nil·lā·ḥêm
Englishman's Concordance
nil·lā·ḥêm — 1 Occurrence

1 Kings 20:23
HEB: מִמֶּ֑נּוּ וְאוּלָ֗ם נִלָּחֵ֤ם אִתָּם֙ בַּמִּישׁ֔וֹר
NAS: we; but rather let us fight against
KJV: than we; but let us fight against them in the plain,
INT: than rather fight against the plain

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3898
177 Occurrences


bə·hil·lā·ḥă·mōw — 3 Occ.
’el·ḥam — 1 Occ.
han·nil·ḥām — 3 Occ.
han·nil·ḥā·mîm — 3 Occ.
hil·lā·ḥă·mōw — 1 Occ.
hil·lā·ḥêm — 1 Occ.
lā·ḥă·mū — 2 Occ.
lə·ḥam — 1 Occ.
lə·hil·lā·ḥêm — 42 Occ.
lil·ḥō·wm — 1 Occ.
lō·ḥă·māy — 1 Occ.
lō·ḥă·mîm — 1 Occ.
lō·ḥêm — 1 Occ.
nil·ḥām — 23 Occ.
nil·ḥā·mîm — 8 Occ.
nil·ḥam·tî — 1 Occ.
nil·ḥā·mū — 7 Occ.
nil·ḥōm — 1 Occ.
nil·lā·ḥêm — 1 Occ.
til·ḥam — 1 Occ.
ṯil·lā·ḥă·mū — 6 Occ.
ṯil·lā·ḥă·mūn — 1 Occ.
til·lā·ḥêm — 1 Occ.
ū·lə·ḥu·mê — 1 Occ.
ū·lə·hil·lā·ḥêm — 1 Occ.
way·yil·lā·ḥă·mū — 15 Occ.
way·yil·lā·ḥă·mū·nî — 1 Occ.
way·yil·lā·ḥem — 20 Occ.
wə·hil·lā·ḥă·mū — 2 Occ.
wə·hil·lā·ḥem — 2 Occ.
wə·nil·ḥam- — 5 Occ.
wə·nil·ḥam·nū — 1 Occ.
wə·nil·ḥam·tā — 2 Occ.
wə·nil·ḥam·tem — 1 Occ.
wə·nil·ḥam·tî — 2 Occ.
wə·nil·ḥă·mū — 6 Occ.
wə·nil·lā·ḥă·māh — 4 Occ.
yil·lā·ḥêm — 3 Occ.
Additional Entries
lə·hil·lā·ḥêm — 42 Occ.
lil·ḥō·wm — 1 Occ.
lō·ḥă·māy — 1 Occ.
lō·ḥă·mîm — 1 Occ.
lō·ḥêm — 1 Occ.
nil·ḥām — 23 Occ.
nil·ḥā·mîm — 8 Occ.
nil·ḥam·tî — 1 Occ.
nil·ḥā·mū — 7 Occ.
nil·ḥōm — 1 Occ.
til·ḥam — 1 Occ.
ṯil·lā·ḥă·mū — 6 Occ.
ṯil·lā·ḥă·mūn — 1 Occ.
til·lā·ḥêm — 1 Occ.
ū·lə·ḥu·mê — 1 Occ.
ū·lə·hil·lā·ḥêm — 1 Occ.
way·yil·lā·ḥă·mū — 15 Occ.
way·yil·lā·ḥă·mū·nî — 1 Occ.
way·yil·lā·ḥem — 20 Occ.
wə·hil·lā·ḥă·mū — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page