’eš·pōḵ
Englishman's Concordance
’eš·pōḵ — 5 Occurrences

Psalm 142:2
HEB: אֶשְׁפֹּ֣ךְ לְפָנָ֣יו שִׂיחִ֑י
NAS: I pour out my complaint before
KJV: I poured out my complaint before
INT: pour before my complaint

Ezekiel 7:8
HEB: עַתָּ֣ה מִקָּר֗וֹב אֶשְׁפּ֤וֹךְ חֲמָתִי֙ עָלַ֔יִךְ
NAS: I will shortly pour out My wrath
KJV: Now will I shortly pour out my fury
INT: Now will shortly pour my wrath on

Hosea 5:10
HEB: גְּב֑וּל עֲלֵיהֶ֕ם אֶשְׁפּ֥וֹךְ כַּמַּ֖יִם עֶבְרָתִֽי׃
NAS: a boundary; On them I will pour out My wrath
KJV: the bound: [therefore] I will pour out my wrath
INT: A boundary on will pour water my wrath

Joel 2:28
HEB: אַֽחֲרֵי־ כֵ֗ן אֶשְׁפּ֤וֹךְ אֶת־ רוּחִי֙
NAS: this That I will pour out My Spirit
KJV: And it shall come to pass afterward, [that] I will pour out my spirit
INT: after this will pour my Spirit on

Joel 2:29
HEB: בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֔מָּה אֶשְׁפּ֖וֹךְ אֶת־ רוּחִֽי׃
NAS: servants I will pour out My Spirit
KJV: in those days will I pour out my spirit.
INT: days those will pour my Spirit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8210
115 Occurrences


bə·hiš·tap·pêḵ — 1 Occ.
bə·šā·p̄ə·kə·ḵā — 1 Occ.
biš·pōḵ — 1 Occ.
’eš·pōḵ — 5 Occ.
haš·šā·p̄ūḵ — 1 Occ.
haš·šō·p̄ə·ḵîm — 1 Occ.
hiš·šā·p̄êḵ — 1 Occ.
liš·pāḵ- — 9 Occ.
niš·paḵ — 1 Occ.
niš·paḵ·tî — 1 Occ.
šā·p̄āḵ — 6 Occ.
šā·p̄ā·ḵə·tā — 1 Occ.
šā·p̄aḵt — 2 Occ.
šā·p̄aḵ·tā — 2 Occ.
šā·p̄aḵ·tî — 2 Occ.
šā·p̄ə·ḵū — 4 Occ.
šə·p̄ā·ḵaṯ·hū — 1 Occ.
šə·p̄ō·wḵ — 9 Occ.
šə·p̄ū·ḵāh — 2 Occ.
šip̄·ḵî — 1 Occ.
šip̄·ḵū- — 1 Occ.
šō·p̄êḵ — 4 Occ.
šō·p̄e·ḵeṯ — 1 Occ.
šō·p̄ə·ḵōw — 1 Occ.
šō·p̄ə·ḵō·wṯ — 2 Occ.
šup·paḵ- — 1 Occ.
šup·pə·ḵū — 1 Occ.
tiš·pə·ḵen·nū — 3 Occ.
tiš·pə·ḵū- — 3 Occ.
tiš·pōḵ — 1 Occ.
tiš·pō·ḵū — 1 Occ.
tiš·tap·pêḵ — 1 Occ.
tiš·tap·pê·ḵə·nāh — 1 Occ.
wā·’eš·pōḵ — 3 Occ.
way·yiš·pə·ḵêm — 2 Occ.
way·yiš·pə·ḵū — 4 Occ.
way·yiš·pōḵ — 2 Occ.
way·yiš·šā·p̄êḵ — 1 Occ.
wat·tiš·pə·ḵî — 1 Occ.
wə·’eš·pə·ḵāh — 1 Occ.
wə·liš·pāḵ- — 1 Occ.
wə·niš·paḵ — 1 Occ.
wə·šā·p̄aḵ — 2 Occ.
wə·šā·p̄aḵ·tā — 2 Occ.
wə·šā·p̄aḵ·tî — 5 Occ.
wə·šā·p̄ə·ḵū — 1 Occ.
wə·šip̄·ḵū — 1 Occ.
wə·šō·p̄ə·ḵōṯ — 1 Occ.
wə·šup·paḵ — 1 Occ.
wə·yiš·pōḵ — 1 Occ.
yiš·pōḵ — 9 Occ.
yiš·šā·p̄êḵ — 3 Occ.
Additional Entries
wə·šup·pū — 1 Occ.
lə·šup·pîm — 1 Occ.
ū·lə·šup·pîm — 1 Occ.
wə·šup·pim — 1 Occ.
šə·p̄î·p̄ōn — 1 Occ.
šā·p̄îr — 1 Occ.
šap·pîr — 2 Occ.
bə·hiš·tap·pêḵ — 1 Occ.
bə·šā·p̄ə·kə·ḵā — 1 Occ.
biš·pōḵ — 1 Occ.
haš·šā·p̄ūḵ — 1 Occ.
haš·šō·p̄ə·ḵîm — 1 Occ.
hiš·šā·p̄êḵ — 1 Occ.
liš·pāḵ- — 9 Occ.
niš·paḵ — 1 Occ.
niš·paḵ·tî — 1 Occ.
šā·p̄āḵ — 6 Occ.
šā·p̄ā·ḵə·tā — 1 Occ.
šā·p̄aḵt — 2 Occ.
šā·p̄aḵ·tā — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page