebrews 10:2 N-AFS
GRK: ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς
NAS: longer have had consciousness of sins?
KJV: no more conscience of sins.
INT: having any longer conscience of sins those who

Hebrews 10:22 N-GFS
GRK: καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ
NAS: [clean] from an evil conscience and our bodies
KJV: an evil conscience, and
INT: hearts from a conscience evil and

Hebrews 13:18 N-AFS
GRK: ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν ἐν
NAS: a good conscience, desiring
KJV: a good conscience, in
INT: that a good conscience we have in

1 Peter 2:19 N-AFS
GRK: εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει
NAS: for the sake of conscience toward God
KJV: a man for conscience toward God endure
INT: if for sake of conscience toward God endures

1 Peter 3:16 N-AFS
GRK: συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν
NAS: a good conscience so
KJV: a good conscience; that,
INT: a conscience having good

1 Peter 3:21 N-GFS
GRK: ῥύπου ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα
NAS: for a good conscience-- through
KJV: of a good conscience toward
INT: of [the] filth but of a conscience good [the] demand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page