τίθησιν
Englishman's Concordance
τίθησιν (tithēsin) — 6 Occurrences

Luke 8:16 V-PIA-3S
GRK: ὑποκάτω κλίνης τίθησιν ἀλλ' ἐπὶ
NAS: or puts it under
KJV: or putteth [it] under
INT: under a bed puts [it] but on

Luke 8:16 V-PIA-3S
GRK: ἐπὶ λυχνίας τίθησιν ἵνα οἱ
NAS: a bed; but he puts it on a lampstand,
INT: on a lampstand puts [it] that they who

Luke 11:33 V-PIA-3S
GRK: εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ
NAS: a lamp, puts it away in a cellar
KJV: a candle, putteth [it] in
INT: in secret sets it nor under

John 2:10 V-PIA-3S
GRK: καλὸν οἶνον τίθησιν καὶ ὅταν
NAS: man serves the good
KJV: at the beginning doth set forth good
INT: good wine sets on and when

John 10:11 V-PIA-3S
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν
NAS: shepherd lays down His life
KJV: the good shepherd giveth his life
INT: life of him lays down for the

John 13:4 V-PIA-3S
GRK: δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια
NAS: up from supper, and laid aside His garments;
KJV: and laid aside his garments;
INT: supper and lays aside the garments

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 5087
100 Occurrences


ἐτέθη — 1 Occ.
ἐτέθην — 2 Occ.
ἐτέθησαν — 2 Occ.
ἔθηκα — 3 Occ.
ἔθηκαν — 7 Occ.
ἔθηκας — 2 Occ.
ἔθηκεν — 11 Occ.
ἔθεντο — 4 Occ.
ἔθεσθε — 1 Occ.
ἔθετο — 7 Occ.
ἔθου — 1 Occ.
ἐτίθει — 1 Occ.
ἐτίθεσαν — 1 Occ.
ἐτίθουν — 2 Occ.
τεθῇ — 2 Occ.
τεθῆναι — 1 Occ.
Τέθεικά — 2 Occ.
τεθείκατε — 1 Occ.
τεθεικώς — 1 Occ.
τεθειμένος — 1 Occ.
τέθειται — 1 Occ.
τεθῶσιν — 1 Occ.
θῇ — 2 Occ.
θήσει — 2 Occ.
θήσεις — 1 Occ.
θήσω — 3 Occ.
θεῖναι — 4 Occ.
θεὶς — 4 Occ.
θέμενος — 2 Occ.
θέντες — 1 Occ.
θέντος — 1 Occ.
Θέσθε — 1 Occ.
θέτε — 1 Occ.
θῶ — 5 Occ.
θῶμεν — 1 Occ.
τίθημι — 5 Occ.
τίθησιν — 6 Occ.
τιθέασιν — 1 Occ.
τιθεὶς — 1 Occ.
τιθέναι — 2 Occ.
τιθέντες — 1 Occ.
τιθέτω — 1 Occ.
Additional Entries
θεῖναι — 4 Occ.
θεὶς — 4 Occ.
θέμενος — 2 Occ.
θέντες — 1 Occ.
θέντος — 1 Occ.
Θέσθε — 1 Occ.
θέτε — 1 Occ.
θῶ — 5 Occ.
θῶμεν — 1 Occ.
τίθημι — 5 Occ.
τιθέασιν — 1 Occ.
τιθεὶς — 1 Occ.
τιθέναι — 2 Occ.
τιθέντες — 1 Occ.
τιθέτω — 1 Occ.
ἐτέχθη — 1 Occ.
ἔτεκεν — 4 Occ.
τεχθεὶς — 1 Occ.
τέκῃ — 1 Occ.
τεκεῖν — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page