yə·‘ō·w·ḏêḏ
Englishman's Concordance
yə·‘ō·w·ḏêḏ — 1 Occurrence

Psalm 146:9
HEB: יָת֣וֹם וְאַלְמָנָ֣ה יְעוֹדֵ֑ד וְדֶ֖רֶךְ רְשָׁעִ֣ים
NAS: the strangers; He supports the fatherless
KJV: the strangers; he relieveth the fatherless
INT: the fatherless and the widow supports the way of the wicked

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5749
44 Occurrences


’ă·‘î·ḏêḵ — 1 Occ.
hā·‘êḏ — 4 Occ.
ha·‘ê·ḏō·ṯāh — 1 Occ.
ha·‘î·ḏō·ṯā — 1 Occ.
ha·‘î·ḏō·ṯî — 5 Occ.
hê·‘iḏ — 3 Occ.
hê·‘î·ḏū — 1 Occ.
‘iw·wə·ḏu·nî — 1 Occ.
mê·‘îḏ — 1 Occ.
mə·‘ō·w·ḏêḏ — 1 Occ.
tā·‘îḏ — 1 Occ.
wā·’ā·‘êḏ — 1 Occ.
wā·’ā·‘iḏ — 2 Occ.
wā·’ā·‘î·ḏāh — 1 Occ.
way·yā·‘aḏ — 2 Occ.
way·yā·‘î·ḏū — 1 Occ.
wan·niṯ·‘ō·w·ḏāḏ — 1 Occ.
wat·tā·‘aḏ — 2 Occ.
wat·tə·‘î·ḏê·nî — 1 Occ.
way·‘i·ḏu·hū — 1 Occ.
wə·’ā·‘î·ḏāh — 5 Occ.
wə·hā·‘êḏ — 3 Occ.
wə·hā·‘î·ḏū — 1 Occ.
wə·hū·‘aḏ — 1 Occ.
wî·‘i·ḏu·hū — 1 Occ.
yə·‘ō·w·ḏêḏ — 1 Occ.
Additional Entries
way·yā·‘î·ḏū — 1 Occ.
wan·niṯ·‘ō·w·ḏāḏ — 1 Occ.
wat·tā·‘aḏ — 2 Occ.
wat·tə·‘î·ḏê·nî — 1 Occ.
way·‘i·ḏu·hū — 1 Occ.
wə·’ā·‘î·ḏāh — 5 Occ.
wə·hā·‘êḏ — 3 Occ.
wə·hā·‘î·ḏū — 1 Occ.
wə·hū·‘aḏ — 1 Occ.
wî·‘i·ḏu·hū — 1 Occ.
bə·‘ō·wḏ — 13 Occ.
bə·‘ō·w·ḏāh — 1 Occ.
bə·‘ō·w·ḏen·nî — 1 Occ.
bə·‘ō·w·ḏen·nū — 1 Occ.
bə·‘ō·w·ḏî — 2 Occ.
ha·‘ō·wḏ — 7 Occ.
ha·‘ō·w·ḏām — 1 Occ.
ha·‘ō·w·ḏen·nū — 2 Occ.
mê·‘ō·wḏ·ḵā — 1 Occ.
mê·‘ō·w·ḏî — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page