lə·p̄al·lê-
Englishman's Concordance
lə·p̄al·lê- — 3 Occurrences

Leviticus 22:21
HEB: שְׁלָמִים֙ לַיהוָ֔ה לְפַלֵּא־ נֶ֙דֶר֙ א֣וֹ
NAS: to the LORD to fulfill a special vow
KJV: unto the LORD to accomplish [his] vow,
INT: of peace God to fulfill vow or

Numbers 15:3
HEB: אוֹ־ זֶ֔בַח לְפַלֵּא־ נֶ֙דֶר֙ א֣וֹ
NAS: a sacrifice to fulfill a special vow,
KJV: or a sacrifice in performing a vow,
INT: or A sacrifice to fulfill vow or

Numbers 15:8
HEB: אוֹ־ זָ֑בַח לְפַלֵּא־ נֶ֥דֶר אֽוֹ־
NAS: a sacrifice, to fulfill a special vow,
KJV: or [for] a sacrifice in performing a vow,
INT: or A sacrifice to fulfill vow or

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6381
71 Occurrences


bə·nip̄·lə·’ō·w·ṯāw — 1 Occ.
bə·nip̄·lə·’ō·w·ṯe·ḵā — 1 Occ.
hap̄·lê — 1 Occ.
hă·yip·pā·lê — 1 Occ.
hip̄·lî — 3 Occ.
lə·p̄al·lê- — 3 Occ.
lə·hap̄·lî — 2 Occ.
lə·nip̄·lə·’ō·ṯāw — 1 Occ.
nip̄·lā·’îm — 1 Occ.
nip̄·lā·’ōṯ — 13 Occ.
nip̄·lāṯ — 1 Occ.
nip̄·lə·’a·ṯāh — 1 Occ.
nip̄·lə·’ō·wṯ — 1 Occ.
nip̄·lə·’ō·ṯay — 1 Occ.
nip̄·lə·’ō·ṯāw — 8 Occ.
nip̄·lə·’ō·ṯe·ḵā — 8 Occ.
nip̄·lêṯ — 1 Occ.
nip̄·lə·’ū — 1 Occ.
tiṯ·pal·lā- — 1 Occ.
ū·map̄·li — 1 Occ.
ū·ḇə·nip̄·lā·’ō·wṯ — 1 Occ.
way·yip·pā·lê — 1 Occ.
wə·hap̄·lê — 1 Occ.
wə·hip̄·lā — 1 Occ.
wə·nip̄·lā·’ō·wṯ — 2 Occ.
wə·nip̄·lə·’ō·w·ṯāw — 7 Occ.
yap̄·li — 2 Occ.
yip·pā·lê — 5 Occ.
Additional Entries
pî·šō·wn — 1 Occ.
pî·ṯō·wn — 2 Occ.
p̄aḵ- — 1 Occ.
paḵ — 2 Occ.
haṣ·ṣə·ḇā·yîm — 2 Occ.
bə·nip̄·lə·’ō·w·ṯāw — 1 Occ.
bə·nip̄·lə·’ō·w·ṯe·ḵā — 1 Occ.
hap̄·lê — 1 Occ.
hă·yip·pā·lê — 1 Occ.
hip̄·lî — 3 Occ.
lə·hap̄·lî — 2 Occ.
lə·nip̄·lə·’ō·ṯāw — 1 Occ.
nip̄·lā·’îm — 1 Occ.
nip̄·lā·’ōṯ — 13 Occ.
nip̄·lāṯ — 1 Occ.
nip̄·lə·’a·ṯāh — 1 Occ.
nip̄·lə·’ō·wṯ — 1 Occ.
nip̄·lə·’ō·ṯay — 1 Occ.
nip̄·lə·’ō·ṯāw — 8 Occ.
nip̄·lə·’ō·ṯe·ḵā — 8 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page