wə·ḵiṯ·ḇū·’aṯ
Englishman's Concordance
wə·ḵiṯ·ḇū·’aṯ — 1 Occurrence

Numbers 18:30
HEB: כִּתְבוּאַ֥ת גֹּ֖רֶן וְכִתְבוּאַ֥ת יָֽקֶב׃
NAS: of the threshing floor, and as the product of the wine vat.
KJV: of the threshingfloor, and as the increase of the winepress.
INT: as the product of the threshing and as the product of the wine

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8393
42 Occurrences


bat·tə·ḇū·’ōṯ — 1 Occ.
hat·tə·ḇū·’āh — 2 Occ.
kiṯ·ḇū·’aṯ — 1 Occ.
liṯ·ḇū·’aṯ — 1 Occ.
mit·tə·ḇū·’aṯ — 1 Occ.
mit·tə·ḇū·’ō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ṯə·ḇū·’āh — 2 Occ.
tə·ḇū·’aṯ — 6 Occ.
tə·ḇū·’ā·ṯāh — 7 Occ.
tə·ḇū·’ā·ṯə·ḵā — 4 Occ.
tə·ḇū·’ā·ṯê·nū — 1 Occ.
tə·ḇū·’ā·ṯî — 1 Occ.
tə·ḇū·’ā·ṯōw — 2 Occ.
tə·ḇū·’ā·ṯōh — 1 Occ.
ṯə·ḇū·’ōṯ — 6 Occ.
ū·ṯə·ḇū·’aṯ — 1 Occ.
ū·ṯə·ḇū·’ā·ṯāh — 1 Occ.
ū·ṯə·ḇū·’ā·ṯî — 1 Occ.
ū·ḇiṯ·ḇū·’aṯ — 1 Occ.
wə·ḵiṯ·ḇū·’aṯ — 1 Occ.
Additional Entries
tə·ḇū·’ā·ṯə·ḵā — 4 Occ.
tə·ḇū·’ā·ṯê·nū — 1 Occ.
tə·ḇū·’ā·ṯî — 1 Occ.
tə·ḇū·’ā·ṯōw — 2 Occ.
tə·ḇū·’ā·ṯōh — 1 Occ.
ṯə·ḇū·’ōṯ — 6 Occ.
ū·ṯə·ḇū·’aṯ — 1 Occ.
ū·ṯə·ḇū·’ā·ṯāh — 1 Occ.
ū·ṯə·ḇū·’ā·ṯî — 1 Occ.
ū·ḇiṯ·ḇū·’aṯ — 1 Occ.
biṯ·ḇū·nāh — 4 Occ.
hat·tə·ḇū·nāh — 1 Occ.
kiṯ·ḇū·nām — 1 Occ.
lat·tə·ḇū·nāh — 2 Occ.
liṯ·ḇū·nā·ṯî — 1 Occ.
liṯ·ḇū·nā·ṯōw — 2 Occ.
tə·ḇū·nāh — 13 Occ.
ṯə·ḇū·nō·wṯ — 4 Occ.
tə·ḇū·nō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·ṯə·ḇū·nāh — 6 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page