991. βλέπω (blepó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 991. βλέπω (blepó) — 132 Occurrences

Matthew 5:28 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς
NAS: to you that everyone who looks at a woman
KJV: That whosoever looketh on a woman to
INT: every one that looks upon a woman to

Matthew 6:4 V-PPA-NMS
GRK: σου ὁ βλέπων ἐν τῷ
NAS: and your Father who sees [what is done] in secret
KJV: Father which seeth in secret
INT: of you who sees in

Matthew 6:6 V-PPA-NMS
GRK: σου ὁ βλέπων ἐν τῷ
NAS: who sees [what is done] in secret
KJV: Father which seeth in secret
INT: of you who sees in

Matthew 6:18 V-PPA-NMS
GRK: σου ὁ βλέπων ἐν τῷ
NAS: who sees [what is done] in secret
KJV: Father, which seeth in secret,
INT: of you who sees in

Matthew 7:3 V-PIA-2S
GRK: τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος
NAS: Why do you look at the speck
KJV: why beholdest thou the mote
INT: why moreover look you on the speck

Matthew 11:4 V-PIA-2P
GRK: ἀκούετε καὶ βλέπετε
NAS: what you hear and see:
KJV: ye do hear and see:
INT: you hear and see

Matthew 12:22 V-PNA
GRK: λαλεῖν καὶ βλέπειν
NAS: that the mute man spoke and saw.
KJV: spake and saw.
INT: spoke and saw

Matthew 13:13 V-PPA-NMP
GRK: λαλῶ ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν
NAS: because while seeing they do not see,
KJV: parables: because they seeing see not;
INT: I speak because seeing not they see

Matthew 13:13 V-PIA-3P
GRK: βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες
NAS: while seeing they do not see, and while hearing
KJV: because they seeing see not; and
INT: seeing not they see and hearing

Matthew 13:14 V-PPA-NMP
GRK: συνῆτε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ
NAS: BUT WILL NOT UNDERSTAND; YOU WILL KEEP ON SEEING,
KJV: and seeing ye shall see,
INT: understand and seeing you will see and

Matthew 13:14 V-FIA-2P
GRK: καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ
NAS: YOU WILL KEEP ON SEEING, BUT WILL NOT PERCEIVE;
KJV: and seeing ye shall see, and shall
INT: and seeing you will see and in no way [and]

Matthew 13:16 V-PIA-3P
GRK: ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν καὶ τὰ
NAS: because they see; and your ears,
KJV: eyes, for they see: and your
INT: eyes because they see and the

Matthew 13:17 V-PIA-2P
GRK: ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ
NAS: what you see, and did not see
KJV: [those things] which ye see, and
INT: to see what you see and not

Matthew 14:30 V-PPA-NMS
GRK: βλέπων δὲ τὸν
NAS: But seeing the wind,
KJV: But when he saw the wind boisterous,
INT: seeing moreover the

Matthew 15:31 V-PPA-AMP
GRK: ὄχλον θαυμάσαι βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας
NAS: marveled as they saw the mute
KJV: wondered, when they saw the dumb
INT: crowds marveled seeing mute speaking

Matthew 15:31 V-PPA-AMP
GRK: καὶ τυφλοὺς βλέποντας καὶ ἐδόξασαν
NAS: and the blind seeing; and they glorified
KJV: the blind to see: and
INT: and blind seeing and they glorified

Matthew 18:10 V-PIA-3P
GRK: διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον
KJV: angels do always behold the face of my
INT: continually all behold the face

Matthew 22:16 V-PIA-2S
GRK: οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον
NAS: to no one; for You are not partial to any.
KJV: [man]: for thou regardest not
INT: not indeed you look on [the] appearance

Matthew 24:2 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα
NAS: And He said to them, Do you not see all
KJV: said unto them, See ye not all
INT: to them not you see these things all

Matthew 24:4 V-PMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Βλέπετε μή τις
NAS: and said to them, See to it that no
KJV: unto them, Take heed that no
INT: said to them Take heed lest any one

Mark 4:12 V-PPA-NMP
GRK: ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ
NAS: so that WHILE SEEING, THEY MAY SEE
KJV: That seeing they may see, and
INT: that seeing they might see and

Mark 4:12 V-PSA-3P
GRK: ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ
NAS: that WHILE SEEING, THEY MAY SEE AND NOT PERCEIVE,
KJV: That seeing they may see, and not
INT: that seeing they might see and not

Mark 4:24 V-PMA-2P
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Βλέπετε τί ἀκούετε
NAS: And He was saying to them, Take care what
KJV: unto them, Take heed what
INT: he said to them Take heed what you hear

Mark 5:31 V-PIA-2S
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ Βλέπεις τὸν ὄχλον
NAS: said to Him, You see the crowd
KJV: unto him, Thou seest the multitude
INT: disciples of him You see the crowd

Mark 8:15 V-PMA-2P
GRK: λέγων Ὁρᾶτε βλέπετε ἀπὸ τῆς
NAS: Watch out! Beware of the leaven
KJV: Take heed, beware of
INT: saying See take heed of the

Mark 8:18 V-PIA-2P
GRK: ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ ὦτα
NAS: EYES, DO YOU NOT SEE? AND HAVING
KJV: Having eyes, see ye not? and
INT: having not do you see and ears

Mark 8:23 V-PIA-2S
GRK: Εἴ τι βλέπεις
NAS: on him, He asked him, Do you see anything?
KJV: him if he saw ought.
INT: if anything you see

Mark 8:24 V-PIA-1S
GRK: ἀναβλέψας ἔλεγεν Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους
NAS: up and said, I see men,
KJV: and said, I see men as
INT: having looked up he said I see the men

Mark 12:14 V-PIA-2S
GRK: οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον
NAS: to no one; for You are not partial to any,
KJV: for thou regardest not
INT: not indeed you look on [the] appearance

Mark 12:38 V-PMA-2P
GRK: αὐτοῦ ἔλεγεν Βλέπετε ἀπὸ τῶν
NAS: He was saying: Beware of the scribes
KJV: his doctrine, Beware of the scribes,
INT: of him he said beware of the

Mark 13:2 V-PIA-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Βλέπεις ταύτας τὰς
NAS: said to him, Do you see these
KJV: said unto him, Seest thou these great
INT: said to him See you these

Mark 13:5 V-PMA-2P
GRK: λέγειν αὐτοῖς Βλέπετε μή τις
NAS: to say to them, See to it that no
KJV: began to say, Take heed lest any
INT: to say to them Take heed lest anyone

Mark 13:9 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε δὲ ὑμεῖς
NAS: But be on your guard; for they will deliver
INT: see however you

Mark 13:23 V-PMA-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ βλέπετε προείρηκα ὑμῖν
NAS: But take heed; behold, I have told
KJV: take ye heed: behold, I have foretold
INT: you moreover take heed I have foretold to you

Mark 13:33 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε ἀγρυπνεῖτε οὐκ
NAS: Take heed, keep on the alert;
KJV: Take ye heed, watch and
INT: Take heed watch not

Luke 6:41 V-PIA-2S
GRK: Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος
NAS: Why do you look at the speck
KJV: why beholdest thou the mote
INT: why moreover look you on the speck

Luke 6:42 V-PPA-NMS
GRK: δοκὸν οὐ βλέπων ὑποκριτά ἔκβαλε
NAS: when you yourself do not see the log
KJV: thyself beholdest not
INT: beam not seeing Hypocrite cast out

Luke 7:21 V-PNA
GRK: πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν
NAS: and He gave sight to many
KJV: [that were] blind he gave sight.
INT: many he granted to see

Luke 7:44 V-PIA-2S
GRK: Σίμωνι ἔφη Βλέπεις ταύτην τὴν
NAS: to Simon, Do you see this
KJV: unto Simon, Seest thou this
INT: to Simon he said see you this the

Luke 8:10 V-PPA-NMP
GRK: παραβολαῖς ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν
NAS: so that SEEING THEY MAY NOT SEE,
KJV: parables; that seeing they might not
INT: parables that seeing not they might see

Luke 8:10 V-PSA-3P
GRK: βλέποντες μὴ βλέπωσιν καὶ ἀκούοντες
NAS: that SEEING THEY MAY NOT SEE, AND HEARING
KJV: they might not see, and hearing
INT: seeing not they might see and hearing

Luke 8:16 V-PSA-3P
GRK: οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς
NAS: who come in may see the light.
KJV: they which enter in may see the light.
INT: they who enter in might see the light

Luke 8:18 V-PMA-2P
GRK: Βλέπετε οὖν πῶς
NAS: So take care how you listen;
KJV: Take heed therefore how
INT: Take heed therefore how

Luke 9:62 V-PPA-NMS
GRK: ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ
NAS: to the plow and looking back,
KJV: the plough, and looking back, is
INT: [the] plow and looking on the things

Luke 10:23 V-PPA-NMP
GRK: ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε
NAS: [are] the eyes which see the things you see,
KJV: which see the things that
INT: eyes which see what you see

Luke 10:23 V-PIA-2P
GRK: βλέποντες ἃ βλέπετε
NAS: which see the things you see,
KJV: see the things that ye see:
INT: see what you see

Luke 10:24 V-PIA-2P
GRK: ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ
NAS: the things which you see, and did not see
KJV: those things which ye see, and have
INT: what you see and not

Luke 11:33 V-PSA-3P
GRK: τὸ φῶς βλέπωσιν
NAS: who enter may see the light.
KJV: they which come in may see the light.
INT: the light might see

Luke 21:8 V-PMA-2P
GRK: δὲ εἶπεν Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε
NAS: And He said, See to it that you are not misled;
KJV: And he said, Take heed that ye be not
INT: and he said Take heed lest you be led astray

Luke 21:30 V-PPA-NMP
GRK: προβάλωσιν ἤδη βλέποντες ἀφ' ἑαυτῶν
NAS: as they put forth [leaves], you see it and know
KJV: shoot forth, ye see and know
INT: they sprout already looking [on them] of yourselves

Luke 24:12 V-PIA-3S
GRK: καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια
NAS: stooping and looking in, he saw the linen wrappings
KJV: stooping down, he beheld the linen clothes
INT: and having stooped down he sees the linen clothes

John 1:29 V-PIA-3S
GRK: Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν
NAS: The next day he saw Jesus coming
KJV: The next day John seeth Jesus coming
INT: On the next day he sees Jesus

John 5:19 V-PSA-3S
GRK: μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα
NAS: [it is] something He sees the Father
KJV: but what he seeth the Father do:
INT: not anything he might see the Father

John 9:7 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἦλθεν βλέπων
NAS: and washed, and came [back] seeing.
KJV: and came seeing.
INT: and came [back] seeing

John 9:15 V-PIA-1S
GRK: ἐνιψάμην καὶ βλέπω
NAS: to my eyes, and I washed, and I see.
KJV: I washed, and do see.
INT: I washed and I see

John 9:19 V-PIA-3S
GRK: πῶς οὖν βλέπει ἄρτι
NAS: how does he now see?
KJV: doth he now see?
INT: how then does he see presently

John 9:21 V-PIA-3S
GRK: δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν
NAS: he now sees, we do not know;
KJV: he now seeth, we know not;
INT: moreover now he sees not we know

John 9:25 V-PIA-1S
GRK: ὢν ἄρτι βλέπω
NAS: that though I was blind, now I see.
KJV: blind, now I see.
INT: being now I see

John 9:39 V-PPA-NMP
GRK: οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ
NAS: that those who do not see may see,
KJV: that they which see not
INT: they that not see might see and

John 9:39 V-PSA-3P
GRK: μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ
NAS: who do not see may see, and that those
KJV: not might see; and
INT: not see might see and they that

John 9:39 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται
NAS: and that those who see may become
KJV: and that they which see might be made
INT: and they that see blind might become

John 9:41 V-PIA-1P
GRK: λέγετε ὅτι Βλέπομεν ἡ ἁμαρτία
NAS: you say, We see,' your sin
KJV: ye say, We see; therefore your
INT: you say We see the sin

John 11:9 V-PIA-3S
GRK: κόσμου τούτου βλέπει
NAS: because he sees the light
KJV: because he seeth the light
INT: world of this he sees

John 13:22 V-IIA-3P
GRK: ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους
NAS: The disciples [began] looking at one another,
KJV: the disciples looked one on another,
INT: Looked upon one another

John 20:1 V-PIA-3S
GRK: μνημεῖον καὶ βλέπει τὸν λίθον
NAS: dark, and saw the stone
KJV: and seeth the stone
INT: tomb and sees the stone

John 20:5 V-PIA-3S
GRK: καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ
NAS: and stooping and looking in, he saw the linen wrappings
KJV: he stooping down, [and looking in], saw the linen clothes
INT: and having stooped down he sees lying the

John 21:9 V-PIA-3P
GRK: τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην
NAS: out on the land, they saw a charcoal fire
KJV: land, they saw a fire of coals
INT: the land they see a fire of coals lying

John 21:20 V-PIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν
NAS: turning around, saw the disciple
KJV: turning about, seeth the disciple
INT: Peter sees the disciple

Acts 1:9 V-PPA-GMP
GRK: ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη
NAS: He was lifted up while they were looking on, and a cloud
KJV: while they beheld, he was taken up;
INT: these things having said beholding they he was taken up

Acts 2:33 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς καὶ βλέπετε καὶ ἀκούετε
NAS: which you both see and hear.
KJV: ye now see and hear.
INT: you both behold and hear

Acts 3:4 V-AMA-2S
GRK: Ἰωάννῃ εἶπεν Βλέψον εἰς ἡμᾶς
NAS: on him and said, Look at us!
KJV: John, said, Look on us.
INT: John said Look on us

Acts 4:14 V-PPA-NMP
GRK: τε ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς
NAS: And seeing the man who had been healed
KJV: And beholding the man which was healed
INT: and [the] man beholding with them

Acts 8:6 V-PNA
GRK: αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα
NAS: as they heard and saw the signs
KJV: hearing and seeing the miracles which
INT: them and saw the signs

Acts 9:8 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν χειραγωγοῦντες δὲ
NAS: were open, he could see nothing;
KJV: eyes were opened, he saw no man: but
INT: of him no one he saw leading by the hand moreover

Acts 9:9 V-PPA-NMS
GRK: τρεῖς μὴ βλέπων καὶ οὐκ
NAS: days without sight, and neither ate
KJV: days without sight, and neither
INT: three not seeing and neither

Acts 12:9 V-PNA
GRK: δὲ ὅραμα βλέπειν
NAS: but thought he was seeing a vision.
KJV: but thought he saw a vision.
INT: moreover a vision he was seeing

Acts 13:11 V-PPA-NMS
GRK: τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον
NAS: is upon you, and you will be blind and not see the sun
KJV: blind, not seeing the sun for
INT: blind not seeing the sun

Acts 13:40 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε οὖν μὴ
NAS: Therefore take heed, so
KJV: Beware therefore, lest that
INT: Take heed therefore lest

Acts 27:12 V-PPA-AMS
GRK: τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα
NAS: of Crete, facing southwest
KJV: of Crete, and lieth toward
INT: of Crete looking toward southwest

Acts 28:26 V-PPA-NMP
GRK: συνῆτε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ
NAS: BUT WILL NOT UNDERSTAND; AND YOU WILL KEEP ON SEEING,
KJV: and seeing ye shall see,
INT: understand and seeing you will see and

Acts 28:26 V-FIA-2P
GRK: καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ
NAS: AND YOU WILL KEEP ON SEEING, BUT WILL NOT PERCEIVE;
KJV: and seeing ye shall see, and not
INT: and seeing you will see and no

Romans 7:23 V-PIA-1S
GRK: βλέπω δὲ ἕτερον
NAS: but I see a different law
KJV: But I see another law
INT: I see however another

Romans 8:24 V-PPM/P-NFS
GRK: ἐλπὶς δὲ βλεπομένη οὐκ ἔστιν
NAS: but hope that is seen is not hope;
KJV: but hope that is seen is not
INT: hope however seen not is

Romans 8:24 V-PIA-3S
GRK: ὃ γὰρ βλέπει τίς ἐλπίζει
NAS: hopes for what he [already] sees?
KJV: what a man seeth, why doth he
INT: what indeed sees anyone does he hope for

Romans 8:25 V-PIA-1P
GRK: ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν δι'
NAS: for what we do not see, with perseverance
KJV: for that we see not,
INT: what not we see we hope for in

Romans 11:8 V-PNA
GRK: τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα
NAS: EYES TO SEE NOT AND EARS
KJV: that they should not see, and ears
INT: not to see and ears

Romans 11:10 V-PNA
GRK: τοῦ μὴ βλέπειν καὶ τὸν
NAS: BE DARKENED TO SEE NOT, AND BEND
KJV: that they may not see, and bow down
INT: not to see and the

1 Corinthians 1:26 V-PIA-2P
GRK: Βλέπετε γὰρ τὴν
NAS: For consider your calling, brethren,
KJV: For ye see your calling,
INT: you see indeed the

1 Corinthians 3:10 V-PMA-3S
GRK: ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ
NAS: on it. But each man must be careful how
KJV: every man take heed how
INT: each man however let take heed how he builds up

1 Corinthians 8:9 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε δὲ μή
NAS: But take care that this liberty
KJV: But take heed lest by any means
INT: be careful however lest

1 Corinthians 10:12 V-PMA-3S
GRK: δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ
NAS: he stands take heed that he does not fall.
KJV: he standeth take heed lest
INT: thinks to stand let him take heed lest he fall

1 Corinthians 10:18 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ
NAS: Look at the nation Israel;
KJV: Behold Israel after
INT: Consider Israel

1 Corinthians 13:12 V-PIA-1P
GRK: βλέπομεν γὰρ ἄρτι
NAS: For now we see in a mirror dimly,
KJV: For now we see through a glass,
INT: we see indeed presently

1 Corinthians 16:10 V-PMA-2P
GRK: ἔλθῃ Τιμόθεος βλέπετε ἵνα ἀφόβως
NAS: comes, see that he is with you without cause to be afraid,
KJV: Timotheus come, see that he may be
INT: come Timothy see that without fear

2 Corinthians 4:18 V-PPM/P-ANP
GRK: ἡμῶν τὰ βλεπόμενα ἀλλὰ τὰ
NAS: while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen;
KJV: at the things which are seen, but
INT: we the things seen but the things

2 Corinthians 4:18 V-PPM/P-ANP
GRK: τὰ μὴ βλεπόμενα τὰ γὰρ
NAS: not at the things which are seen, but at the things which are not seen; for the things which are seen
KJV: not seen: for
INT: the things not seen the things indeed

2 Corinthians 4:18 V-PPM/P-NNP
GRK: τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα τὰ
NAS: but at the things which are not seen; for the things which are seen are temporal,
KJV: for the things which are seen [are] temporal;
INT: the things indeed seen [are] temporary the things

2 Corinthians 4:18 V-PPM/P-NNP
GRK: δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια
NAS: are temporal, but the things which are not seen are eternal.
KJV: not seen [are] eternal.
INT: however not seen eternal

2 Corinthians 7:8 V-PIA-1S
GRK: καὶ μετεμελόμην βλέπω γὰρ ὅτι
NAS: I did regret it -- [for] I see that that letter
KJV: for I perceive that
INT: even I did regret I see indeed that

2 Corinthians 10:7 V-PIA-2P
GRK: κατὰ πρόσωπον βλέπετε εἴ τις
NAS: You are looking at things as they are outwardly.
KJV: Do ye look on things after
INT: according to appearance do you look at If anyone

2 Corinthians 12:6 V-PIA-3S
GRK: ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ
NAS: me with more than he sees [in] me or
KJV: that which he seeth me
INT: more than what he sees me or

Galatians 5:15 V-PMA-2P
GRK: καὶ κατεσθίετε βλέπετε μὴ ὑπ'
NAS: another, take care that you are not consumed
KJV: one another, take heed that ye be
INT: and devour take heed lest by

Ephesians 5:15 V-PMA-2P
GRK: Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς
NAS: Therefore be careful how you walk,
KJV: See then that
INT: Take heed therefore carefully

Philippians 3:2 V-PMA-2P
GRK: Βλέπετε τοὺς κύνας
NAS: Beware of the dogs, beware
KJV: Beware of dogs, beware
INT: beware of the dogs

Philippians 3:2 V-PMA-2P
GRK: τοὺς κύνας βλέπετε τοὺς κακοὺς
NAS: of the dogs, beware of the evil
KJV: of dogs, beware of evil
INT: the dogs beware of the evil

Philippians 3:2 V-PMA-2P
GRK: κακοὺς ἐργάτας βλέπετε τὴν κατατομήν
NAS: workers, beware of the false circumcision;
KJV: workers, beware of the concision.
INT: evil workers beware of the false circumcision

Colossians 2:5 V-PPA-NMS
GRK: χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν
NAS: rejoicing to see your good discipline
KJV: joying and beholding your order,
INT: rejoicing and seeing your

Colossians 2:8 V-PMA-2P
GRK: Βλέπετε μή τις
NAS: See to it that no one
KJV: Beware lest any man
INT: Take heed lest anyone

Colossians 4:17 V-PMA-2S
GRK: εἴπατε Ἀρχίππῳ Βλέπε τὴν διακονίαν
NAS: to Archippus, Take heed to the ministry
KJV: to Archippus, Take heed to the ministry
INT: say to Archippus Take heed to the service

Hebrews 2:9 V-PIA-1P
GRK: ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ
NAS: But we do see Him who was made
KJV: But we see Jesus, who
INT: [the] angels was made lower we see Jesus on account of

Hebrews 3:12 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε ἀδελφοί μή
NAS: Take care, brethren,
KJV: Take heed, brethren, lest
INT: Take heed brothers lest

Hebrews 3:19 V-PIA-1P
GRK: καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ
NAS: [So] we see that they were not able
KJV: So we see that they could
INT: And we see that not

Hebrews 10:25 V-PIA-2P
GRK: μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν
NAS: the more as you see the day
KJV: as ye see the day
INT: [the] more as you see drawing near the

Hebrews 11:1 V-PPM/P-GNP
GRK: ἔλεγχος οὐ βλεπομένων
NAS: of things not seen.
KJV: of things not seen.
INT: [the] conviction not seen

Hebrews 11:3 V-PPM/P-ANS
GRK: φαινομένων τὸ βλεπόμενον γεγονέναι
NAS: so that what is seen was not made
KJV: so that things which are seen were not
INT: appearing the things seen have being

Hebrews 11:7 V-PPM/P-GNP
GRK: τῶν μηδέπω βλεπομένων εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν
NAS: things not yet seen, in reverence
KJV: things not seen as yet,
INT: the things not yet seen having been moved with fear prepared

Hebrews 12:25 V-PMA-2P
GRK: Βλέπετε μὴ παραιτήσησθε
NAS: See to it that you do not refuse
KJV: See that ye refuse not
INT: Take heed lest you refuse

James 2:22 V-PIA-2S
GRK: βλέπεις ὅτι ἡ
NAS: You see that faith was working
KJV: Seest thou how faith
INT: You see that the

2 John 1:8 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε ἑαυτούς ἵνα
NAS: Watch yourselves, that you do not lose
KJV: Look to yourselves, that
INT: See to yourselves that

Revelation 1:11 V-PIA-2S
GRK: καὶ Ὃ βλέπεις γράψον εἰς
NAS: what you see, and send
KJV: and, What thou seest, write in
INT: and What you see write in

Revelation 1:12 V-PNA
GRK: Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν
NAS: I turned to see the voice
KJV: And I turned to see the voice that
INT: And I turned to see the voice

Revelation 3:18 V-PSA-2S
GRK: σου ἵνα βλέπῃς
NAS: your eyes so that you may see.
KJV: with eyesalve, that thou mayest see.
INT: of you that you might see

Revelation 5:3 V-PNA
GRK: βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό
NAS: the book or to look into it.
KJV: the book, neither to look thereon.
INT: book nor to look at it

Revelation 5:4 V-PNA
GRK: βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό
NAS: the book or to look into it;
KJV: the book, neither to look thereon.
INT: book nor to look at it

Revelation 9:20 V-PNA
GRK: ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε
NAS: can neither see nor hear
KJV: neither can see, nor hear,
INT: which neither to see are able nor

Revelation 11:9 V-PIA-3P
GRK: καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν
NAS: and nations [will] look at their dead
KJV: nations shall see their
INT: And shall see [some] of the

Revelation 16:15 V-PSA-3P
GRK: περιπατῇ καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην
NAS: naked and men will not see his shame.)
KJV: naked, and they see his shame.
INT: he might walk and they see the shame

Revelation 17:8 V-PPA-GMP
GRK: καταβολῆς κόσμου βλεπόντων τὸ θηρίον
NAS: will wonder when they see the beast,
KJV: of the world, when they behold the beast
INT: [the] foundation of [the] world seeing the beast

Revelation 18:9 V-PSA-3P
GRK: στρηνιάσαντες ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν
NAS: her when they see the smoke
KJV: when they shall see the smoke
INT: having lived luxuriously when they see the smoke

Revelation 18:18 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν καπνὸν
NAS: and were crying out as they saw the smoke
INT: and cried seeing the smoke

Revelation 22:8 V-PPA-NMS
GRK: ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα καὶ
NAS: am the one who heard and saw these things.
KJV: I John saw these things, and
INT: hearing and seeing these things And

Revelation 22:8 V-AIA-1S
GRK: ἤκουσα καὶ ἔβλεψα ἔπεσα προσκυνῆσαι
NAS: I heard and saw, I fell down
KJV: and seen, I fell down
INT: I heard and saw I fell down to worship

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page