συναγωγὰς
Englishman's Concordance
συναγωγὰς (synagōgas) — 8 Occurrences

Mark 1:39 N-AFP
GRK: εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς
NAS: And He went into their synagogues throughout
KJV: in their synagogues throughout all
INT: in the synagogues of them in

Mark 13:9 N-AFP
GRK: καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε καὶ
NAS: and you will be flogged in [the] synagogues, and you will stand
KJV: in the synagogues ye shall be beaten:
INT: and to synagogues you will be beaten and

Luke 4:44 N-AFP
GRK: εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας
NAS: He kept on preaching in the synagogues of Judea.
KJV: in the synagogues of Galilee.
INT: in the synagogues of Galilee

Luke 12:11 N-AFP
GRK: ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς
NAS: you before the synagogues and the rulers
KJV: unto the synagogues, and
INT: before the synagogues and the

Luke 21:12 N-AFP
GRK: εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς
NAS: you, delivering you to the synagogues and prisons,
KJV: [you] up to the synagogues, and
INT: to the synagogues and prisons

Acts 9:2 N-AFP
GRK: πρὸς τὰς συναγωγάς ὅπως ἐάν
NAS: for letters from him to the synagogues at Damascus,
KJV: Damascus to the synagogues, that if
INT: to the synagogues so that if

Acts 22:19 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας
NAS: understand that in one synagogue after another
KJV: in every synagogue them that believed
INT: in every of those synagogues those believing

Acts 26:11 N-AFP
GRK: πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν
NAS: in all the synagogues, I tried to force
KJV: every synagogue, and compelled
INT: all the synagogues often punishing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page