yə·‘ā·ṣu·hū
Englishman's Concordance
yə·‘ā·ṣu·hū — 3 Occurrences

1 Kings 12:8
HEB: הַזְּקֵנִ֖ים אֲשֶׁ֣ר יְעָצֻ֑הוּ וַיִּוָּעַ֗ץ אֶת־
NAS: which they had given him, and consulted
KJV: of the old men, which they had given him, and consulted
INT: of the elders which had given and consulted the young

1 Kings 12:13
HEB: הַזְּקֵנִ֖ים אֲשֶׁ֥ר יְעָצֻֽהוּ׃
NAS: which they had given him,
KJV: counsel that they gave him;
INT: of the elders which had given

2 Chronicles 10:8
HEB: הַזְּקֵנִ֖ים אֲשֶׁ֣ר יְעָצֻ֑הוּ וַיִּוָּעַ֗ץ אֶת־
NAS: which they had given him, and consulted
KJV: which the old men gave him, and took counsel
INT: of the elders which had given and consulted with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3289
78 Occurrences


hal·yō·w·‘êṣ — 1 Occ.
’î·‘ă·ṣāh — 1 Occ.
’î·‘ā·ṣêḵ — 1 Occ.
’î·‘ā·ṣə·ḵā — 3 Occ.
nō·w·‘āṣ — 1 Occ.
nō·w·‘ā·ṣîm — 5 Occ.
nō·w·‘ă·ṣū — 2 Occ.
ū·lə·yō·‘ă·ṣê — 1 Occ.
way·yiw·wā·‘aṣ — 11 Occ.
way·yiw·wā·‘ă·ṣū — 1 Occ.
wə·hay·yō·‘ă·ṣîm — 1 Occ.
wə·niw·wā·‘ă·ṣāh — 1 Occ.
wə·yiṯ·yā·‘ă·ṣū — 1 Occ.
wə·yō·w·‘ă·ṣāw — 2 Occ.
wə·yō·‘ă·ṣa·yiḵ — 1 Occ.
wə·yō·‘ă·ṣê — 1 Occ.
wə·yō·w·‘êṣ — 1 Occ.
yā·‘aṣ — 15 Occ.
yā·‘aṣ·tā — 2 Occ.
yā·‘aṣ·tî — 3 Occ.
yā·‘ă·ṣū — 1 Occ.
yə·‘ā·ṣāh — 1 Occ.
yə·‘ā·ṣā·nî — 1 Occ.
yə·‘ā·ṣu·hū — 3 Occ.
yiw·wā·‘ă·ṣū — 1 Occ.
yō·w·‘ă·ṣêḵ — 1 Occ.
yō·w·‘ă·ṣîm — 4 Occ.
yō·w·‘aṣ·tōw — 1 Occ.
yō·w·‘êṣ — 10 Occ.
Additional Entries
wə·yō·w·‘ă·ṣāw — 2 Occ.
wə·yō·‘ă·ṣa·yiḵ — 1 Occ.
wə·yō·‘ă·ṣê — 1 Occ.
wə·yō·w·‘êṣ — 1 Occ.
yā·‘aṣ — 15 Occ.
yā·‘aṣ·tā — 2 Occ.
yā·‘aṣ·tî — 3 Occ.
yā·‘ă·ṣū — 1 Occ.
yə·‘ā·ṣāh — 1 Occ.
yə·‘ā·ṣā·nî — 1 Occ.
yiw·wā·‘ă·ṣū — 1 Occ.
yō·w·‘ă·ṣêḵ — 1 Occ.
yō·w·‘ă·ṣîm — 4 Occ.
yō·w·‘aṣ·tōw — 1 Occ.
yō·w·‘êṣ — 10 Occ.
bə·ya·‘ă·qōḇ — 10 Occ.
lə·ya·‘ă·qōḇ — 36 Occ.
mî·ya·‘ă·qōḇ — 3 Occ.
ū·lə·ya·‘ă·qōḇ — 11 Occ.
wə·ya·‘ă·qōḇ — 15 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page