5564. χωρίον (chórion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5564. χωρίον (chórion) — 10 Occurrences

Matthew 26:36 N-ANS
GRK: Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανί
NAS: came with them to a place called
KJV: them unto a place called Gethsemane,
INT: Jesus to a place called Gethsemane

Mark 14:32 N-ANS
GRK: ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ
NAS: They came to a place named Gethsemane;
KJV: they came to a place which was named
INT: they come to a place of which the

John 4:5 N-GNS
GRK: πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν
NAS: near the parcel of ground that Jacob
KJV: near to the parcel of ground that
INT: near the plot of ground which gave

Acts 1:18 N-ANS
GRK: οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ
NAS: acquired a field with the price
KJV: purchased a field with
INT: then got a field out of reward

Acts 1:19 N-ANS
GRK: κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ
NAS: language that field was called
KJV: that field is called
INT: was called the field that in the

Acts 1:19 N-ANS
GRK: τοῦτ' ἔστιν Χωρίον Αἵματος
NAS: Hakeldama, that is, Field of Blood.)
KJV: that is to say, The field of blood.
INT: that is field of blood

Acts 4:34 N-GNP
GRK: γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν
NAS: were owners of land or
KJV: were possessors of lands or houses
INT: indeed owners of estates or houses

Acts 5:3 N-GNS
GRK: τιμῆς τοῦ χωρίου
NAS: [some] of the price of the land?
KJV: [part] of the price of the land?
INT: value of the estate

Acts 5:8 N-ANS
GRK: τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε ἡ
NAS: you sold the land for such
KJV: ye sold the land for so much?
INT: for so much the land you sold

Acts 28:7 N-NNP
GRK: ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ
NAS: of that place were lands belonging to the leading man
KJV: were possessions of the chief man
INT: same were lands belonging to the chief

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page